Dr hab. Piotr Konieczny, prof. nadzw.
Sylwetka
Informacje dodatkowe
Badania

Spis publikacji

- rozdziały w monografiach:

„Proekologiczne aspekty przetwarzania surowców zwierzęcych” (1999) , Praca zbiorowa pod red. P. Koniecznego i W. Uchmana , ISBN 83-86707-85-2 , str. 110

„ Żywność wygodna w przetwórstwie surowców mięsnych i jaj (2000) , Praca zbiorowa pod red. P. Koniecznego i W. Uchmana, ISBN 83-88518-03-8, 60 str.

Konieczny P (2004) „Racjonalne gospodarowanie wod ą i ściekami w rzeźniach i przetwórniach drobiu” , W: „Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena, jakość”, . Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa , str. 547-564

Konieczny P., (2005) : „Wartość użytkowa i kulinaria” w „Chów i hodowla raków”, Mastyński J., Andrzejewski W., Wyd. Akademii Rolniczej im A. Cieszkowskiego w Poznaniu, str.139 – 149

Konieczny P., Uchman W. (2006) : Zasady opracowywania i wprowadzania na rynek nowych produktów spożywczych, W ; Towaroznawstwo produktów spożywczych, Wyd. Akademii Rolniczej im A. Cieszkowskiego w Poznaniu (w druku)


- publikacje oryginalne/ publi kacje przeglądowe (wybór)

Konieczny P., Kowalski R, Pyrcz J. (2004) Wybrane wyróżniki jakościowe suszonych produktów przekąskowych z mięsa wołowego. Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 3(40), str. 32-39

Konieczny P. (2004) : Doświadczenia z eksploatacji: fosfor w ściekach zakładów mięsnych – zanieczyszczenie, które można skutecznie usunąć” , Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 4, 137

Konieczny P., Szymański M. (2004): Ścieki przemysłu spożywczego – charakterystyka, zagrożenia, korzyści, Forum Eksploatatora, 3-4, 19-23

Konieczny P., Szymański M.(2004): „Różnorodność zastosowań wybranych procesów chemicznych w oczyszczaniu ścieków przemysłu spożywczego”, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, tom IX , nr 4 , str. 219-226

Górecka D., Konieczny P., Stachowiak J. , Korczak J., Tarkowska K. (2005) : Właściwości funkcjonalne inuliny i jej zdolność w zakresie sorpcji wybranych składników mineralnych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna- Suplement, str. 423-427

Pyrcz J., Kowalski R., Konieczny P., Danyluk B., (2005),  The Quality Of Fermented Raw Sausages Manufactured Using Porcine Blood Plasma, EJPAU, 8(3), #7

Górecka D., Korczak J., Konieczny P. , Hęś M. , Flaczyk E. (2005) : Adsorption of Bile Acids by Cereal Products, Cereal Foods World, 4, 176-179

Lampart-Szczapa E., P. Konieczny , Nogala-Kałucka M. ,Walczak S., Kossowska I., Malinowska M., (2006) Some Functional Properties of Lupin Proteins Modified by Lactic Fermentation and Extrusion. Food Chemistry, Volume 96, Issue 2 , May 2006, 290-296

Konieczny P., Ekner E. Uchman W., Kufel B., (2005), Effective Use of Ferric Sulfate in Treatment of Different Food Industry Wastewater, Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 4(1), 123-132

Konieczny P, Uchman W, Krysztofiak K, Przyborski J. (2005) Some selected properties of protein preparations made by enzymatic treatment of animal blood red cell fraction Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 4 (2) , 111-118

Konieczny P. , Pospiech E., Politowska I. (2005): Wpływ soli morskiej na wybrane właściwości frakcji tłuszczowej mięsa wołowego, Żywność. Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, 3 (44) Supl., 108-120

Konieczny P., Kijowski J. (2005) : Animal Origin Food Preservation And Its Safety Issues, Polish Journal of Food Sciences and Nutrition, Vol. 14, 55, SI 1 , 21-30

Pyrcz J., Kowalski R., Konieczny P., Danyluk B., (2005),  The Quality Of Fermented Raw Sausages Manufactured Using Porcine Blood Plasma, EJPAU, 8(3) # 7

Lampart-Szczapa E., P. Konieczny , Nogala-Kałucka M. ,Walczak S., Kossowska I., Malinowska M., (2006) Some Functional Properties of Lupin Proteins Modified by Lactic Fermentation and Extrusion. Food Chemistry, Volume 96, Issue 2 , May 2006, 290-296,

Szymański M. , Polcyn B. , Konieczny P. (2006): Wpływ środków myjących i dezynfekcyjnych na jakość ścieków powstających w zakładach mięsnych, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna , XI, 1 , 2006 , 38-45

Konieczny P, Błażejewska K. , Zabielski J. (2006): Cukier brązowy jako składnik modyfikujący cechy sensoryczne fermentowanych kiełbas surowych , Bromatologia i Chemia Toksykologiczna , Suplement, 265- 267

Konieczny P., Bilska A., (2006),  Rapid Methods of Assessing as a Tool for Quality Improvement and Standardization of Food Products, EJPAU, 9(3), #7 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Katedra Zarządzania Jakością Żywności
ul Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań, tel. 061 848 73 19, fax 061 848 7512
ul. Mazowiecka 41, 60-623 Poznań, tel. 061 848 73 62