Prof. dr hab. Piotr Ilnicki

Przebieg pracy naukowej

 • 1957 - uzyskanie tytułu zawodowego magistra przy Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu;
 • 1966 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych nadanego przez Radę Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie.
 • 1972 - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych nadanego przez Radę Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie.
 • 1999 - uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk rolniczych nadanego przez Prezydenta RP
 • 2001 - roku mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego

Członkostwo i funkcje

 • Członek Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN;
 • Członek International Peat Society (IPS). Wiceprezydent w latach 1996-2000;
 • Członek Honorowy International Peat Society;
 • Członek International Soil Science Society;
 • Członek International Association of Landscape Ecology;
 • Członek Komitetu Redakcyjnego niemieckiego czasopisma "Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung" (do roku 2004);
 • Członek Komitetu Redakcyjnego "International Peat Journal" (do roku 2004);
 • Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska (do roku 2008);

Staże

 • Stypendysta Fundacji A. v. Humboldta w latach 1976 oraz 1980, Bpdentechnologisches Institut, Bremen

Nagrody i wyróżnienia

Rok Rodzaj Za osiągnięcia
1996 Zespołowa Nagroda Rektora II st. za liczne publikacje z zakresu ekomorfologicznej waloryzacji cieków wodnych
1998 Zespołowa Nagroda Rektora II st. za wydanie książki " Ekomorfologiczna waloryzacja dróg wodnych Wielkopolski"
2001 Zespołowa Nagroda Rektora II st. za publikacje naukowe wykonane w ramach polsko-niemieckiego programu badawczego "Odra - Baltic Sea Interactions"
2003 Zespołowa Nagroda Rektora II st. za wydanie anglojęczycznej monografii "Restoration of carbon sequestrating capacity and biodiversity in abandoned grassland on peatland in Poland"
2002 Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za redakcję i współautorstwo podręcznika "Torfowiska i torf"
2003

Wyróżnienie w konkursie

Na „Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej” na IX Wrocławskich Targach Książki Naukowej na „Najlepszą Książkę Akademicką ATENA 2003” na Krajowych Targach Książki Akademickiej w Warszawie

