Działalność statutowa

W ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego realizowane jest zadanie:

„Efektywne, energooszczędne i przyjazne środowisku metody i środki inżynierii rolniczej sprzyjające doskonaleniu procesów produkcji w sektorze rolno-spożywczym”

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Przybył

Zadania realizowane w ramach dotacji na badania naukowe pracowników nauki do 35-go roku życia:

Tytuł zadania badawczego Wykonawca/kierownik zad. bad* (imię, nazwisko, stopień naukowy)
Określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych wybranych pozostałości rolnych i spożywczych dr inż. Wojciech Czekała
Badania wpływu dynamiki procesu kompostowania na rozkład kompleksu lignocelulozowego bioodpadów dr inż. Damian Janczak
Analiza zmienności składu chemicznego kiszonki kukurydzianej w trakcie fermentacji metanowej przy zastosowaniu aparatu ANKOM 200 dr inż. Andrzej Lewicki
Zastosowanie międzyplonów w produkcji buraków cukrowych w aspekcie ilości i jakości plonu dr inż. Natalia Mioduszewska
Wpływ stopnia rozpylenia wody jeziornej na jej natlenienie dr inż. Ewa Osuch
Analiza właściwości energetycznych elementów struktury słomy kukurydzianej dr inż. Dawid Wojcieszak
Budowa zbiorów uczących niezbędnych do generowania modeli neuronowych dr inż. Maciej Zaborowicz
Opracowanie metody likwidacji żywych ja ATT oraz bakterii z rodzaju Salmonella w ściekach bytowych celem rolniczego ich wykorzystania mgr inż. Aleksandra Andrysiak,
Przeprowadzenie analizy obrazu wybranych obiektów, produktów rolno-spożywczych, a następnie skonstruowanie trójwymiarowych siatek izoparametrycznych elementów skończonych z wygładzeniem powierzchni za pomocą NURBS mgr inż. Kinga Balcerzak
Poziom automatyzacji wielkopolskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej mgr inż. Jan Beba
Ocena przydatności słomy konopi oleistych do produkcji biopaliw stałych mgr inż. Jakub Frankowski
Wytworzenie zbioru danych, na podstawie którego będzie dokonana klasyfikacja obrazów USG mgr inż. Karolina Górna
Badanie wartości opałowej wybranych produktów roślinnych mgr inż. Marcin Herkowiak
Modelowanie dziedziny problemowej obejmującej hodowlę zarodową gęsi oraz opracowanie mechanizmów wizualizacji i automatycznej współpracy z pakietem statystycznym R mgr inż. Przemysław Idziaszek
Opracowanie graficzne i algebraiczne struktury niezawodnościowej ciągników rolniczych za pomocą sieci bayesowskich mgr inż. Piotr Jurek,
Identyfikacja ilości i składu głównych odpadów mleczarskich oraz ich potencjału energetycznego jako substratów w procesie monofermentacji oraz w mieszankach mgr inż. Kamil Kozłowski
Prototyp bezzałogowego modelu powietrznego dla sektora rolniczego mgr inż. Mateusz Łukomski
Pozyskanie materiału empirycznego (badania terenowe) oraz wytwarzanie oryginalnego programu do pobierania cech charakterystycznych zjawisk chorobowych mgr inż. Piotr Okoń
Opracowanie modelu rozmytego systemu wspomagania decyzji w procesie inwestycyjnym parku maszyn rolniczych mgr inż. Andrzej Osuch
Testy prototypu urządzenia do mechanicznego usuwania kwiatostanów rdestnicy kędzierzawej oraz analiza parametrów fizyczno-chemicznych wody Jeziora Rusałka mgr inż. JuliannaRatajczak

W ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego

Tytuł projektu
Metody badań i środki inżynierii rolniczej w doskonaleniu produkcji w sektorze rolno- spożywczym
Koordynator
dr hab. Jacek Przybył
Okres finansowania
2012
 

