Szacowanie biomasy na podstawie pomiarów naziemnych, z wykorzystaniem modeli matematycznych

W ramach tego zadania przewiduje się następujące działania:

  • Zebranie danych na powierzchniach doświadczalnych z pomocą pomiarów naziemnych (naziemny skaning laserowy, naziemne metody taksacji lasu i obserwacje powierzchni doświadczalnych)
  • Oszacowanie biomasy przy pomocy funkcji multiwariacyjnych na bazie danych uzyskanych z pomiarów naziemnych
  • Zebranie danych dla walidacji szacunków biomasy z wykorzystaniem metod teledetekcji
  • Rozwój modeli wzrostu lasu dla celów prognozowania zmian wielkości biomasy
  • Wyposażenie i utworzenie w Nadleśnictwie Drawno laboratorium do pomiarów biomasy pojedynczych drzew, które będzie wykorzystywane do analiz przez wszystkich partnerów projektu.

 Wynikiem działań będą modele oszacowanie biomasy i modele prognozowania.