Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie
Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie
kontakt
tel. 61 848 70 26
e-mail: cku@up.poznan.pl 
więcej>>
kontakt

Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie

   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.
    
   Kursy prowadzone są na wydziale, z przeznaczeniem dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów prowadzone na tym wydziale, przy czym wydział może prowadzić wspólny kurs dla kandydatów na kierunki pokrewne.
    
    Kursy będą prowadzone dla kandydatów na studia II stopnia, na kierunki:
 

 •     Biotechnologia,
 •     Ekoenergetyka,
 •     Informatyka stosowana,
 •     Inżynieria biotworzyw,
 •     Inżynieria rolnicza,
 •     Ochrona środowiska,
 •     Projektowanie mebli,
 •     Rolnictwo,
 •     Technologia drewna,
 •     Technologia żywności i żywienie człowieka,
 •     Zootechnika.


   Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z tytułem zawodowym magistra.

  Wysokość odpłatności za kurs wynosi 200zł. Kursant zobowiązany jest do wniesienia opłaty dopiero po podpisaniu umowy, na indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany Kursantowi w Wirtualnym Dziekanacie
    
   Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kurs, zobowiązany jest zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu.

   Rejestracja elektroniczna odbędzie się w dniach od 3 do 22 września 2019 r.

 

    Kandydat zostanie poinformowany o przyjęciu na kurs i o terminie oraz miejscu składania dokumentów.

   Kandydat, który zarejestrował się na kurs uzupełniający kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

 

 1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
 2. potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł
 3. ankiety osobowej kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata, z działu: "Dane kandydata" – prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola

 

Terminy przyjmowania dokumentów:

czwartek 26.09.2019 r. w godz.: 11.00-14.00

oraz w piątek 27.09.2019 r. w godz.: 8.00-14.00

Miejsce:

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, p. 113, I piętro


 

Wykaz przedmiotów stanowiących programy kursów przeznaczonych dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów:
kierunek: Biotechnologia
przedmioty:
Grafika inżynierska – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Inżynieria genetyczna – 60 godz. wykładów i 60 godz. ćwiczeń,
Projektowanie procesów biotechnologicznych – 25 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska – 25 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Inżynieria komórkowa zwierząt – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń.

kierunek: Ekoenergetyka

przedmioty:
Grafika inżynierska – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Automatyka – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Energetyka wodna i geotermia – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Energetyka biomasy – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Silniki i siłownie kogeneracyjne – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Fotowoltaika i kolektory słoneczne – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Komputerowe wspomaganie projektowania – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Podstawy projektowania systemów – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń.

kierunek: Informatyka stosowana

przedmioty:
Grafika inżynierska – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Architektura komputerów i systemy operacyjne – 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn – 15 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń,
Programowanie wizualne – 15 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń,
Systemy bazy danych – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Systemy wbudowane – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń.

kierunek: Inżynieria biotworzyw
przedmioty:
Inżynieria chemiczna i procesowa – 40 godz. wykładów i 40 godz. ćwiczeń (7 ECTS),
Mechanika techniczna – 15 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń (4 ECTS),
Zapis konstrukcji – 10 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń (4 ECTS),
Nauka o drewnie – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (4 ECTS),
Kleje i klejenie drewna – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (3 ECTS),
Elektrotechnika i elektronika – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (4 ECTS).
(Uczestnik kursu zobowiązany jest do wyboru przedmiotów o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 20 i łącznej liczbie godzin dydaktycznych nie przekraczającej 300)

kierunek: Inżynieria rolnicza
przedmioty:
Grafika inżynierska – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Inżynieria materiałowa – 15 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń,
Utrzymanie maszyn – 15 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń,
Automatyka – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Agrotechnologie – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń.

kierunek: Ochrona środowiska
przedmioty:
Grafika inżynierska – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Inżynieria procesowa – 20 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Gospodarka odpadami komunalnymi – 20 godz. wykładów i 25 godz. ćwiczeń,
Technologie wody i ścieków – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Technologie bioenergetyczne – 13 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Przyrodnicze podstawy i skutki nawożenia – 20 godz. wykładów i 40 godz. ćwiczeń.

kierunek: Projektowanie mebli
przedmioty:
Komputerowe wspomaganie projektowania – 15 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń (5 ECTS),
Mechanika techniczna – 15 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń (4 ECTS),
Zapis konstrukcji – 10 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń (4 ECTS),
Nauka o drewnie – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (4 ECTS),
Kleje i klejenie drewna – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (3 ECTS),
Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń – 18 godz. wykładów i 18 godz. ćwiczeń (5 ECTS).
(Uczestnik kursu zobowiązany jest do wyboru przedmiotów o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 20 i łącznej liczbie godzin dydaktycznych nie przekraczającej 300)

kierunek: Rolnictwo
przedmioty:
Grafika inżynierska – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Technologie produkcji pasz z użytków zielonych – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Systemy uprawy roli i następstwa roślin – 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Podstawy logistyki – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Herbologia – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Technologie upraw rolniczych – 30 godz. ćwiczeń.

kierunek: Technologia drewna
przedmioty:
Nauka o drewnie – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (4 ECTS),
Mechanika techniczna – 15 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń (4 ECTS),
Zapis konstrukcji – 10 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń (4 ECTS),
Kleje i klejenie drewna – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (3 ECTS),
Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń – 18 godz. wykładów i 18 godz. ćwiczeń (5 ECTS),
Elektrotechnika i elektronika – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (4 ECTS).
(Uczestnik kursu zobowiązany jest do wyboru przedmiotów o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 20 i łącznej liczbie godzin dydaktycznych nie przekraczającej 300)

kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka
przedmioty:
Ogólna technologia żywności – 45 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Przetwórstwo i przechowalnictwo żywności – 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Inżynieria procesowa – 25 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń,
Inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych – 20 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń.

kierunek: Zootechnika
przedmioty:
Hodowla i użytkowanie koni, trzody chlewnej i bydła – 120 godz. wykładów i 120 godz. ćwiczeń,
Doradztwo zootechniczne – 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń.

  Jednostką prowadzącą rekrutację i koordynującą kursy w ramach Uniwersytetu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

  Zarządzenie nr 29/2017 Rektora UPP w  sprawie procedury  organizacji  kursów  uzupełniających  kwalifikacje  obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia

  Wykaz przedmiotów stanowiących programy kursów przeznaczonych dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020

Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, pokój 113,  tel./fax (61) 848 70 26 projekt strony www.artso.pl