Department of Economic and Wood Industry Management, Poznań University of Life Sciences

Editorial Committee

Editor's adress

Reviewing procedure

Instructions for Authors

Publication ethics and malpractice statement

 


full edition

abstract

2007 r. 

23 zeszyt Rocznika „Intercathedra ‘2007” zawiera, między innymi, opracowania zamówione przez Komitet Redakcyjny, oparte na treści wybranych referatów, wygłoszonych na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Przemysł drzewny w XXI wieku – szanse i zagrożenia -  Wood industry in XXI century – chances and threats - ECONOMIC FORUM ‘2006”. Laski k. Kępna, 12 - 14.09. 2006. Zasadniczą zawartość zeszytu stanowią artykuły naukowe przekazane Komitetowi Redakcyjnemu w 2006 – po zamknięciu numeru 22 i w 2007 r. oraz zakwalifikowane, po pozytywnych opiniach recenzentów, do druku. Część z nich będzie przedmiotem rozważań podczas organizowanej w obecnym, 2007 roku przez Katedrę międzynarodowej konferencji naukowej: FORUM EKONOMICZNE 2007 - Obrót drewnem i materiałami drzewnymi w Unii Europejskiej i w Europie; Commerce of wood and wood based materials in the European Union and European countries (18 - 20.09.2007).

Część opracowań i artykułów naukowych prezentowanych w niniejszym 23 Roczniku „Intercathedra ‘2006” jest wynikiem wspólnych badań pracowników naukowych katedr z Poznania, Zwolenia, Koszyc i Zagrzebia nad realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej tematem: „Implementation of the project logistic management in wood enterprises” (Implementacja zarządzania przedsięwzięciami logistycznymi w przedsiębiorstwach drzewnych).

 

main page

 

 

 

Webmaster