Inzynieria rolnicza

Nowy kierunek studiów – INŻYNIERIA ROLNICZA

Rozmowa z prodziekanem Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu, dyrektorem Instytutu Inżynierii Biosystemów, prof. dr. hab. Jackiem Przybyłemna temat uruchamianego od roku akademickiego 2014/2015 nowego kierunku na studiach I oraz II stopnia – Inżynieria rolnicza.

Panie Dziekanie, kierowany przez Pana Instytut ma bogatą tradycję, bowiem już w 1921 roku na Uniwersytecie Poznańskim powołano Katedrę Mechaniki Rolniczej na Wydziale Rolniczo-Leśnym. W roku 1951, wraz z wydzieleniem z Uniwersytetu Wyższej Szkoły Rolniczej, utworzono jednocześnie Katedrę Maszynoznawstwa Rolniczego. W roku 1966 na ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej otwarto kierunek Mechanizacja Rolnictwa, którego nazwę w okresie późniejszym zmieniono na Technika rolnicza i leśna. Czy obecna nazwa kierunku Inżynieria rolnicza jest kontynuacją Techniki rolniczej i leśnej?

W pewnym sensie tak, ale tylko w pewnym, bowiem Inżynieria rolnicza otwiera nowy rozdział w zakresie studiów obejmujących obszar inżynierii związanej z produkcją i przetwarzaniem surowców pochodzenia biologicznego w połączeniu ze zrównoważonym korzystaniem ze środowiska przyrodniczego, z zachowaniem zasobów naturalnych, czyli ochroną gleb, racjonalnym gospodarowaniem wodą, kontrolą zanieczyszczenia powietrza, gospodarką odpadami.

W firmach zajmujących się techniczną obsługą rolnictwa, w tym serwisowaniem nowoczesnych, „naszpikowanych” elektroniką ciągników, maszyn i urządzeń odczuwa się niedostatek profesjonalnych pracowników. Czy pod tym kątem będziecie kształcić fachowców?

Absolwenci kierunku Inżynieria rolnicza to profesjonalni inżynierowie oraz magistrzy inżynierowie, przygotowani także do rozwiązywania problemów dotyczących eksploatacji środków technicznych w zakresie użytkowania, trwałości i niezawodności. Zapotrzebowanie rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego na innowacyjnych inżynierów wynika z tego, że branża maszyn rolniczych, technologii przetwarzania i przechowywania biosurowców, logistyki, systemów elektronicznych i informatycznych rozwija się w ostatnich latach w niebywałym tempie, z jednoczesnym wykorzystaniem coraz bardziej zaawansowanych technik i technologii. Efektywne wykorzystanie tej zaawansowanej techniki wymaga wpierw profesjonalnego doradztwa technicznego i technologicznego a później obsługi i serwisowania systemów technicznych. Obserwując i uwzględniając te wyraźnie zaznaczające się tendencje w polskim rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, studia na kierunku Inżynieria rolnicza realizowane będą w dwóch specjalnościach: marketingu i doradztwa technologicznego oraz inżynierii serwisu technicznego.

Czyli program studiów na kierunku Inżynieria rolnicza zapewnia bardzo duże możliwości absolwentom.

Absolwenci kierunku Inżynieria rolnicza będą przygotowani do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw handlowych, firm doradczych, czy przedsiębiorstw usługowych dla sektora rolniczego i jego otoczenia. Zdobywa wiedza umożliwi im także pracę w szybko rozwijającej się w ostatnim czasie agroenergetyce. Te możliwości pracy po studiach wynikają z kształcenia w zakresie maszyn i pojazdów roboczych, automatyki, robotyzacji, systemów informatycznych, techniki rolnictwa precyzyjnego, technologii obróbki biosurowców, przechowalnictwa i technologii ochrony środowiska. Jak przystało na uczelnię z przymiotnikiem „przyrodniczy” w nazwie, będą także zajęcia z inżynierii gospodarki komunalnej, technik monitorowania środowiska, ekotechniki, recyklingu. Nie zostaną pominięte zagadnienia o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.

Panie dyrektorze, program kształcenia na nowo uruchamianym kierunku Inżynieria rolnicza jest więc nie tylko bogaty ale i urozmaicony.

Chcemy kształcić inżynierów i magistrów inżynierów zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Taka jest potrzeba czasu, aby gospodarstwa rolne, a także jednostki zajmujące się serwisem, doradcze, marketingowe, gospodarcze i administracyjne miały dobrze wykwalifikowanych specjalistów z zakresu INŻYNIERII ROLNICZEJ.

Z profesorem Jackiem Przybyłem rozmawiał Jerzy Lorych

Zakres egzaminu kwalifikacyjnego na II stopień studiów kierunku Inżynieria rolnicza (tylko dla inżynierów, którzy nie ukończyli kierunku Inżynieria rolnicza lub pokrewnego) maszyny i ciągniki rolnicze, eksploatacja maszyn rolniczych, energetyka w eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, efektywność ekonomiczna rolniczych procesów produkcji, technika w rolnictwie precyzyjnym

Plany studiów:
Inżynieria rolnicza studia stacjonarne I stopnia
Inżynieria rolnicza studia stacjonarne II stopnia
Inżynieria rolnicza studia niestacjonarne I stopnia
Inżynieria rolnicza studia niestacjonarne II stopnia

Możliwość komentowania jest wyłączona.