1. Nazwa, status, teren działania i siedziba Towarzystwa

 1. Towarzystwo nosi nazwę: "Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej", i jest nazywane dalej Towarzystwem. Akronimem Towarzystwa w kontaktach międzynarodowych jest POLSITA (Polish Society for Information Technology in Agriculture).
 2. Towarzystwo jest organizacją autonomiczną, niepolityczną, niedochodową.
 3. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 4. Terenem działania Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lublin.
 6. Towarzystwo używa pieczęci prostokątnej zawierającej nazwę Towarzystwa oraz jego adres.

2. Cel i zadania Towarzystwa

 1. Celem Towarzystwa jest w szczególności:
  1. prowadzenie badań w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej,
  2. wspomaganie wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z zastosowaniem informatyki w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej,
  3. podnoszenie poziomu wiedzy w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej.
 2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie spotkań i konferencji, sympozjów, odczytów, prelekcji,
  2. prowadzenie działalności wydawniczej,
  3. prowadzenie poradnictwa,
  4. organizowanie seminariów mających na celu kształcenie i dokształcanie w zakresie zastosowań technologii informacyjnych w rolnictwie,
  5. pracę w grupach roboczych.
 3. Towarzystwo realizuje swoje zadania wyłącznie w społecznie użyteczny, naukowy sposób.
 4. Środki na realizację celów statutowych określonych w § 2 pkt. 1 i 2 pozyskuje się z:
  1. wpisowego i składek członkowskich,
  2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania,
  3. majątku Towarzystwa,
  4. innych źródeł.

3. Członkostwo

 1. Towarzystwo posiada członków zwyczajnych, wspierających, honorowych oraz honorowych przewodniczących. Dodatkowo wprowadza się kategorię członków studenckich.
  1. członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która jest aktywna w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej, interesuje się tą dziedziną i akceptuje cele i formy działania Towarzystwa oraz postanowienia jego statutu,
  2. osoby prawne mogą zostać przyjęte jako członkowie wspierający o ile są gotowi wspierać cele Towarzystwa,
  3. studiujący w uznanych szkołach wyższych mogą zostać przyjęci jako "członkowie studenccy" Członkostwo studenckie staje się członkostwem zwyczajnym z chwilą ukończenia studiów,
  4. członkostwo honorowe może być przyznane osobie, która szczególnie zasłużyła się w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej oraz dla Towarzystwa,
  5. status Honorowego Przewodniczącego może być przyznany osobie, która szczególnie zasłużyła się w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej i przynajmniej przez jedną kadencję pełniła funkcję Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa.
 2. Podanie o przyjęcie na członka zwyczajnego lub studenckiego musi mieć formę pisemną. O przyjęciu decyduje Zarząd.
 3. O przyjęciu na członka wspierającego również decyduje Zarząd. Członek wspierający wysuwa jednego przedstawiciela, który posiada takie same prawa jak członek zwyczajny, bez konieczności płacenia składek.
 4. O przyznaniu członkostwa honorowego decyduje Zarząd większością 2/3 głosów. Członkowie honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, bez konieczności płacenia składek.
  1. O przyznaniu statusu honorowego przewodniczącego decyduje Zarząd większością 2/3 głosów. Honorowi przewodniczący mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni oraz uzyskują status stałego członka Zarządu.
 5. Członkostwo wygasa poprzez:
  1. śmierć członka lub przez wygaśnięcie osobowości prawnej w przypadku członków wspierających,
  2. pisemną rezygnację, po której członkostwo wygasa automatycznie z końcem roku sprawozdawczego,
  3. wykluczenie.
 6. Zarząd decyduje o wykluczeniu członka. Członek, którego to dotyczy powinien być zawiadomiony pisemnie, przy czym jest mu oferowana możliwość usprawiedliwienia się przed Zarządem.
 7. Od decyzji Zarządu Towarzystwa o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Pisemne odwołanie należy złożyć w Zarządzie Towarzystwa w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

4. Prawa i obowiązki członka

 1. Każdy członek ma czynne i bierne prawo wyborcze, prawo do udziału w imprezach Towarzystwa, jak również do dostępu do publikowanych przez Towarzystwo informacji.
 2. Każdy członek ma obowiązek wspierania Towarzystwa ze wszystkich sił, oraz terminowego płacenia składek ustanowionych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
5. Władze Towarzystwa