Publikacje

Artykuły w recenzowanych czasopismach

 1. ILNICKI P. (1994): Feuchtgebiete-Schatzkammer der Umwelt. Intern. Humboldt Koll. Bratysława: 59-63.
 2. ILNICKI P. (1994): Evaluation of agricultural landscapes in the Poznań Region of Poland. J. Environ. Manag.: 375-383.
 3. ILNICKI P., JERMACZEK P., LEWANDOWSKI P., WÓJCIK R.(1994): Kotłowe torfowisko wysokie Pniowski Ług. Przegl. Przyr. 5, 3/4: 105-116.
 4. ILNICKI P., JERMACZEK A., LEWANDOWSKI P., WÓJCIK R. (1994): Godne ochrony torfowisko Rybojady. Przegl. Przyr. 5, 3/4: 117-128.
 5. ILNICKI P. (1994): Ökologische Wende der polnischen Kulturtechnik. Z. Kulturtechn. Landentwicklung 35: 32-37.
 6. ILNICKI P., BANASZUK H. (1994): Ecological valorization of wetland in the region orf Poznan and Białystok. Proc. Int. IPS Symp. "Conservation and management of fens" - Warszawa-Biebrza. IMUZ Falenty: 291-298.
 7. ILNICKI P. (1995): Eine neue Inventur polnischer Feuchtgebiete. Telma, Hannover 25: 57-67.
 8. ILNICKI P., LEWANDOWSKI P. (1995): Methodische Untersuchungen zur ökomorphologischen Fliessgewässerbewertung. Z. Kulturtech. Landentwicklung 36: 255-259.
 9. ILNICKI P., LEWANDOWSKI P. (1995): Ökomorphologische Fliessgewässerbewertung im polnischen Flachland. Z. Kulturtechnik Landentwicklung 36: 323-326.
 10. ILNICKI P., LEWANDOWSKI P. (1995): Metodyka ekomorfologicznej waloryzacji koryt rzecznych. Zesz. Nauk. AR Wrocław, konf. X, 1, 270: 61-67.
 11. ILNICKI P., LEWANDOWSKI P., WÓJCIK R. (1995): Inwentaryzacja krajobrazu jako podstawa planu przestrzennego zagospodarowania gminy. Przegl. Przyr., 6, 3/4:.115-128.
 12. ILNICKI P. (1995): Mokradła Pojezierza Lubuskiego. W: Torfoznawstwo w badaniach naukowych i praktyce. Wyd. IMUZ Falenty: 80-88.
 13. ILNICKI P. (1995): Użytkowanie torfowisk, gleb torfowych i torfu. W: Torfoznawstwo w badaniach naukowych i praktyce. Wyd. IMUZ Falenty: 331-334.
 14. ILNICKI P. (1995): Ekomorfologiczna waloryzacja cieków wodnych. Wiad. Mel. i Łąk. 1: 5-7.
 15. ILNICKI P., LEWANDOWSKI P. (1995): Ekomorfologiczna waloryzacja wybranych rzek Wielkopolski. Wiad. Mel. i Łąk. 4: 162-165.
 16. LEWANDOWSKI P., ILNICKI P., WÓJCIK R. (1995): Wpływ projektowanego gazociągu tranzytowego na walory przyrodnicze Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. W: Studia krajobrazowe jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej. Red. M. Ruszczycka-Mizera. Uniw. i Inst. Geograficzny Wrocław: 51-59.
 17. ILNICKI P., LEWANDOWSKI P., WÓJCIK R. (1995): Inwentaryzacja elementów krajobrazu podstawą operatywnego kształtowania środowiska przez władze samorządowe. W: Jakość krajobrazu - jakość życia. Red. A. Richling, E. Malinowska, J. Lechnio.Uniw. Warszawski i Pol. Asoc. Ekol. Kraj. Warszawa: 59-67.
 18. ILNICKI P. (1996): Spontaniczna renaturalizacja wyeksploatowanych torfowisk wysokich. Przegl. Przyr. 7, 3/4: 113-127.
 19. ILNICKI P. (1996): Wetlands and grasslands in the Poznań region. W: Characterization and valuation of wetlands and grasslands in Poland. Red. H. Okruszko. Wyd. IMUZ Falenty: 38-47.
 20. ILNICKI P. (1996): Metodyka waloryzacji użytków ekologicznych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Przegl. Nauk. SGGW - Wydz. Mel. i Inż. Środ. 10:5-12.
 21. HACKER E., ILNICKI P., JOOSTEN H., LÜTTIG G., SCHÄFER W., SCHMILEWSKI G., WICHTMANN W., ZEITZ J. (1996): Bericht über den 10. Internationalen Torfkongress vom 27 Mai bis 2 Juni 1996 in Bremen, Deutschland. Moornutzung in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft", Telma, Hannover 26: 255-273.
 22. ILNICKI P., WÓJCIK R. (1997): Ocena wpływu inwestycji turystycznych na środowisko przyrodnicze Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. W: Zastosowanie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Red. A. Richling, J. Lechnio, E. Malinowska. Uniw. Warszawski, Pol. Asocj. Ekol. Kraj.: 85-96.
 23. LEWANDOWSKI P., BURGHARDT W., ILNICKI P. (1997): Zur Kennzeichnung der Schwermetallgehalte und ihrer Herkünfte - dargestellt am Beispiel der Stadt Poznań. Mitt. d. Deutsch. Bodenk. Ges. 84: 167-170.
