Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska –


prof. UPP dr hab. inż. Ryszard Staniszewski

tel. 61-8466522

erstan(at)up.poznan.pl

Absolwent Technikum Energetycznego w Poznaniu (1988 r.) oraz Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska AR Poznań (1994 r.)

Lista publikacji —> link

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2019; Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, UP w Poznaniu; profesor UPP
 • 2015; Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, UP w Poznaniu; adiunkt z habilitacją
 • 2002; Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, UP w Poznaniu; adiunkt
 • 1996; Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Rolniczego, AR Poznań; asystent
 • 1994-1996; Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu; programista
 • 1989; Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych „Elektroprojekt” w Poznaniu; pomoc techniczna
 • Wykłady i ćwiczenia na kierunkach Inżynieria środowiska, Gospodarka przestrzenna, Ochrona środowiska oraz w ramach programu ERASMUS. Przedmioty: Ochrona środowiska, Inwentaryzacja i pomiary środowiskowe, Environmental protection of rural areas, Freshwater protection.
 • Autor i współautor 114 publikacji (w tym 52 recenzowanych prac oryginalnych). Uczestnik projektów badawczych krajowych (11) i międzynarodowych (6). Ewaluator projektów międzynarodowych – 7th Framework Programme of EU, Polish-Norwegian Research Fund. Udział w konferencjach i seminariach zagranicznych: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Korea Południowa, Słowacja [2], Węgry [3], Włochy.

Szkolenia i kursy:

 • 2012, Szkolenie w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest; zaświadczenie
 • 2010, Agroturystyka – przedsiębiorczość na wsi; certyfikat
 • 2003, River Habitat Survey; UP Poznań (1 tydzień), certyfikat
 • 1999, IX Międzynarodowa Szkoła Letnia, dotycząca zagadnień wykorzystania okrzemek jako wskaźników cech środowiska w paleolimnologii, UAM Poznań (1 tydzień), zaświadczenie
 • 1996, TEMPUS Joint European Project Environment – Water-Agricultural Soils, Short Intensive Course on Monitoring and Measurement of Environmental Parameters; ZBŚRiL PAN w Poznaniu, AR Poznań (Turew, 1 tydzień), zaświadczenie
 • 1994, Hydrometry; Vrije Univeristeit Brussel, Belgia, 1 semestr, zaświadczenie
 • 1993, TEMPUS Joint European Project Environment – Water- Agricultural Soils, Short Intensive Course on Water Resource Conservation and Pollution Spread Control within Rural Areas; ZBŚRiL PAN w Poznaniu, AR Poznań (Zielonka, 1 tydzień), zaświadczenie
 • 1991-1992, Baltic Sea Environment; AR Poznań, Uppsala Univ., dyplom

Zainteresowania badawcze:

 • Wody kopalniane w środowisku
 • Pojezierze Kujawskie
 • Kotewka orzech wodny
 • Metale ciężkie w środowisku wodnym
 • Mechatronika
 • Hałas
 • Lake Habitat Survey
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przekształceń środowiska

Stypendia:

 • 2006, SOCRATES-ERASMUS, Weiterbildendes Studium “Wasser und Umwelt”, University of Hannover, Niemcy (stypendium dydaktyczne), 1 tydzień
 • 1997, BRITISH COUNCIL, Institute of Freshwater Ecology, East Stoke, Wlk. Brytania, 2 miesiące
 • 1994, TEMPUS, Vrije Universiteit Brussel, Belgia, 6 miesięcy

Aktualnie realizowane projekty:

 • od 2008 r.; Badania nad kotewką orzechem wodnym (Trapa natans L.) w wybranych wodach Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie.

Ważniejsze zakończone projekty:

