Badania Zakładu Surowców Zwierzęcych

Kształtowanie jakości mięsa jako surowca na cele kulinarne i przerobowe;
Żywność tradycyjna i regionalna oraz wyprodukowana w warunkach ekologicznych;
Rozpoznawanie pochodzenia gatunkowego mięsa w oparciu o metody 2DE i PCR;
Poszukiwanie biomarkerów jakości mięsa;
Wartość dodana w produkcji mięsa, standardy jakości i metody przyspieszonego dojrzewania
Proteomika i metabolomika mięsa;
Szybkie testy jakości mięsa;
Wady mięsa – ich rozpoznawanie, analiza przyczyn powstawania i przeciwdziałanie negatywnym skutkom ich występowania;
Ocena przemian biochemicznych, fizycznych i sensorycznych surowca mięsnego i tłuszczowego w zależności od czynników genetycznych i środowiskowych (wpływ żywienia zwierząt, metod wychowu, czynności przed i poubojowych, w tym metod wychładzania i pakowania);
Analiza właściwości sensorycznych mięsa (ze szczególnym zwróceniem uwagi na kruchość, smak i zapach oraz barwę) w aspekcie zmian białek w nim zawartych;
Analiza zawartości różnych białek mięsa (białka miofibryli, cytoszkieletu, sarkoplazmy i tkanki łącznej) i ocena ich związku z wartością odżywczą i biologiczną mięsa
Kapsułkowanie a jakość wyrobów z mięsa – marynowanie;
Ocena relacji jakość surowca a jakość przetworów;
Systemy zabezpieczenia i gwarantowania jakości.