Strona główna Kontakt

Działalność


Aktualności O nas Konferencje Działalność Publikacje Historia Galeria Wyszukaj

 

Działalność towarzystwa

Działalność w oddziałach
Działalność ta jest bardzo zróżnicowana w formie i treści. Koncentruje się na zebraniach i seminariach naukowych, szkoleniach oraz wyjazdach terenowych.
 

ZEBRANIA NAUKOWE (wybrane problemy)
 

Oddział PTŁ w Lublinie:
Podział i waloryzacja siedlisk łąkowych oraz ocena ich potencjału produkcyjnego (wykład S. Grzyb, 1996)
Symbiotyczne wiązanie azotu; Ekologiczne podejście do gospodarki pastwiskowej; Znaczenie użytków zielonych w ochronie środowiska przyrodniczego i w krajobrazie (wykłady M. Warda, 1996).
Modernizacja urządzeń melioracyjnych na łąkach w dolinie Piwonii (wykład J. Gajda, 1997)
Zagospodarowanie i organizacja pastwisk dla bydła opasowego w dolinie Huczwy (wykład J. Gajda, 1997)
Zagospodarowanie i urządzanie pastwisk (wykład J. Gajda i J. Sawicki, 1997)
Racjonalne wykorzystanie łąk naturalnych w dolinie Bugu dla rozwoju bydła (wykład J. Sawicki, 1997)
Renowacja łąk i pastwisk metodą podsiewu (wykład R. Baryła, 1997)
Najnowsze metody renowacji zbiorowisk trawiastych (wykład J. Sawicki, 1998)
Znaczenie pastwisk w żywieniu bydła mlecznego (wykład M. Warda, 1998)
Nowe tendencje wśród hodowli roślin motylkowatych (wykład M. Wilczak, 1999)
Kierunki hodowli odmian traw pastewnych i gazonowych (wykład B. Sawicki, 1999)
Allelopatyczny wpływ Poa pratensis na niektóre gatunki traw (wykład H. Lipińska, 1999)
 

Relacje z konferencji:

XVIII sympozjum EGF w Aalborg Danii (W. Harkot, 2000)
Sympozjum EGF w Witzenhausen w Niemczech (W. Harkot, 2001)
Międzynarodowa konferencja naukowa we Lwowie „Edukacja i nauka rolnicza u progu trzeciego tysiąclecia (H. Lipińska, 2001)
Wielofunkcyjność użytków zielonych w świetle XIX kongresu EGF w La Rochelle we Francji (M. Warda, 2002)
Rekultywacja terenów zdegradowanych – Konferencja Naukowa w Szczecinie (B. Sawicki, 2002)
Optimal Forage Systems for Animal Production and Environment – sympozjum EGF w Pleven w Bułgarii (W. Harkot, 2002)
Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju zmeliorowanych użytków zielonych w województwie lubelskim (H. Lipińska, 2002)
Krajobraz i ogród wiejski – VI Forum Architektury Krajobrazu KUL (W. Harkot, 2002)
Second European Allelopathy Symposium (H. Lipińska, 2004)
20 th European Grassland Congress w Luzern w Szwajcarii (M. Warda, 2004)
VII Forum Architektury Krajobrazu “Krajobraz bez granic” (W. Harkot, 2004)
Rola czynników ekologicznych w kształtowaniu środowiska dla potrzeb zrównoważonego rozwoju (M. Warda, 2004)
Agrotechnika w kształtowaniu środowiska i jakości żywności (M. Warda, H. Lipińska, 2004)
Perspektywy gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w ramach „Wspólnej Polityki Rolnej” (R. Baryła, 2004)

 

Oddział PTŁ w Szczecinie:
Wykorzystanie urządzeń melioracji wodnych na łąkach województwa szczecińskiego (wykład Z. Mostowski, 1996)
Ekologiczne funkcje trwałych użytków zielonych (wykład M. Rogalski, 1996)
Seminarium polsko-niemieckie na temat „Wykorzystanie rolnicze i ochrona przyrody obszarów zalewanych przez wody Morza Bałtyckiego”, zorganizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym (1998)
Użytki zielone w agroturyzmie (wykład H. Czyż, 1999)
Sposoby zakładania i przygotowania obiektów rekreacyjnych (wykład A. Gosa, T. Kitczak, 1999)

 