 24. ILNICKI P., WÓJCIK R. (1998): Landscape evaluation in the commune Dzierzgoń. W: Landscape transformation in Europe, practical and the theoretical aspects. The problems of landscape ecology III, Uniw. i Pol. Asocj. Ekol. Kraj. Warszawa. Red. A. Richling, J. Lechnio, E. Malinowska: 164-170.
 25. ILNICKI P., NOWIŃSKA Z. (1998): Influence of peat biostimulators applied to polluted and unpolluted soils on the yield of radish and its content of some nutrient and heavy metal elements. Intern. Peat Journal 8: 21-30.
 26. ILNICKI P. (1998): Krajobrazy rolnicze Wielkopolski jako efekt wielowiekowej antropopresji. Acta Geographica Lodzensia 74: 61-75.
 27. LEWANDOWSKI P., BURGHARDT W., ILNICKI P. (1998): Schwermetalle in Oberböden des Warthetales unter städtischem Einfluss. Z. Pflanzenernähr. Bodenk. 161: 303-308.
 28. LEWANDOWSKI P., BURGHARDT W., ILNICKI P. (1998): Metale ciężkie w glebach doliny Warty w obrębie miasta Poznania. Roczn. Gleb. 49, 3/4, 19-29.
 29. ILNICKI P. (1998): Wpływ rolnictwa na jakość wody w jeziorze Biezdruchowskim. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 458: 377-387.
 30. ILNICKI P. (1999): Peatland utilization in middle-west Poland. Ecologie 30, 1: 13-16.
 31. ILNICKI P., IWANISZYNIEC P. (1999): Zależność ładunku azotu odprowadzanego w wodach Odry, Warty i Noteci od ich przepływów. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", IOŚ Warszawa 18: 289-298
 32. ILNICKI P. (2000): Evaluation of nature reserves on wetland in the middle-west part of Poland. Suo 51: 189-196.
 33. ILNICKI P. (2000): Zasady organizacji produkcji rolnej w Wielkopolskim Parku Narodowym i jego otulinie. Szczeliniec 4: 193-204.
 34. ILNICKI. P, IWANISZYNIEC P., KOROL R. (2000): Stickstoff und Phosphorfrachten in der Oder und ihren Nebenflüssen. Z. Kulturtech. Landentwicklung, 41: 211-217.
 35. ILNICKI P., LEWANDOWSKI P. (2000): Ökomorphologische Bewertung polnischer Schiffahrtswege. Z. Kulturtech. Landentwicklung 41: 27-31.
 36. ILNICKI P., IWANISZYNIEC., KOROL R. (2000): Emission share of point and non point sources in the nitrogen load of river Warta by different yearly discharge. Conf. Proc. "Scientific basis to mitigate the nutrient dispersion into the environment. IMUZ Publisher: 198-208.
 37. ILNICKI P., GÓRECKI K., KALETA-WIĘCKOWSKA M., MARCINIAK M., MIKOŁAJEWSKA E. (2001): Zanieczyszczenia wód Warty biogenami pochodzącymi ze źródeł punktowych. Zesz. Nauk. AR Kraków 382, Inż. Środ. 21: 57-63.
 38. ILNICKI P., KALETA -WIĘCKOWSKA M., MARCINIAK M., MIKOŁAJEWSKA E. (2001): Zanieczyszczenia rzeki Warty przez źródła punktowe w latach 1993-1998., Zesz Probl. Post. Nauk Roln. 476: 125-131.
 39. ILNICKI P., KARWACKA K., PONIEDZIAŁEK B. (2002): Zanieczyszczenia powierzchniowe i punktowe w zlewni rzeki Prosny w latach 1993-1998. Rocz. AR Pozn. CCCXLII, Melior. Inż. Środ. 23:113-122.
 40. ILNICKI P., BARTKOWIAK A., KUŹMICKI Z. (2002).: Zanieczyszczenia powierzchniowe i punktowe w zlewni rzeki Wełny w latach 1993-1998. Rocz. AR Pozn. CCCXLII, Melior. Inż. Środ. 23: 103-111.
 41. ILNICKI P,. BANASZKIEWICZ H., BUKOWSKI Ł. (2003) Źródła stężenie i ładunki azotu i fosforu w wodach rzeki Ner w latach hydrologicznych 1992-1997. Acta Scient. Pol., Formatio Circumiectus 2 (1), AR Kraków: 23-34.
 42. ILNICKI P., DARDAS J., SIKORA K., TADROWSKA A., TRZASKOWSKA L., WOŹNIAK A. (2004): Zmiana sposobu użytkowania torfowisk Wielkopolski. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Wyd. IMUZ.
 43. ILNICKI P., MELCER B., POSIEWKA P. (2003): Zanieczyszczenia powierzchniowe i punktowe w zlewni rzeki Gwdy w latach 1993-1998. J. of Water and Land Development 7: 1:9. Wyd. IMUZ Falenty.
 44. ILNICKI P., DARDAS J., SIKORA K., NADROWSKA A., TRZASKOWSKA L., WOŹNIAK A. (2004): Zmiana sposobu użytkowania torfowisk Wielkopolski. Woda-Srodowisko-Obszary Wiejskie, 4,1/10: 357-371.
 45. ILNICKI P. (2007): Impact of peat excavation on the naturę reserve Gorbacz. W: Wetlands, Monitoring, Modelling and Management. Red. T. Okruszko i in. Monografia, Taylor and Francis, London: 139-147.
 46. ILNICKI P. (2008): Ratowanie jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Biul. Park. Kraj. Woj. Wlkp. (w druku).

