Strona główna Kontakt

Konferencje


Aktualności O nas Konferencje Działalność Publikacje Historia Galeria Wyszukaj

 

Konferencja 2007

Organizacja konferencji

PTŁ jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych.
W 1996 roku władze Europejskiej Federacji Łąkarskiej zleciły naszemu towarzystwu organizację międzynarodowej konferencji na temat „ Management for grassland biodiversity” – „Gospodarowanie dla zachowania bioróżnorodności na użytkach zielonych”. Konferencja z udziałem naukowców z 17 państw odbyła się w dniach 20-23 maja 1997 roku w Warszawie i Łomży. Trwałym śladem zjazdu jest liczący ponad 400 stron druku tom „Grassland Sience in Europe”, nr 2, 1997, w którym zawarte zostały referaty wprowadzające i oryginalne prace naukowe.

W dniach 18-19 listopada 1998 roku odbyła się w Poznaniu konferencja naukowa na temat „Czynniki warunkujące podsiew – proekologiczną formę renowacji trwałych użytków zielonych”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Katedr Łąkarstwa i instytutów resortowych z całego kraju, Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Izb Rolniczych, firm nasiennych, firm produkujących maszyny i urządzenia do podsiewu, spółdzielni mleczarskich. Goście z zagranicy reprezentowali Proffesur für Grünlandwirtschaft und Futterbau – Justus Liebieg Universität Giessen, Grassland and Mountain Agriculture Research – Bańska Bystrzyca oraz Agriculture University w Nitrze. Tematyka konferencji przybliżyła zagadnienia podsiewu zarówno w aspekcie badań naukowych, jak i praktyki rolniczej. Prezentowane wyniki badań pomagały w dokonaniu szczegółowej analizy i podsumowaniu dotychczasowej wiedzy o renowacji trwałych użytków zielonych oraz wskazywały dalsze kierunki badawcze i utylitarne.

W dniach 26-28 czerwca 2002 roku odbyła się zorganizowana przez PTŁ ogólnopolska konferencja naukowa na temat „Perspektywy Lolium perenne w Polsce”. Była to pierwsza tak specjalistyczna i zawężona do jednego gatunku konferencja w naszym kraju. Zgodnie ze słowami Prezesa PTŁ profesora Stanisława Kozłowskiego, zamieszczonymi w przedmowie do materiałów konferencyjnych, stanowiła ona autentyczną potrzebę chwili obecnej w aspekcie naukowym i utylitarnym: „Dowodem uznania i wykorzystywania Lolium perenne jest hodowla i reprodukcja odmian, czyli pozyskiwanie materiału siewnego. W krajach Unii Europejskiej zajmuje ona pozycję wiodącą w tym względzie. Przyszłość szeroko rozumianego rolnictwa w naszym kraju jest determinowana obecnością na rynku Lolium perenne. Tymczasem Lolium perenne posiada bardzo specyficzne wymagania, co do siedliska, zwłaszcza w aspekcie gleby, wody, temperatury i światła, odbiegające od warunków charakterystycznych dla klimatu w naszym kraju. Powstaje więc istotne pytanie o perspektywy Lolium perenne w Polsce, o poznanie czynników ograniczających paszowe i pozapaszowe wykorzystanie tej trawy”.

Wstecz Strona główna Dalej

Wyślij pocztę do garmond@o2.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2007 Polskie Towarzystwo Łąkarskie
Ostatnia modyfikacja: 2014-07-27 12:45:54