strzalkaBlog entomologiczny
Strona główna » Publikacje » Ignacy Korczyński

Publikacje

Ignacy Korczyński

www.researchgate.net prof. dr hab. Ignacy Korczyńsk

 

Ważniejsze publikacje - oryginalne prace twórcze

 

Korczyński I. 1974: Próba introdukcji niektórych roślin zielnych oraz ocena roli   biocenotycznej ich kwiatów w biotopach leśnych. Prace Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk  Leśn. PTPN, 38: 66 –76.

Szmidt A., Korczyński I. 1982: Gęstość populacji chrząszczy szeliniaków Hylobius abietis L. i aktywność ich żerowania, jako wskaźniki prognozowania szkód. Prace Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN, 54: 137-144. Udział 70%.

Korczyński I., Stachowiak P., Szmidt A. 1984: Próba oceny niektórych roślin zielnych z punktu widzenia możliwości ich introdukcji do biocenoz leśnych. Sylwan, 128, 3: 17-23. Udział 40%.

Korczyński I. 1984: Liczebność szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.) oraz wielkość wyrządzanych przez niego szkód w uprawach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od terminu wykonania zrębu. Sylwan, 128, 8: 53-58.

Korczyński I. 1984: Wpływ nawożenia mineralnego na atrakcyjność sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) dla chrząszczy cetyńca większego (Tomicus piniperda L.). Sylwan, 128, 10: 29-32.

Korczyński I. 1984: Nowe dane o występowaniu w Polsce Perilitus rutilus Nees (Hymenoptera, Braconidae) jako pasożyta szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis L. (Coleoptera, Curculionidae). Pol. Pismo Entomol., 54: 403-406.

Korczyński I. 1985: The biology of Nathrius brevipennis (Muls.) (Coleoptera, Cerambycidae) in Poland. Pol. Pismo Entomol., 55: 73-78.

Korczyński I. 1985: Badania nad nową terenową metodą określania nasilenia żerowania szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.). Sylwan, 129, 3: 59-64.

Korczyński I. 1985: Wpływ nawożenia mineralnego na atrakcyjność pędów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) dla chrząszczy szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.). Rocz. AR Pozn. 160, Leśn. 21: 81-85.

Korczyński I. 1985: Badania nad płodnością szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.). Prace Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN, 60: 47-51.

Korczyński I. 1988: Sezonowe zmiany w rozmieszczeniu przestrzennym żerów szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.) w uprawach sosny. Sylwan, 132, 3:49-53.

. Korczyński I. 1988: Wpływ szerokości i wielkości upraw sosnowych na rozmiar szkód wyrządzanych przez szeliniaka (Hylobius abietis L.). Sylwan, 132, 10: 49-52.

Korczyński I. 1989: Wpływ pniaków sosnowych na rozmieszczenie przestrzenne żerów szeliniaka (Hylobius abietis L.). Sylwan, 133, 3: 25-29.

. Korczyński I. 1991: Wpływ fungicydu Miedzian 50 na żerowanie chrząszczy szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.). Sylwan, 135, 1-3: 35-38.

Korczyński I. 1992: Studia nad ekologią szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.) (Coleoptera: Curculionidae) w aspekcie nowych możliwości ochrony upraw sosnowych. Rocz. AR Pozn., Rozprawy Naukowe, 229: 23 ss.

. Korczyński I., Szmidt A. 1992: Przydatność insektycydu Marshal/suSCon do redukcji szkód wyrządzanych przez szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.) i zmiennika brudnego (Strophosoma capitata Deg.). Sylwan, 136, 7: 25-29.

Korczyński I. 1994: Badania nad zwalczaniem korowca sosnowego – Aradus cinnamomeus (Panz.) (Heteroptera: Aradidae). Prace Kom. Nauk Roln. Leśn. PTPN, 78: 91-97.

Korczyński I. 1999: Assement of the effect of small forest plots planted with deciduous tree and shrub species on the Carabidae (Coleoptera). Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Forestry 2: 73-83.

Korczyński I. 1999: Badania nad efektywnościa wybranych typów pułapek do odłowu szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.). Rocz. AR Pozn. 311, Leśn. 37: 87-93.

Korczyński I., Zander R. 1999: Badania nad przydatnością wybranych insektycydów do ochrony drzewek sosny przed szeliniakiem sosnowcem – Hylobius abietis (L.). Rocz. AR Pozn. 311, Leśn. 37: 95-99.

Korczyński I., Zander R. 1999: Badania nad rozprzestrzenieniem się choinka szarego – Brachyderes incanus (L.) w uprawach sosnowych na wielkoobszarowym pożarzysku. Rocz. AR Pozn. 311, Leśn. 37: 101-106.

