Faculty of Economics and Social Sciences, Poznań University of Life Sciences

Editorial Committee

Editor's adress

Reviewing procedure

Instructions for Authors

Publication ethics and malpractice statement

 Serdecznie zapraszamy na nową stronę Kwartalnika Naukowego INTERCATHEDRA


Czasopismo naukowe INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, wiejskiego rynku pracy, polityki społecznej na obszarach wiejskich, gospodarki finansami w przedsiębiorstwach agrobiznesu, rynku nieruchomości rolnych, konsumpcji artykułów rolno-spożywczych oraz ekonomiki drzewnictwa i leśnictwa. Stanowi kontynuację nieperiodycznego wydawnictwa „Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu Drzewnego”, w którym w latach 60-tych pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa publikowali wyniki swoich badań. Od roku 1985 wydawnictwo INTERCATHEDRA ukazuje się regularnie, raz w roku, a od 2011 r. funkcjonuje jako kwartalnik.

Czasopismo INTERCATHEDRA wydawane jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Do września 2017 roku redaktorem naczelnym czasopisma był prof. nadzw. dr hab. Wojciech Lis, od października 2017 roku funkcję tę pełni dr hab. Sławomir Kalinowski. 

W czasopiśmie INTERCATHEDRA publikowane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim (preferowane) i polskim. Zamieszczane artykuły podlegają ocenie przez niezależnych recenzentów oraz redaktora merytorycznego, a teksty weryfikowane są przez native-speakera. Obecnie kwartalnik INTERCATHEDRA indeksowany jest w bazie Agro-Librex i Index Copernicus. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW, za artykuły publikowane w INTERCATHEDRZE otrzymuje się 10 punktów. Redakcja czasopisma zapewnia na swojej stronie internetowej bezpłatny dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji.  

 

Uprzejmie informujemy, że artykuły do numeru 33-4/2017 przyjmujemy do końca listopada br. Artykuły do pierwszego numeu 1(34) 2018 będą przyjmowane do końca stycznia. Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi.

Sławomir Kalinowski

 

 

 

.