 • 2011-2013; Wpływ wód kopalnianych z odkrywek węgla brunatnego na zmiany jakości i stanu ekologicznego wód oraz chemizmu osadów rzecznych w aspekcie zróżnicowanego czasu oddziaływania, NCN 2011/01/B/ST10/00513; kierownik projektu;
 • 2007-2010; Określenie zmienności oceny stanu ekologicznego rzek przy zastosowaniu wybranych metod bioindykacyjnych na tle zróżnicowanych warunków ekomorfologicznych, N N305 3637 33; kierownik projektu;
 • 2006-2008, Scientific Cooperation Joint Program: Evaluation of lake ecosystems using “Lake Habitat Survey” – współpraca z University of Dundee (UK), koordynatorzy: John Rowan, Ryszard Staniszewski;
 • 2005, Określenie możliwości restytucji gatunku Trapa natans L. w Wielkopolsce oraz jej ocena towaroznawcza, grant interdyscyplinarny z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, AR 6/68/WI/05/AE, główny wykonawca;
 • 2004-2006, Wpływ warunków ekomorfologicznych dolin rzecznych na strukturę roślinności wodnej przy zróżnicowanym poziomie trofii. KBN 2 P06S 019 27, kierownik projektu;
 • 2003-2004, Standardisation of river classifications. Framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classification to developed for the Water Framework Directive (STAR) – EVK1-CT-2001-00089. V Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej; główny wykonawca
 • 2000-2001, „Ocena trofii wybranych cieków na podstawie wskaźnika chemicznego i porównanie go z metodyką brytyjską Mean Trophic Rank na przykładzie zlewni całkowitej Jeziora Brdowskiego”, KBN 6 P04G 025 19, kierownik projektu i główny wykonawca;
 • 2000-2001, „Charakterystyka ekologiczna i gospodarcza wybranych akwenów Pojezierza Kujawskiego”, KBN 5 P06H 073 19, grant promotorski, główny wykonawca;
 • 1999-2000, „Badania nad występowaniem, znaczeniem ekologicznym i rolniczym motylkowatych uprawnych i dziko rosnących w zbiorowiskach łąkowych wybranych regionów Polski”, KBN 5 P06B 048 13, wykonawca;
 • 1995-1996, “Proecological agriculture in the “green belt” Odra-Nysa”. WWF 9E0057, wykonawca.

Wybrane tematy prac dyplomowych:

 • Zależności pomiędzy wskaźnikami troficznymi w wodach płytkich jezior Polski, (IŚ)
 • Oddziaływanie inwestycji liniowej na środowisko na przykładzie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 Gustorzyn-Odolanów, (IŚ)
 • Plan rozwoju gminy Dębno a ochrona środowiska, (IŚ)
 • Waloryzacja ekomorfologiczna jezior w zlewni rzeki Gąsawki, (IŚ)
 • Zmiany jakości wody w Cybinie na odcinku Swarzędz-Poznań, (IGW)
 • Ocena zmian jakości wód jezior Pojezierza Wielkopolskiego na podstawie danych monitoringowych, (IGW)
 • Ocena przydatności rekreacyjnej zbiornika Przykona, (GP)
 • Inwentaryzacja i waloryzacja Bulwarów Nadwarciańskich w Koninie, (GP)
 • Klimat akustyczny Arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, (GP)
 • Waloryzacja turystyczna jeziora …, (GP)
 • Ocena stopnia przekształcenia antropogenicznego wybranych jezior Pojezierza Wielkopolskiego z wykorzystaniem metody Lake Habitat Survey, (OŚ)
 • Projekt rekultywacji Jeziora Przedecz, (OŚ)
 • Wpływ wód kopalnianych na jakość wody rzeki …, (OŚ)
 • Ocena zmian jakości wody Jeziora Rudnickiego Wielkiego w Grudziądzu i potrzeb jego ochrony, (OŚ)

Wybrane opracowania dla praktyki:

 • 2017, Analiza dotycząca poprawy jakości wody zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej w miejscowości Krobia, dla: gminy Krobia, ekspertyza wykonana przez PROTE Technologie dla Środowiska, wykonawca
 • 2015, Ocena nowej technologii oraz opracowanych maszyn melioracyjnych w aspekcie oddziaływania na środowisko naturalne, dla: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, ekspertyza wykonana przez zespół UP Poznań, wykonawca
 • 2014, Ekspertyza dotycząca przyczyn wymierania kotewki w rezerwacie przyrody Smolnik, uwzględniająca badania fitopatologiczne oraz badania stanu wód, wraz z analizą wyników i określeniem możliwości i sposobu zachowania gatunku w rezerwacie, dla: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, wykonawca
 • 2010, Opracowanie dokumentu zawierającego ocenę hydrologiczną, jakościową i zlewniową jezior Polski, jej podsumowanie określenie działań szczególnych dla poprawy stanu wraz z oszacowaniem minimalnego czasu powrotu jeziora do dobrego stanu…; dla MGGP Kraków, wykonawca
 • 2007-2008, Ocena wpływu Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Kwilczu na ekosystem Strugi Kwileckiej; główny wykonawca
 • 2004, Waloryzacja przyrodnicza użytku ekologicznego „Różany Młyn”, ekspertyza wykonana przez zespół AR Poznań, wykonawca
 • 2004, Waloryzacja przyrodnicza użytku ekologicznego „Wilczy Młyn”, ekspertyza wykonana przez zespół AR Poznań, wykonawca
 • 1996, Ocena możliwości piętrzenia wód jezior Luboszek, Lubosz Wielki i Pniewskie; ekspertyza wykonana przez BIPROWODMEL Poznań, wykonawca