Korczyński I. 2000: Effect of the age of stand damaged by fire and the date of plantation of fresh trees on the brunt down area on the threat to pine (Pinus sylvestris L.) plantations posed by large pine weevils – Hylobius abietis (L.). Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Forestry 3: 79-84.

Korczyński I. 2000: Effect of mass occurrence of Brachyderes incanus (L.) and Strophosoma capitatum (Deg.) (Coleoptera, Curculionidae) in large areas of pine plantations on the number of damaged needles in neighbouring older stands. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Forestry 3 : 85-89.

Korczyński I. 2000 : Effect of  birch (Betula pendula Roth.) thickets on the degree of damage of pine (Pinus sylvestris L.) plantations by foliophagous insects from the Curculionidae family. Sci. Pap. Agric. Univ.  Pozn., Forestry  3 : 91-94.

Korczyński I., Ejchorst A. 2000: Responses of the large pine weevil – Hylobius abietis (L.) – to smells of selected plant species. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Forestry  3 : 101-105.

Korczyński I., Ejchorst A. 2000 : Effect of preparations made from selected plant species on the extent feeding by the large pine weevil – Hylobius abietis (L.) on pine (Pinus sylvestris L.) twigs. Sci. Pap. Agric.Univ. Pozn., Forestry  3 : 95-99.

Korczyński I., Kupka J., Kupka G. 2000 : An attempt at utilisation of the Phlebiopsis gigantea (Fr.:Fr.) Julich fungs to the threat to a pine plantation by large pine weevils – Hylobius abietis (L.). Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Forestry  3 : 107-111.

Korczyński I., Kamińska D. 2000: Wpływ umieszczenia drzew pułapkowych na różnej wysokości    podkładkach na liczebność zasiedlających pułapki cetyńców (Tomicus piniperda L.). Rocz. AR  Pozn. 176, Leśn. 38 : 65-68.

Korczyński I., Kiewlicz D. 2000: Możliwość zwiększenia efektywności drzew pułapkowych do   odłowu cetyńca większego (Tomicus piniperda L.). Rocz. AR Pozn. 176, Leśn. 38 : 69-73.

Korczyński I., Kociubiński W. 2000: Badania nad możliwością ochrony upraw sosnowych   metodą  odłowu szeliniaków – Hylobius abietis (L.). Rocz. AR  Pozn. 176, Leśn. 28 : 75-80.

Korczyński I., Stadnik D. 2000: Wpływ wysokości drzewek na stopień zagrożenia upraw sosnowych przez szeliniaki Hylobius abietis (L.). Rocz. AR  Pozn. 176, Leśn. 38 : 81-85.

Korczyński I., Jurgowiak K., Korzeniewska S. 2000: Wpływ małych leśnych poletek obsadzonych liściastymi drzewami i krzewami na liczebność boreczników (Diprioninae) w drzewostanach sosnowych. Rocz. AR Pozn. 176, Leśn. 38 : 59-63.

Korczyński I. 2001: Wpływ odległości od poletek obsadzonych różnymi gatunkami drzew i krzewów na liczebność liściożernych owadów w drzewostanach sosnowych. Sylwan 2001,145, 2: 71-76.

Korczyński I., Nagiewicz R. 2001: Liczebność liściożernych owadów w drzewostanach sosnowych w pobliżu śródleśnych remiz. Sylwan 145, 3: 27-32.

Korczyński I. 2001: Wpływ biologicznych pasów przeciwpożarowych na stopień uszkodzenia upraw sosnowych przez foliofagiczne chrząszcze z rodziny ryjkowcowate (Curculionidae). Sylwan 145, 4: 99-103.

Korczyński I. 2001: Wpływ małych śródleśnych poletek z różnymi gatunkami drzew i krzewów na liczebność foliofagicznych owadów w drzewostanach sosnowych. Sylwan 145, 5:31-36.

Korczyński I. 2001: Przydatność insektycydu Marshal 250 EC oraz Fastac 10 EC do zabezpieczania drzewek sosny (Pinus sylvestris L.) przed szkodami wyrządzanymi przez szeliniaki Hylobius abietis (L.). Sylwan 145, 7: 55-59.

Korczyński I. 2001: Wpływ wybranych insektycydów na żerowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis (L.) na pędach sosny (Pinus sylvestris L.). Sylwan 145, 7: 61-64.

Korczyński I. 2001: Badania nad metodą określania stopnia zagrożenia upraw sosnowych (Pinus sylvestris L.) przez choinka szarego (Brachyderes incanus L.). Sylwan 145, 8: 117-121.