W ramach dotacji na badania naukowe pracowników nauki do 35-go roku życia

Tytuł projektu
Neuronowa analiza obrazu wybranych ziarniaków zbóż w procesie oceny ich uszkodzeń.
Koordynator
dr Krzysztof Nowakowski
Typ
hab.
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Obniżanie niepewności prognoz transportu wody w ziarniakach kukurydzy suszonych w cienkiej warstwie.
Koordynator
dr Sebastian Kujawa
Typ
hab.
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Analiza jakościowa jęczmienia browarnego z wykorzystaniem wybranej metody sztucznej inteligencji.
Koordynator
mgr Barbara Raba
Typ
dr
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Emisja gazów podczas aeracji pulweryzacyjnej.
Koordynator
mgr Ewa Kaczorowska
Typ
dr
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Metoda identyfikacji związków pomiędzy wielkościami charakteryzującymi produkcję wybranych produktów rolniczych bazujących na hurtowniach danych.
Koordynator
mgr Jakub Otrząsek
Typ
dr
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Optymalizacja procesu fermentacji metanowej w układach wielokomorowych.
Koordynator
mgr Łukasz Pronobis
Typ
dr
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Technologia wytwarzania biogazu z odpadów z przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego.
Koordynator
mgr Damian Jańczak
Typ
dr
Okres finansowania
2012
Tytuł projektu
Identyfikacja  wybranych cech jakościowych pomidorów szklarniowych z wykorzystaniem neuronowej analizy obrazu.
Koordynator
mgr Maciej Zaborowicz
Typ
dr
Okres finansowania
2011-2012
Tytuł projektu
Modelowanie procesu suszenia i przechowywania produktów rolniczych z wykorzystaniem mechanizmów Internetu semantycznego.
Koordynator
mgr Przemysław Nowak
Typ
dr
Okres finansowania
2011-2012
Tytuł projektu
Opracowanie niskonakładowych wariantów procesu produkcji buraka cukrowego przy      zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz z wykorzystaniem plonu na cukier oraz jako surowca dla biogazowi.
Koordynator
mgr Natalia Mioduszewska
Typ
dr
Okres finansowania
2011-2012
Tytuł projektu
Identyfikacja współczynników modeli matematycznych przepływu ciepła i substancji w zastosowaniu do wybranych produktów rolno-spożywczych i leśnych
Koordynator
mgr Michał Siatkowski
Typ
dr
Okres finansowania
2011
Tytuł projektu
Identyfikacja jakości wybranych gatunków pomidorów z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych oraz neuronowej analizy obrazów
Koordynator
mgr Maciej Zaborowicz
Typ
dr
Okres finansowania
2011
Tytuł projektu
Internet-based decision support for agricultural advisory in the selection of the parameters of grain drying process
Koordynator
mgr Tomasz Kluza
Typ
dr
Okres finansowania
2011
Tytuł projektu
Modelowanie neuronowe w ocenie stopnia przetłuszczenia śródmięśniowego wybranych zwierząt gospodarskich
Koordynator
mgr Andrzej Przybylak
Typ
dr
Okres finansowania
2011
Tytuł projektu
Modelowanie przepływu ciepła i masy w procesie kompostowania wybranych odpadów pochodzenia rolniczego
Koordynator
mgr Paweł Promiński
Typ
dr
Okres finansowania
2011
Tytuł projektu
Zastosowanie neuronowej analizy obrazu w procesie identyfikacji jakości kompostu
Koordynator
mgr Artur Jakubek
Typ
dr
Okres finansowania
2011
Tytuł projektu
Neuronowa analiza obrazu w procesie nieinwazyjnej oceny jakościowej oocytów świni domowej w aspekcie ich budowy morfologicznej
Koordynator
mgr Tatiana Kuzimska
Typ
dr
Okres finansowania
2011
 

Możliwość komentowania jest wyłączona.