XLIII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne      
Corocznie, podczas konferencji "Międzynarodowe Colloquium Biometryczne" przyznawana jest nagroda za najlepszą pracę z biometrii prezentowaną podczas tej konferencji. Nagrodą funduje firma StatSoft Polska (dystrybutor programu STATISTICA, www.statsoft.pl).

Zasady przyznawania nagrody:

  1. Kandydat do nagrody za najlepszą pracę rezentowaną na Colloquium w momencie zgłoszenia nie może mieć przekroczonych 35 lat.
  2. Zgłoszenia do konkursu o nagrodę należy składać Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji w momencie przybycia na Konferencję.
  3. Decyzję o przyznaniu nagrody na podstawie prezentowanej pracy, z uwzględnieniem treści i formy prezentacji, podejmie jury w drodze tajnego głosowania.
  4. Jury powoływane będzie na Konferencji. W jego skład wchodzić będą wszyscy obecni na konferencji członkowie Rady Naukowej PTB, Zarządu PTB i Komisji Rewizyjnej PTB. Przewodniczącym jury jest Przewodniczący Rady Naukowej lub w razie jego nieobecności Przewodniczący Zarządu PTB, a w przypadku nieobecności obu - przewodniczącego jury wybierają obecni członkowie spośród swojego grona w głosowaniu jawnym.
  5. Wykorzystanie pakietu STATISTICA nie jest warunkiem przystąpienia do konkursu, ale będzie mile widziane.
  6. Wysokość nagrody pieniężej będzie corocznie ustalana. W roku 2010 wynosi ona 1500 zł. Dodatkowo, firma StatSoft Polska ufunduje zwycięzcy medal pamiątkowy.

Laureaci nagrody:

  1. 2010: dr Anna Szczepańska, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  2. 2011: mgr Łukasz Smaga, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  3. 2012: mgr Adriana Derejko, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  4. 2013: mgr Marcin Studnicki, Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

XLIII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne

KMMiS UP Poznań