Department of Economic and Wood Industry Management, Poznań University of Life Sciences

Editorial Committee

Editor's adress

Reviewing procedure

Instructions for Authors

Publication ethics and malpractice statement

 


SCIENTIFIC QUARTERLY

OF THE ECONOMICS DEPARTMENTS

OF EUROPEAN UNIVERSITIES

 

ISSN 1640-3622

Czasopismo naukowe INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomiki, organizacji, zarządzania, marketingu, logistyki i ekologii w drzewnictwie. Stanowi kontynuację nieperiodycznego wydawnictwa „Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu Drzewnego”, w którym w latach 60-tych pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa publikowali wyniki swoich badań. Od roku 1985 wydawnictwo INTERCATHEDRA ukazuje się regularnie, raz w roku, a od 2011 r. funkcjonuje jako kwartalnik. Periodyk jest rezultatem współpracy naukowej katedr o podobnym profilu nie tylko z Polski (Poznań, Warszawa, Kraków), ale również z ośrodków naukowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, między innymi ze Zwolenia, Koszyc, Trnawy, Żyliny, Presova (Słowacja), Zlina, Brna, (Czechy), Zagrzebia, (Chorwacja), Lwowa (Ukraina), Sopronu (Węgry), Ljubljany (Słowenia) i Skopje (Macedonia). 

Czasopismo INTERCATHEDRA wydawane jest przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa we współpracy z międzynarodową siecią naukową IATM - INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR TECHNOLOGY MANAGEMENT, a redagowane przez członków Zarządu tej organizacji, pod przewodnictwem dr. hab. Wojciecha Lisa, prof. nadzw. Siedzibą Redakcji jest Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa UP w Poznaniu. 

W czasopiśmie INTERCATHEDRA publikowane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim. Zamieszczane artykuły podlegają ocenie przez niezależnych recenzentów oraz redaktora merytorycznego, a teksty weryfikowane są przez native-speakera. Obecnie kwartalnik INTERCATHEDRA indeksowany jest w bazie Agro-Librex i Index Copernicus. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW, za artykuły publikowane w INTERCATHEDRZE otrzymuje się 10 punktów. Redakcja czasopisma zapewnia na swojej stronie internetowej bezpłatny dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji.  

 

 

 

 

.