Przewodnicz▒cy Honorowi:
prof. dr hab. in┐. Andrzej Kusz
prof. dr hab. in┐. Jerzy Weres

Przewodnicz▒cy:
dr hab. in┐. Krzysztof Koszela

V-Przewodnicz▒cy:
dr hab. in┐. Micha│ Cupia│, prof. UR
dr hab. in┐. Jacek Skwarcz

Sekretarz:
dr in┐. Piotr Maksym

Skarbnik:
dr in┐. Marek Žcibisz

Cz│onkowie Zarz▒du:
prof. dr hab. in┐. Piotr Boniecki
prof. dr hab. Jerzy D▒bkowski
prof. dr hab. in┐. Tadeusz Juliszewski
prof. dr hab. in┐. Wojciech Mueller
dr hab. in┐. Halina Pawlak
dr hab. in┐. Piotr So│owiej
dr hab. in┐. Jŕdrzej Trajer, prof. SGGW
dr in┐. Sebastian Kujawa
dr Krzysztof Molenda
dr in┐. Maciej Neugebauer
dr in┐. Janina Rudowicz-Nawrocka
dr Maciej Sporysz

Przewodnicz▒cy Komisji Rewizyjnej:
prof. dr hab. in┐. Adam Krysztofiak

Cz│onkowie Komisji Rewizyjnej:
prof. dr hab. in┐. Marek Kuna-Broniowski
prof. dr hab. in┐. Ireneusz Bia│obrzewski