Statut Polskiego Towarzystwa Agronomicznego


Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Agronomiczne” i zwane jest w dalszej części „Towarzystwem”, w skrócie PTA.
§ 2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Poznań.
§ 3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4
Towarzystwo może powoływać oddziały podlegające legalizacji przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.
§ 5
Towarzystwo, po uprzednim uzgodnieniu z Polską Akademią Nauk, może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 6
Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznaki według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
§ 7
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II Cele i środki działania
§ 8
Celem Towarzystwa jest:
1. Działanie na rzecz rozwoju oraz postępu naukowego i technicznego w produkcji roślinnej,
2. Upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń w zakresie produkcji roślinnej i ochrony środowiska.

§ 9
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji lub kongresów naukowych, konferencji terenowych;
2. organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki;
3. organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powołane do tego komisje, zespoły i grupy robocze;
4. inicjowanie badań w zakresie określonym celami Towarzystwa oraz współdziałanie w ich prowadzeniu;
5. organizowanie i pogłębianie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
6. współudział w opracowaniu i wydawaniu czasopism w zakresie dziedzin wymienionych w punkcie 4;
7. kształcenie i dokształcanie członków w zakresie tych dyscyplin;
8. wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie produkcji roślinnej i ochrony środowiska;
9. współdziałanie w ujednolicaniu metod i norm oraz ustalaniu standartów i nomenklatury tych dyscyplin.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
4. zagranicznych.


§ 11
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski działający na rzecz rozwoju i postępu produkcji roślinnej oraz ochrony środowiska, który zadeklaruje współpracę w zakresie urzeczywistniania celów Towarzystwa.

§ 12
1. Członków zwyczajnych przyjmuje spośród osób fizycznych Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji, popartej przez dwóch członków.
2. W przypadku podjęcia uchwały odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w ciągu miesiąca do Zarządu Głównego, którego decyzja jest ostateczna.
3. Wykaz przyjętych członków przesyła Zarząd Oddziału do wiadomości Zarządowi Głównemu.

§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne zainteresowane działalnością w zakresie określonym celami Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny.

§ 14
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi na polu nauk wchodzących w zakres działalności Towarzystwa lub wyświadczyła mu szczególne zasługi
2. Członek honorowy – obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiada wszystkie członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich. Honorowy członek zagraniczny nie płaci składki członkowskiej, a jego prawa określa § 15 p. 3.
3. Członkowstwo honorowe nadaje, jak również członkowstwa honorowego pozbawia, Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa na wniosek zarządu Głównego.

§ 15
1. Członkiem zagranicznym może być obcokrajowiec będący specjalistą w dziedzinie objętej działalnością Towarzystwa, który zadeklaruje swój udział w pracach Towarzystwa i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd Główny.
2. Przyjęcie obcokrajowca na członka zagranicznego Towarzystwa wymaga uprzedniej akceptacji Polskiej Akademii Nauk.
3. Członek zagraniczny Towarzystwa ma te same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny z wyjątkiem praw określonych w § 16 p. 1.

§ 16
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo: 1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
2. uczestnictwa w zjazdach, konferencjach i zebraniach referatowych organizowanych przez Towarzystwo,
3. korzystania z wszystkich pomocy i środków naukowych będących w dyspozycji Towarzystwa,
4. czynnego udziału w eksperymentach, syntezach naukowych, doradztwie technicznym i konsultacjach.

§ 17
Do obowiązków członka należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz przyczynianie się do realizacji jego celów i zadań,
2. regularne opłacanie składek członkowskich,
3. przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

§ 18
Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi właściwego Oddziału,
2. skreślenie przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku, pomimo 2-krotnego pisemnego monitu,
3. wykluczenie na podstawie orzeczenia prawomocnego Sądu Koleżeńskiego za działalność niezgodną ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa, za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa i w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§ 19
1. Członka zwyczajnego wyklucza się uchwałą Zarządu Oddziału w oparciu o orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
2. Członka wspierającego skreśla Zarząd Główny w przypadku nie wywiązywania się z przyjętych zobowiązań.

