Department of Economic and Wood Industry Management, Poznań University of Life Sciences

Editorial Committee

Editor's adress

Reviewing procedure

Instructions for Authors

Publication ethics and malpractice statement

 


full edition

abstract

2008 r. 

24 zeszyt Rocznika „Intercathedra ‘2008” zawiera opracowania zamówione przez Komitet Redakcyjny, oparte na treści wybranych referatów, wygłoszonych na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Obrót drewnem i materiałami drzewnymi w Unii Europejskiej i w Europie - Commerce of wood and wood based materials in the European Union and European countries - ECONOMIC FORUM ‘2007”, Laski k. Kępna, 18 - 20.09.2007. Zasadniczą zawartość zeszytu stanowią artykuły naukowe przekazane Komitetowi Redakcyjnemu w 2007 – po zamknięciu numeru 23 i w 2008 r. oraz zakwalifikowane, po pozytywnych opiniach recenzentów, do druku. Część z nich będzie przedmiotem rozważań podczas organizowanej w obecnym, 2008 roku przez Katedrę międzynarodowej konferencji naukowej: FORUM EKONOMICZNE 2008 - Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw przemysłu drzewnego w warunkach globalizacji. Chances and threats of wood and wooden  materials companiesin globalistion condition in the European Union and European countries (16 - 18.09.2008).

Część opracowań i artykułów naukowych prezentowanych w niniejszym 24 Roczniku „Intercathedra ‘2008” jest wynikiem wspólnych badań pracowników naukowych katedr z Poznania, Zwolenia, Koszyc i Zagrzebia nad realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej tematem: „Implementation of the project logistic management in wood enterprises” (Implementacja zarządzania przedsięwzięciami logistycznymi w przedsiębiorstwach drzewnych).

 

main page

 

 

 

Webmaster