Department of Economic and Wood Industry Management, Poznań University of Life Sciences

Editorial Committee

Editor's adress

Reviewing procedure

Instructions for Authors

Publication ethics and malpractice statement

 


full edition

abstract

2005 r. 

21 zeszyt Rocznika „Intercathedra ‘2005” zawiera, między innymi, opracowania zamówione przez Komitet Redakcyjny, oparte na treści wybranych referatów, wygłoszonych na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Zarządzanie projektowe przedsiębiorstwem drzewnym w warunkach globalizacji - project management of the wood enterprise in conditions of globalisation - ECONOMIC FORUM ‘2004”. Kępno, 07 - 09.09.2004. Zasadniczą zawartość zeszytu stanowią artykuły naukowe przekazane Komitetowi Redakcyjnemu w 2004 – po zamknięciu numeru 20 i w 2005 r. oraz zakwalifikowane, po recenzjach, do druku.

  main page

 

 

 

Webmaster