Ekoenergetyka

Kierunek EKOENERGETYKA stanowi nową ofertę studiów na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii. Od roku akademickiego 2010/11 został uruchomiony I stopień studiów, natomiast od roku akademickiego 2014/15 pierwsi studenci studiów magisterskich rozpoczęli naukę na kierunku Ekoenergetyka.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych i ochrony środowiska oraz umiejętności wykorzystania jej w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska, czyli w zakresie ekoenergetyki.

Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności pochodzenia rolniczego. Ponadto absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz będzie kierował się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju.

Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwi absolwentowi pracę także w innych gałęziach produkcji, realizujących zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Zakres egzaminu kwalifikacyjnego na II stopień studiów kierunku Ekoenergetyka (tylko dla inżynierów, którzy nie ukończyli kierunku Ekoenergetyka lub pokrewnego):
maszyny rolnicze, ciągniki rolnicze, podstawy utrzymania maszyn, użytkowanie maszyn rolniczych, rośliny energetyczne, maszyny i urządzenia do produkcji biopaliw, efektywność systemów energetycznych, rynek paliw.

Plany studiów:
Ekoenergetyka studia stacjonarne I stopnia
Ekoenergetyka studia stacjonarne II stopnia
Ekoenergetyka studia niestacjonarne I stopnia
Ekoenergetyka studia niestacjonarne II stopnia

Możliwość komentowania jest wyłączona.