Władzami Towarzystwa są:
 1. Walne Zgromadzenie członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

6. Walne Zgromadzenie członków

 1. Walne Zgromadzenie członków tworzą wszyscy członkowie Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Wybiera spośród członków Towarzystwa Przewodniczącego, Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 3. Walne Zgromadzenie decyduje o sprawach dotyczących Towarzystwa, o ile ich załatwienie nie zostało powierzone Zarządowi.
 4. Walne Zgromadzenie członków jest w szczególności kompetentne do:
  1. ustalania generalnych kierunków działalności Towarzystwa,
  2. zmiany statutu,
  3. wyboru Przewodniczącego,
  4. wyboru Zarządu,
  5. udzielania absolutorium Zarządowi,
  6. ustalania wysokości rocznych składek,
  7. rozwiązania Towarzystwa.
 5. Decyzje Walnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. Przy zmianach statutu oraz przy decyzjach o rozwiązaniu Towarzystwa wymagana jest większość 2/3 głosów.
 6. Walne Zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa pisemnie przynajmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem. Tymczasowy porządek dzienny musi zawierać ewentualne wnioski o zmianach statutu.
 7. O przebiegu i wynikach posiedzenia musi zostać sporządzony zapis, który musi być udostępniony przewodniczącym oraz członkom Zarządu.

7. Zarząd

 1. Działalnością bieżącą Towarzystwa kieruje Zarząd.
  1. W skład Zarządu wchodzą: wybrany przez Walne Zgromadzenie Przewodniczący, Honorowi Przewodniczący oraz wybierani przez Walne Zgromadzenie Członkowie Zarządu.
 2. Liczbę wybieralnych członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie.
 3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie v-ce przewodniczących, skarbnika i sekretarza.
 4. Wybrany przez Walne Zgromadzenie Przewodniczący Zarządu oraz wybrani przez Zarząd v-ce przewodniczący, skarbnik i sekretarz tworzą Prezydium Zarządu.
 5. Przed Zarządem stoją następujące zadania:
  1. prowadzenie spraw bieżących,
  2. realizacja zadań Towarzystwa, zwłaszcza wykonywanie rezolucji Walnego Zgromadzenia członków.
 6. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Przewodniczącego trzy lata, z możliwością ponownego wyboru na następne trzy lata, po czym musi nastąpić przynajmniej trzyletnia przerwa.
 7. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz i organów wybieralnych Towarzystwa, ich skład ulega uzupełnieniu w drodze powołania osób, które w ostatnich wyborach władz i organów uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
 8. Ustępujący Przewodniczący staje się automatycznie członkiem Zarządu na okres trzech lat, z prawem głosu.
 9. Każdy członek zarządu reprezentuje Towarzystwo osobiście.
8. Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się przynajmniej z trzech członków, w tym przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności połowy składu Komisji.
 5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  2. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań wraz z oceną działalności,
  3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

9. Majątek i gospodarka finansowa

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe.
 2. Fundusze Towarzystwa są tworzone ze źródeł określonych w § 2 pkt. 4.
 3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego oraz do dysponowania środkami Towarzystwa upoważniony jest Zarząd Towarzystwa.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa, wymagany jest podpis Przewodniczącego lub V-ce przewodniczącego Zarządu.
 5. Towarzystwo prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10. Rok sprawozdawczy

Rok sprawozdawczy jest rokiem kalendarzowym.

11. Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 1. Uchwały w sprawach zmian statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy frekwencji co najmniej 50 % w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na ich liczbę w drugim terminie.
 2. Zarząd może uchwałę o zmianie statutu poddać pod głosowanie również po pisemnym zapytaniu członków. W takim przypadku uchwała zostaje podjęta zwykłą większością głosów przy frekwencji przynajmniej 50% członków na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
 3. Rozwiązanie Towarzystwa następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia zwykłą większością głosów przy 50 % frekwencji w pierwszym terminie i zwykłą większością głosów bez względu na ich liczbę w drugim terminie.
 4. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację.
 5. Uchwalając likwidację Towarzystwa, Walne Zgromadzenie może wskazać organizacje lub instytucje, na rzecz których przejdzie majątek Towarzystwa po pokryciu zobowiązań Towarzystwa.
12. Postanowienia końcowe

 1. Zebranie Członków Założycieli Towarzystwa uchwalające niniejszy statut posiada uprawnienia Walnego Zgromadzenia.