Rozdział IV Władze naczelne Towarzystwa
§ 20
1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
    1. Walne Zebranie Delegatów,
    2. Zarząd Główny,
    3. Główna Komisja Rewizyjna
    4. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
3. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych, z wyjątkiem uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania się Towarzystwa, dla których wymagana jest większość 2/3 głosów. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Prezes zarządu Głównego jest wybierany w wyborach bezpośrednich przez delegatów Walnego Zebrania. W razie ustąpienia prezesa przed upływem kadencji lub zaistnienia przypadków losowych, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, które dokonuje wyboru nowego prezesa.
5. Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu miesiąca od daty wyborów.
6. W czasie kadencji władze mogą kooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących, lecz w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

Walne Zebranie Delegatów
§ 21
1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 22
1. Walne Zebranie Delegatów odbywa się raz na cztery lata w czasie i miejscu oznaczonym przez Zarząd Główny.
2. O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Delegatów Zarząd Główny obowiązany jest zawiadomić pisemnie Zarządy Oddziałów przynajmniej na 30 dni przed terminem Zebrania z podaniem porządku obrad.

§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny;
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na żądanie co najmniej trzech oddziałów, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,
   3. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
   4. na żądanie co najmniej 1/5 liczby członków, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne walne Zebranie Delegatów oraz członkowie honorowi obywatele polscy.

§ 24
Zarząd Główny obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania, z umieszczeniem w porządku dziennym spraw, na skutek których nastąpiło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.

§ 25
W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
1. z głosem decydującym – delegaci wybrani wg klucza wyborczego ustalonego przez zarząd Główny oraz członkowie honorowi obywatele polscy.
2. z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Towarzystwa jeżeli nie zostali wybrani delegatami oraz osoby zaproszone.

§ 26
Walne Zebranie Delegatów jest ważne przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów. W razie braku quorum wyznacza się nowy termin, w którym uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych. Głosowanie jest tajne. Na żądanie większości może być zarządzone głosowanie jawne.

§ 27
Do zakresu działania Walnego Zebrania Delegatów należy:
1. uchwalenie głównych kierunków działalności,
2. przyjmowanie i zatwierdzanie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania,
3. rozpatrywanie sprawozdań i planów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalenie statutu i dokonywanie jego zmian,
5. wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6. rozstrzyganie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i delegatów,
7. uchwalenie wysokości rocznych składek i opłat członkowskich,
8. nadawanie godności członkowstwa honorowego,
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,
10. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd Główny i jego Prezydium
§ 28
Zarząd Główny składa się z Prezydium Zarządu i Przewodniczących Oddziałów PTA.
1. Prezydium Zarządu w składzie 5 osób w tym Prezes, 2 Vice-Prezesów, Sekretarz Generalny i Skarbnik wybierane jest przez Walne Zebranie Delegatów.
2. Przewodniczący Oddziałów wybierani są przez Walne Zebrania Członków Oddziału, zgodnie z & 40

§ 29
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów,
3. powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności oddziałów, kół, komisji, zespołów itp. organów pomocniczych w realizacji celów statutowych,
4. powoływanie Komitetu Redakcyjnego wydawnictw Towarzystwa oraz komisji naukowych,
5. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego i zatwierdzanie bilansu,
6. uchwalanie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego, zarządów Oddziałów, komisji naukowych i innych,
7. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
8. podejmowanie uchwał w sprawie członkowstwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami,
9. podejmowanie uchwał o delegowaniu członków Towarzystwa na kongresy, konferencje, seminaria naukowe w kraju i zagranicą,
10. podejmowanie uchwał o nadaniu honorowej odznaki Towarzystwa, zgodnie z regulaminem,
11. podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i zwalnianiu pracowników etatowych Zarządu Głównego oraz zakresie ich obowiązków,
12. powoływanie Naczelnego Redaktora i Bibliotekarza.