Korczyński I. 2001: Zależność między liczbą uszkodzonych igieł sosny a stopniem ich zniszczenia przez choinka szarego – Brachyderes incanus (L.) (Coleoptera, Curculionidae). Sylwan 145, 10: 83-86.

Korczyński I. 2001: Wpływ śródleśnych poletek obsadzonych drzewami i krzewami z różnych gatunków na liczebność kokonów boreczników (Diprioninae) uszkodzonych przez owadożerne zwierzęta. Sylwan 145, 11: 85-89.

Korczyński I. 2001: Number of sawfly (Diprioninae, Hymenoptera) cocoons damaged by entomophagous animals in selected distances from a plot with different tree and shrub species. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn. Forestry 4: 83-86.

Korczyński I. 2001: Effect of forest plots with different tree and shrub species on the number of Carabidae (Coleoptera) in pine (Pinus sylvestris L.) stands. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn. Forestry 4: 87-93.

Korczyński I., Kuświk M. 2001: Reactions of large pine weevil, Hylobius abietis (L.) to the smell of preparations made of selected tree species. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn. Forestry 4: 103-106.

Korczyński I., Owczarek I. 2001: Studies on the reaction of large pine weevil, Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) to the smell of selected plant species. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn. Forestry 4: 104-111.

Korczyński I., Kowańdy M. 2001: Reactions of large pine weevil, Hylobius abietis (L.) to the smell of selected grass species (Gramineae). Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn. Forestry 4: 95-98.

Korczyński I., Skrzypczyk-Adamska B. 2001: Number of sawfly (Diprioninae) cocoons in forest litter at selected distances from anthills. Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn. Forestry 4: 99-102. Udział 60%.

Korczyński I., Augustyniak C. 2002:  Badania nad wpływem pozostawienia w drzewostanie ściętych drzew sosny na liczebność niektórych korników (Scolytidae). Rocz. AR Pozn. 345, Leśn. 40: 61-65.

Korczyński I., Badziak G. 2002:  Porównanie dwóch metod odłowu cetyńca większego (Tomicus piniperda L.) (Coleoptera, Scolytidae). Rocz. AR Pozn. 345, Leśn. 40: 67-70.

Korczyński I., Lis M., Meryk A. 2002: Stopień zasiedlenia przez Pityogenes bidentatus (Coleoptera, Scolytidae) pozostawionych w lesie ściętych drzew w zależności od terminu ścinki. Rocz. AR Pozn. 345, Leśn. 40: 73-76.

Korczyński I. 2002: Wpływ fungicydu Miedzian 50 na żerowanie szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.) i zmiennika brudnego – Strophosoma capitatum (Deg.). Rocz. AR Pozn. 345, Leśn. 40: 43-48.

Korczyński I. 2002: Wpływ mocznika i azotynu sodu na żerowanie szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.). Rocz. AR Pozn. 345, Leśn. 40: 49-53.

Korczyński I. 2002: Wpływ opryskania insektycydami leśnej powierzchni popożarowej na liczebność populacji szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.). Rocz. AR Pozn. 345, Leśn. 40: 55-60.

Korczyński I., Sienkiewicz P. 2006. The influence of the manner of pitfall traps setting in forest habitat on their catchability. Baltic Journal of Coleopterology, 6, 2: 137-141.

Korczyński I., Kuźmiński I. 2007. Response of large pine weevil Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) beetles to the smell of alcoholic extract from plants of selected species. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(1): 27-31.

Korczyński I., Kuźmiński I. 2007. An attempt to determine the effect of thinning residue on development possibility of Pityogenes bidentatus (Coleoptera, Curculionidae) in pine stands. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(1): 33-36.

Korczyński I., Kuźmiński I., Mazur A., Łabędzki A., Szczepańska D. 2007. Species composition of secondary invaders and accompanying insects on thinning brush wood in pine stands. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(1): 37-44.

Korczyński I., Kuźmiński I. 2007. The effect of oil extracts of selected plant species on feeding of large pine weevil Hylobius abietis (L.) beetles on Scots pine shoots. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(2): 5-9.

Korczyński I., Kuźmiński R., Mazur A. 2007. The effect of strip roads in pine stands on the population size of large pine weevil – Hylobius abietis (L.). Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(2): 11-14.

Korczyński I., Remenda K. 2007. An attempt to compare two methods to determine population size of pine foliophages wintering in forest litter. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 6(2): 15-20.

 

 

 

 

Powrót
© 2009 Katedra Entomologii Leśnej