Książki i monografie

 1. ILNICKI P., ŻUREK S. (1996): Peat resources in Poland. W: Global peat resources" Red. B. Lappalainen. Wyd. Int. Peat Society, UNESCO, Geol. Survey of Finland: 119-125.
 2. ILNICKI P. (1996): Program ekorozwoju gminy Dzierzgoń. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 441: 1-253.
 3. ILNICKI P., LEWANDOWSKI P. (1997): Ekomorfologiczna waloryzacja dróg wodnych Wielkopolski. Wyd. Nauk. Bogucki Poznań: 1-128.
 4. ILNICKI P. (2001): Ochrona ekosystemów nieleśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 8: 39-51.
 5. ILNICKI P., IWANISZYNIEC P. (2001): Przemieszczanie ładunku fosforu ogólnego w wodach rzeki Warty w latach 1996-1998. Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia IOŚ Warszawa 1: 137-143.
 6. ILNICKI P. (red.) (2002): Restoration of carbon sequestrating capacity and biodiversity in abandoned grassland on peatland in Poland. Monografia. Wyd. AR Poznań.
 7. ILNICKI P. (10 współautorów) (2002): Torfowiska i torf. Wydawnictwo AR w Poznaniu: 1-606.
 8. ILNICKI P., PARENT L. (2003): Organic soils and peat materials for sustainable agriculture. CRC Press USA: 1- 205,
 9. ILNICKI P., GÓRECKI K. (2003): Changes in the concentration and partictipation of nitrogen forms in the water of Warta river flowing across southern margin of Puszcza Notecka. W: Kształtowanie i Ochrona Środowiska Leśnego. Monografia. Red. A. Miler. Wyd. AR Poznań: 33-39.
 10. ILNICKI P. (2004): Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wydawnictwo AR w Poznaniu.
 11. ILNICKI P. (2004): Wise use of peatlands in Poland. W: L. Wołejko i J. Janowska (red): The future od Polish mires. Monografia: 205-212. Wyd. AR Szczecin.
 12. ILNICKI P. GÓRECKI K., MELCER B. (2008): Eutrofizacja cieków wodnych w zlewni rzeki Warty w latach 1992-2002. Wyd. AR Poznań (w druku).

Komunikaty i doniesienia naukowe

 1. ILNICKI P., WÓJCIK R. (1994): Ocena oddziaływania na środowisko hydroenergetycznej zabudowy dorzecza Parsęty. I Ogólnopolska konf. "Ekonomika zasobów wodnych i ochrony wód". Bydgoszcz-Warszawa: 59-69.
 2. ILNICKI P. (1996): Wetlands in the Poznań region of Poland. Proc. 10th Int. Peat Cong. Bremen, vol. 2: 488-496.
 3. ILNICKI P. (1996): Intensive and extensive agricultural use - benefits and risks of peatland ecosystems. Proc. 10th Int. Peat Cong. Bremen, summary papers, vol. 3: 47-53.
 4. ILNICKI P. (1998): Kształtowanie programu studiów na kierunku ochrona środowiska w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ogólnop. konf. nauk.- dyd. "Kształcenie w zakresie inżynierii i ochrony środowiska dla rozwoju obszarów wiejskich", AR Wrocław: 37-48.
 5. ILNICKI P. (1998): Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej. Ogólnop. konf. nauk. "Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej", Roczn. AR Poznań: Ogrodn. 304: 7-13.
 6. ILNICKI P. (1999): Oddziaływanie nizinnych zbiorników zaporowych na jakość wód płynących wykorzystywanych do nawodnień rolniczych. Konf. nauk. techn. "Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko". Wyd. AR Poznań: 455-467.
 7. ILNICKI P. (1999): Przyrodnicza tożsamość rzek. Rzeki 8: 159-178, Wyd. Śląsk Katowice.
 8. ILNICKI P., LEWANDOWSKI P., OLEJNIK M. (2005): Hydromorfologiczna waloryzacja rzek w Polsce-dotychczasowe prace i zamierzenia. Konf. Nauk. Techn. „Typologia i warunki referencyjne wód powierzchniowych", IMGW Kraków, Bukowina Tatrzańska.
 9. ILNICKI P. (2005): Land reclamation in valleys of the lower Warta and Noteć in Poland. ICID 21th European Reg. Conf. „Integrated Land and Water Resources Management in History: 193-203. Siegburg.
 10. ILNICKI P., ORŁOWSKI W., GÓRECKI K. (2006): Szybkie wysychanie jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego skutkiem odwodnienia odkrywek węgla brunatnego KWB Konin. Kopaliny, 2/3(63/64): 49-53. Wrocław.
 11. ILNICKI P. (2007): Rola torfoznawstwa w ochronie środowiska. W: Torfowiska i mokradła, red. E. Biernacka. Monografia. Wyd. SGGW: 121-127.
 12. ILNICKI P., GÓRECKI K. (2008): Eksploatacja węgla brunatnego w obszarze Natura 2000 na przykładzie złoża Koźmin KWB Adamów. Konf. „Prawo ochrony przyrody-sta aktualny, problem, perspektywy. Łódź, s. 13.