§ 30
1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Towarzystwa, przynajmniej raz na rok i przewodniczy tym zebraniom
2. Na żądanie co najmniej 4-rech członków Zarządu Głównego prezes zwołuje posiedzenie w ciągu jednego miesiąca.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym, przewodniczący komisji naukowych i przewodniczący komisji rewizyjnych.

§ 31
1. Prezydium kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.
2. Prezydium składa sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniach plenarnych zarządu Głównego.
3. W posiedzeniach Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący komisji oraz osoby zaproszone.
4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby.

Główna Komisja Rewizyjna
§ 32
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego i jego zastępcy.

§ 33
1. Główna Komisja rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działania Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym.
4. Główna Komisja Rewizyjna składa walnemu Zebraniu Delegatów Towarzystwa sprawozdanie ze swojej działalności i jej wyników, a także wniosek w przedmiocie absolutorium dla zarządu Głównego.
Sąd Koleżeński

§ 34
Sąd Koleżeński składa się z 9 członków, w tym przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarza.

§ 35
1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania w składzie 3-osobowym spraw spornych wynikłych między członkami w obrębie Towarzystwa.
2. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym składzie, co najmniej 5-cio osobowym. Odwołanie zainteresowany może wnieść w ciągu miesiąca od daty otrzymania orzeczenia.

Rozdział V Oddziały
§ 36
1. Oddział może być powołany przez Zarząd Główny, jeżeli na danym terenie zamieszkuje co najmniej 20 członków.
2. Teren działania oddziału określa Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 37
1. Władzami oddziału są:
   1. Walne Zebranie Członków,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków Oddziału
§ 38
1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd nie później niż na 1 miesiąc przed walnym Zebraniem Delegatów Towarzystwa.
4. Porządek dzienny Walnego Zebrania Członków ogłasza Zarząd oddziału co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

§ 39
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub w ciągu 30 dni na żądanie:
   1. Komisji Rewizyjnej,
   2. 1/3 członków oddziału
   3. Zarządu Głównego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 40
1. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:
   1. uchwalenie planu działalności merytorycznej i finansowej oddziału zgodnie z postanowieniem statutu i wytycznymi Zarządu Głównego,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów.
2. Walne Zebranie Członków może być zwołane w drugim terminie, jeżeli w pierwszym terminie zebrała się mniej niż połowa ogólnej liczby członków.

Zarząd Oddziału
§ 41
Zarząd składa się z 4 członków, w tym przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik.

§ 42
1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
   1. reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
2. kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu,
3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Głównego,
4. przyjmowanie nowych członków spośród osób fizycznych i przesłanie listy nowych członków do zarządu Głównego do wiadomości,
5. składanie zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności,
6. sprawozdanie i ustalenie planu działalności i planu finansowego oddziału,
7. podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i zwalnianiu pracowników etatowych Oddziału oraz zakresie ich obowiązków.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

Komisja Rewizyjna
§ 43
1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego i jego zastępcy.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
   1. kontrola całokształtu działalności oddziału, w szczególności co najmniej raz w roku jego działalności finansowej,
   2. kontrola opłacania składek członkowskich,
3. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4. przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w oparciu o wspólny regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych oddziałów.

Rozdział VI Majątek Towarzystwa
§ 44
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
   1. składki członkowskie,
   2. subsydia i dotacje,
   3. darowizny i zapisy testamentowe,
   4. dochody z działalności statutowej,
   5. dochody z działalności, na które Towarzystwo otrzymało odrębne zezwolenie,
3. Oświadczenia w sprawach finansowych składają: prezes lub wiceprezes i skarbnik.
4. Do ważności pism i dokumentów w sprawach Towarzystwa wychodzących na zewnątrz wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa i sekretarza.

§ 45
Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.
Rozdział VII Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 46
1. Zmiany statutu, jak też rozwiązanie się Towarzystwa mogą nastąpić w mocy uchwały Walnego Zebrania Delegatów, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
3. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa na mocy własnej decyzji, uchwała o przekazaniu majątku wymaga zatwierdzenia władzy rejestracyjnej.