Tlen Site- coniferous forest after tornado (since 29th March 2013)

Stacja badawcza Tleń- las iglasty po przejściu tornado (od 29 Marca 2013r.)

IP camera view

Widok z kamery IP

Time lapse movie from Tlen_1 site

Film z przyspieszonym czasem

FluxGF.png

Net ecosystem exchange, ecosystem respiration and gross ecosystem productivity run in Trzebciny, since 2013 (since 31.07.2013- closed path)

Przebiegi strumieni produkcji ekosystemu netto, oddychania ekosystemu oraz produkcji pierwotnej brutto w Trzebcinach, od 2013r. (od 31.07.2013- zamknięta ścieżka)

NEPCcum.png

Cummulation of CO2 estimated by EC

Kumulacja CO2 oszacowana na podstawie pomiarów EC

NEPCum.png 

Cummulation of C-CO2 estimated by EC

Kumulacja C-CO2 oszacowana na podstawie pomiarów EC

Ecum.png 

Cummulation of evapotranspiration estimated by EC

Kumulacja ewapotranspiracji oszacowana na podstawie pomiarów EC

Rain.png

Precipitation 1 m above ground (typing bucket rain gauge)

Opad zmierzony 1 m nad powierzchnią gruntu (deszczomierz korytkowy)

Ta.png

Annual temperature runs in Trzebciny

Przebieg rocznej temperatury powietrza w Trzebcinach

PPFD_daily.png 

Photosynthetic Photon Flux Density  (data from BF5), in last 7 days

Gęstość strumienia promieniowania PPFD  (dane z BF5), w ostatnich 7 dniach

Fluxes_daily.png

Daily runs of computed fluxes

Dobowy przebieg strumieni CO2(oszacowane na podstawie pomiarów EC)

EB.png

Energy Fluxes run in last 7 days

Przebiegi strumieni energii w ostanich 7 dniach

Airtemp_daily.png

Temperature WindMaster – sonic temp. (Tson.), NR01 – saldometer (TNR), HMP thermohigrometer (Ta) runs, in last 7 days

Przebiegi temperatur: anemometr – temp. soniczna (Tson.), NR01 – saldometer (TNR), HMP termohigrometer (Ta) w ostatnich 7 dniach

RHAir.png

Relative Humidity and air temp. (HMP thermohigrometer), in last 7 days

Wilgotność względna i temp. powietrza (HMP termohigrometer)w ostatnich 7 dniach

Soiltemp_daily.png

Soil temperature in two profiles, in last 7 days

Temperatura gleby w dwóch profilach w ostatnich 7 dniach

Watercont_daily.png

Volumetric Water Content in last 7 days

Przebieg pojemnościowej zawartości wody w ostatnich 7 dniach

SoilH_daily.png

Soil Heat Fluxes run in last 7 days

Strumienie ciepła glebowego w ostatnich 7 dniach

RadNR01_daily.png

Radiation fluxes run in last 7 days (NR01)

Strumienie promieniowania (z NR01) w ostatnich 7 dniach

co2_conc_daily.png

CO22mixing ratio runs in last 7 days

Koncentracja CO2 (stosunek zmieszania) w ostatnich 7 dniach