Projekty badawcze

Programy operacyjne UE na lata 2014-2020 są już gotowe. Komisja Europejska zatwierdziła właśnie ostatni z nich – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Przed uczelniami i naukowcami otwierają się bogate możliwości skorzystania z finansowania.

Więcej na stronie oraz pod adresem ec.europa.eu

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

2011

1. Diagnostyka stanów fizjologicznych i zdrowotności krów z wykorzystaniem inteligentnych czujników temperatury mleka

Koordynator projektu: dr inż. Aleksander Jędruś; Wykonawcy z IIB: ; Okres finansowania: 2011-2014

2. Pomiar stopnia rozwoju systemu korzeniowego wybranych roślin uprawnych w oparciu o komputerową analizę obrazu

Koordynator projektu: dr inż. Krzysztof Nowakowski; Wykonawcy z IIB: ; Okres finansowania: 2011-2014

3. Zastosowanie preparatów mikrobiologicznych w celu optymalizacji metod uprawy roślin rabatowych

Koordynator projektu: dr inż. Agnieszka Wolna-Maruwka (KMRiŚ UP w Poznaniu); Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach ; Okres finansowania: 2011-2014

4. Zintegrowany system informatyczny wspomagający wyznaczanie i analizę geometrycznych, cieplnych i dyfuzyjnych właściwości wybranych produktów rolno-spożywczych i drzewnych

Koordynator projektu: prof. dr hab. Jerzy Weres; Wykonawcy z IIB: dr Sebastian Kujawa, mgr Michał Siatkowski ; Okres finansowania: 2011-2014

5. Semantyczna integracja danych dla potrzeb zarządzania rolniczymi procesami produkcji

Koordynator projektu: dr hab. Andrzej Marciniak; Wykonawcy z IIB: prof. dr hab. Jerzy Weres, dr hab. Wojciech Mueller, mgr Tomasz Kluza; Okres finansowania: 2011-2012

6. Monitorowanie użytków zielonych z wykorzystaniem analizy danych przestrzennych i komputerowej analizy obrazu

Koordynator projektu: dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka; Wykonawcy z IIB:d r hab. inż. Wojciech Mueller, dr inż. Krzysztof Nowakowski, dr inż. Robert J. Tomczak, dr inż. Sebastian Kujawa, mgr inż. Przemysław Nowakr, mgr inż. Tomasz Kluza; Okres finansowania: 2010-2013

2010

1. Ocena jakości kompostu z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu i modelowania neuronowego

Koordynator projektu: dr inż. Sebastian Kujawa; Wykonawcy z IIB: prof. dr hab. Jerzy Weres, prof. dr hab. Piotr Boniecki, dr inż. Krzysztof Nowakowski, dr hab. inż. Jacek Dach, dr inż. Krzysztof Pilarski, dr inż. Robert Tomczak, mgr inż. Tomasz Kluza, mgr inż. Artur Jakubek, mgr inż. Zhou Mo; Okres finansowania: 2010-2013

2. Ocena przydatności pasowej uprawy roli (ang. strip tillage) do doglebowej aplikacji płynnych nawozów organicznych

Koordynator projektu: dr inż. Tomasz Piechota (KA UP w Poznaniu); Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach, dr inż. Krzysztof Pilarski, mgr inż. Zhou Mo; Okres finansowania: 2010-2013

3. Ocena wartości nawozowej i wpływu na glebę pulpy pofermentacyjnej powstałej w procesie wytwarzania biogazu z wykorzystaniem różnych substratów organicznych

Koordynator projektu: dr inż. Krzysztof Pilarski; Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach, dr inż. Mariusz Adamski; Okres finansowania: 2010-2013

4. Produkcja metanu oraz przemiany białka w żwaczu krów żywionych dawką z dodatkiem saponin triterpenowych Saponaria officinalis L.”

Koordynator projektu: dr hab. inż. Adam Cieślak (KŻZiGP UP w Poznaniu); Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach; Okres finansowania: 2010-2013

5. Technologia zbioru i przechowywania słomy kukurydzianej jako biomasy energetycznej i substratu strukturalnego do kompostowania

Koordynator projektu: dr hab. inż. Jacek Przybył; Wykonawcy z IIB: dr inż. Ireneusz Kowalik, dr inż. Jacek Dach, dr inż. Mariusz Adamski, dr inż. Krzysztof Pilarski, mgr inż. Zhou Mo ; Okres finansowania: 2010-2013

6. Technologie redukcji emisji metanu z produkcji zwierzęcej i gospodarki nawozami naturalnymi w kontekście opłat za emisje gazów cieplarnianych (GHG)

Koordynator projektu: dr hab. inż. Jacek Dach; Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Przybył, dr inż. Krzysztof Pilarski, dr inż. Mariusz Adamski, mgr inż. Zhou Mo ; Okres finansowania: 2010-2013

7. Opracowanie czujnika do warstwowego pomiaru wilgotności gleby

Koordynator projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Piechnik; Wykonawcy z IIB: dr inż. Tomasz Wojciechowski ; Okres finansowania: 2010-2012

2009

1. Neuronowa analiza obrazu w identyfikacji fizycznych parametrów jakościowych ziarniaków zbóż i nasion rzepaku

Koordynator projektu: dr inż. Krzysztof Nowakowski; Wykonawcy z IIB:- ; Okres finansowania: 2009-2012

2. Optymalizacja procesu kompostowania osadów ściekowych

Koordynator projektu: dr hab. inż. Ireneusz Białobrzeski (UWM Olsztyn); Wykonawcy z IIB: dr hab. inż. Jacek Dach, dr inż. Krzysztof Pilarski, dr inż. Mariusz Adamski ; Okres finansowania: 2009-2012

3. Wpływ pulsacji ćwiartkowej sterowanej automatycznie na przebiegi końcowych faz dojów krów

Koordynator projektu: dr inż. Aleksander Jędruś; Wykonawcy z IIB:- ; Okres finansowania: 2009-2012

4. Technologie odzysku odpadów z wytwarzania biopaliw ciekłych i gazowych

Koordynator projektu: dr inż. Krzysztof Pilarski; Wykonawcy z IIB: Prof. dr hab. Adam Krysztofiak, Dr hab. Jacek Przybył, dr hab. inż. Jacek Dach, dr inż. Mariusz Adamski ; Okres finansowania: 2009-2011

Możliwość komentowania jest wyłączona.