Publikacje popularno-naukowe i inne

 1. ILNICKI P. (1996): Pomniki przyrody. Aura 5: 18-19.
 2. ILNICKI P. (1996): Wpływ drenażu odkrywek węgla brunatnego na walory rekreacyjne Pojezierza Gnieźnieńskiego. Aura 11: 10-12.
 3. ILNICKI P. (1996): Warthe und Netze - Zustand und Entwicklungskonzepte. Warsserwirtschaft 86: 256-259.
 4. ILNICKI P. (1997): Stanisław Tołpa 1901 - 1996. Nauka 3: 263-267.
 5. ILNICKI P. (1997): Polska Norma PN-G-04595. Torf i wyroby z torfu. Oznaczanie stopnia rozkładu. (ustanowiona 19.12.1997).
 6. ILNICKI P. (1997): Polska Norma PN-G-04596. Torf i wyroby z torfu. Oznaczanie zawartości popiołu. (ustanowiona 19.12.1997).
 7. ILNICKI P. (1997): Polska Norma PN-G-04597. Torf i wyroby z torfu. Oznaczanie wilgotności. (ustanowiona 19.12.1997).
 8. ILNICKI P. (1997): Polska Norma PN-G-04598. Torf i wyroby z torfu. Oznaczanie pojemności wodnej. (ustanowiona 19.12.1997).
 9. ILNICKI P. (1997): Polska Norma PN-G-04598. Torf i wyroby z torfu. Oznaczanie odczynu pH. (ustanowiona 19.12.1997)
 10. ILNICKI P. (2001): Problemy budowy gazociągów tranzytowych. Przegl. Kom. 6: 24-25.
 11. ILNICKI P. (2002): Przyczyny, źródła i przebieg eutrofizacji wód powierzchniowych., Przegląd Komunalny (dodatek) 2 (125):.35-49.
 12. ILNICKI P. (2004): Wydawcy i autora droga przez mękę. Wieści Akademickie, listopad: s. 19. Wyd. AR Poznań.
 13. ILNICKI P. (2004): Techniki membranowe w ochronie środowiska. Recenzja książki E. Biernackiej i T. Sucheckiej. Post. Nauk Roln. 4: 145-146.
 14. ILNICKI P. (2005): X lat Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska (1994-2004). Wieści Akademickie, styczeń, s. 12-13 i 22. Wyd. AR Poznań.
 15. ILNICKI P. (2005): Wpływ zwierząt łownych oraz obszarów chronionych na produkcję rolną. Przegl. Ryb. 2(81): 43-53.
 16. ILNICKI P. (2006): Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Rolniczo-Ogrodniczym Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Wieści Akademickie, grudzień, s.18. Wyd. AR Poznań.
 17. ILNICKI P. ORŁOWSKI W. (2006): Klęska ekologiczna w Powidzkim Parku Krajobrazowym. Aura, 10:11-14.
 18. ORŁOWSKI W. ILNICKI P. (2007): Problemy gospodarowania wodą w otoczeniu Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Gosp. Wodna 9: 383-386.
 19. ILNICKI P. (2006): Terminologia stosowana w badaniach hydromorfologicznych rzek. Gosp. Wodna 3: 94-98.
 20. ILNICKI P. (2007): Oceny oddziaływania na środowisko. W: Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. Red. J. Nowacki. Mat. Szkol. Wyd. AR Poznań: 95-104.
 21. ILNICKI P. (2007): Programy rolnośrodowiskowe i dobre praktyki rolnicze. W: Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. Red. J. Nowacki. Mat. Szkol. Wyd. AR Poznań: 105-119.