Oddział PTŁ w Warszawie:
Badania nad smakowitością roślin i zastosowanie tych wyników w praktyce pastwiskowej (wykład M. Rogalskiego, 1996)
Kierunki badań nad użytkami zielonymi w Słowacji (wykład M. Janicki, B. Borawska, 1996)
Nowe tendencje w produkcji zwierzęcej w krajach Unii Europejskiej (wykład J. Zółkowskie, 1996)
Sprawozdanie z XVI Generalnej Konferencji EGF w Grado we Włoszech (P. Stypiński, 1997)
Relacja z 50 zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego – Szata roślinna Polski w procesie przemian (B. Stańko-Bródkowa, 1997)
Relacja z międzynarodowej konferencji w Grecji – Ekologiczne podstawy wypasu zwierząt w warunkach śródziemnomorskich (P. Stypiński, 1997)
Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie i skład botaniczny łąki trwałej w świetle wieloletniego doświadczenia w Jaktorowie (wykład hab. A. Niczyporuk, 1997)
Trawy w procesie rekultywacji biologicznej terenów trudnych (wykład Z. Dębska-Kalinowska, 1997)
Czynniki warunkujące wiązanie azotu przez Rhizobia koniczyny białej (wykład M. Warda, 1997)
Skuteczność podsiewu roślinami motylkowatymi użytków zielonych w Sudetach (wykład K. Wolski, 1997)
Aktywność brodawkowania motylkowatych a wiązanie azotu (wykład F. K. Bukowiecki, 1997)
Choroby traw gazonowych (wykład M. Prończuk, 1998)
Trawy na terenach zielonych w rejonach zurbanizowanych (wykład Cz. Wysocki, 1998)
Zasady i metody oceny wartości siewnej nasion traw i motylkowatych drobnonasiennych (wykład K. Kolasińska i E. Małuszyńska, 1998)
Przydatność niektórych odmian i gatunków traw do kiszenia (wykład D. Rataj, J. Zilakova ze Słowacji, 1998)
Zbiorowiska trawiaste na użytkach ekologicznych (wykład R. Kochanowska, 1998)
Opłacalność produkcji pasz na użytkach zielonych (wykład P. Goliński, 1999)
Wykorzystanie techniki satelitarnej do oceny i prognozowania plonów na użytkach zielonych (wykład A. Ciołkosz, 1999)
Stan i perspektywy hodowli i nasiennictwa traw na przykładzie SHR w Nieznanicach (wykład T. Przydatek, 1999)
Warunki glebowo-wodne różnych siedlisk łąkowych (wykład T. Kozłowska, 2000)
Zasady rejestracji nowych odmian traw i roślin motylkowatych (wykład W. Harkot, 2000)
Dynamika zmian w zbiorowiskach roślinnych w różnych siedliskach łąkowych w rejonie Bełchatowa (wykład S. Grzyb, 2001)
Mokradła w Polsce – stan obecny i rola w środowisku (wykład W. Dembka, 2001)
Bilans azotu na użytkach zielonych (wykład J. Terlikowski, 2002)
Wybrane zagadnienia obiegu składników pokarmowych na użytkach zielonych (wykład J. Barszczewski, 2002)
Kulturotwórcza rola użytków zielonych (wykład P. Stypiński, 2002)
 


Szkolenia dla nauczycieli szkół rolniczych:
Zasady racjonalnej gospodarki łąkowo-pastwiskowej (R. Baryła, 1998)
Znaczenie roślin motylkowatych w gospodarce pastwiskowej (hab. M. Warda, 1998)
Znaczenie zbiorowisk trawiastych w krajobrazie i ochronie środowiska (hab. W. Harkot, 1998)
Warsztaty szkoleniowe dla rolników:
Bezuprawowa technologia renowacji zbiorowisk trawiastych łąk i pastwisk (R. Baryła, hab. W. Harkot, J. Sawicki, 1998)
 

WYJAZDY TERENOWE
Prezentacja wykorzystania ekstensywnych użytków zielonych w żywieniu kucy szetlandzkich (wykład M. Trzaskoś, 1999)
Seminarium terenowe na temat „Gospodarcza i przyrodnicza rola łąk przymorskich”, zorganizowane wspólnie z Katedrą Łąkarstwa Uniwersytetu w Rostocku (2003)

Wstecz Strona główna Dalej

Wyślij pocztę do garmond@o2.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2007 Polskie Towarzystwo Łąkarskie
Ostatnia modyfikacja: 2014-07-27 12:45:54