Historia
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego Koło w Poznaniu
(przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu)


Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego powołano w lipcu 1922 roku z inicjatywy Karola Malsburga, Zygmunta Moczarskiego, Karola Różyckiego, Jana Sosnowskiego, Maurycego Trybulskiego, Romana Prawocheńskiego, Jana Rostafińskiego i Zygmunta Ihnatowicza. Zasadniczym celem Towarzystwa było „podnoszenie hodowli w Polsce przez prowadzenie i wspieranie naukowych badań biologicznych w zastosowaniu do hodowli zwierząt domowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień mogących służyć za podstawę do rozwiązania pytań praktyki hodowlanej”. Do Towarzystwa przystąpili wszyscy profesorowie hodowli i niektórych nauk pokrewnych, asystenci katedr, znaczna część inspektorów hodowli oraz nauczycieli szkół rolniczych i hodowcy-praktycy.

PTZ należy do najstarszych towarzystw zootechnicznych na świecie. Organizacja ta stała się ośrodkiem myśli naukowej i praktycznego zastosowania nauki w hodowli zwierząt, a zakres zadań oraz struktura zawodowa członków pozostawała w zasadzie niezmienna na przestrzeni ponad 85-ciu lat.
W 1930 roku istniały już koła PTZ w ośrodkach akademickich w Warszawie, Krakowie, Lwowie i Poznaniu. Obejmowały one swoją działalnością do 1950 roku całość zagadnień związanych z badaniami naukowymi, doświadczalnictwem zootechnicznym, upowszechnianiem wiedzy i doradztwem praktycznym, hodowlą zarodową, kontrolą użytkowości, inseminacją, stacjami oceny użytkowości zwierząt, rejonowymi zakładami doświadczalnymi, opracowaniem druków dokumentacji hodowlanej i ustawodawstwa, a nawet produkcją sprzętu zootechnicznego. Prowadzono też na szeroką skalę szkolenie służb zootechnicznych.
Powyższe zadania realizowano poprzez powoływane sukcesywnie komitety i komisje, składające się z wybitnych fachowców. Mianowicie:
- Komisja Doświadczalnictwa utworzona w 1927 r., uzyskała w 1930 r. od Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych uprawnienia do kierowania pracami zootechnicznymi zakładów doświadczalnych w: Mużyłowie (woj. tarnopolskie), Stanis ławówce (woj. lwowskie), Boguchwale k. Rzeszowa, Sarnach (woj. Wołyńskie), Starym Brześciu (woj. Warszawskie), Świsłoczy (woj. Białostockie) i działem zootechnicznym w Kościelcu (powiat Koło) oraz koordynowała prace doświadczalne także w innych placówkach. Komisja ta zatwierdzała plany badawcze, czuwała nad poprawnością metodologiczną i ujednoliceniem metodyki badań, aby wyniki były porównywalne. Dwa razy w roku kontrolowała przebieg badań oraz opracowywała i publikowała sprawozdania z wyników badań.
- Komisja Racjonalizacji Żywienia utworzona w 1930 r., na podstawie opracowywanych ankiet, zbieranych przez organizacje i instytucje rolnicze wyszukiwała błędy i niedostatki w żywieniu zwierząt, opracowywała racjonalne zasady żywienia i podjęła pierwsze prace w zakresie kiszonkarstwa i użytkowania pastwisk, żywienia koni i owiec.
- Komitet do Spraw Owczarstwa utworzony w 1929 r. badał stan i potrzeby owczarstwa, zajął się hodowlą owiec, produkcją owczarską i obrotem surowcami, łącznie z eksportem wraz z cłami ochronnymi oraz organizacją wzorowych bacówek i chowem owiec kożuchowych. Opracował metody prowadzenia pracy hodowlanej oraz wzory dokumentacji i ksiąg hodowlanych.
- Komisja do Spraw Selekcji Kur Użytkowych powstała w 1929 r.
- Komitet do Spraw Hodowli Trzody Chlewnej utworzony w 1931 r. o zakresie działania podobnym do wyżej przytoczonego zakresu Komitetu do Spraw Owczarstwa. W Starym Brześciu powstała pierwsza w Polsce Stacja Kontroli Użytkowości Trzody Chlewnej świń bekonowych.

W 1939 roku na IV Międzynarodowym Kongresie Zootechnicznym w Zurychu z inicjatywy 12 państw, w tym Polski, reprezentowanej przez prezesa PTZ Romana Prawocheńskiego, uchwalono powołanie do życia Europejskiej Federacji Zootechnicznej. Prace nad jej utworzeniem, po przerwie w latach wojny, wznowiono w 1947 r. i w 1950 r. Federacja została utworzona.

Pierwszy powojenny Zjazd PTZ odbył się w Krakowie w 1945 roku. W latach 1947-1951 PTZ stało się ponownie organem doradczym i opiniodawczym Ministerstwa Rolnictwa w zakresie programów nauczania uniwersyteckiego i badań naukowych, opracowywania metodyk tych badań oraz udzielania pomocy w urządzaniu laboratoriów, prowadzenia doświadczeń oraz opracowywania i publikowania ich wyników, opracowania sieci zakładów doświadczalnych, izb rolniczych i programów ich działania, szkolenia pracowników naukowych i technicznych dla zakładów doświadczalnych i fachowców dla prowadzenia hodowli zwierząt. Towarzystwo zajęło się opracowywaniem rejonizacji dla poszczególnych gatunków i ras zwierząt, wzorców rasowych, metod prowadzenia pracy hodowlanej, zasad znakowania zwierząt i zapisów do ksiąg hodowlanych, opracowaniem przepisów o nadzorze nad rozpłodnikami, a także opiniowaniem planów budowy pomieszczeń dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i urządzeń budynków gospodarskich. Powołano, na wzór z okresu przedwojennego, komitety, komisje i sekcje pod kierownictwem najlepszych specjalistów. Były to mianowicie:
- Komitet Naukowy jako organ doradczy w zakresie nauczania uniwersyteckiego i badań naukowych, skupiających uczonych prowadzących badania nad hodowlą i żywieniem zwierząt.
- Komisja Doświadczalnictwa, która zorganizowała sieć rejonowych zakładów doświadczalnych dla rozwiązywania zagadnień praktycznych o charakterze regionalnym, lokalnym i jako wzorcowe gospodarstwa dla potrzeb doradztwa zootechnicznego. Były one administrowane przez izby rolnicze.
- Komisja Hodowlana Produkcji Zwierząt Większych, obejmującą następujące podkomisje Hodowli: Koni, Bydła Nizinnego, Bydła Czerwonego, Owiec, Trzody Chlewnej, Kóz, Królików, Drobiu, Pszczół oraz Jedwabników. Działalność tej Komisji obejmowała nowelizacje ustawy o nadzorze nad hodowlą poszczególnych gatunków zwierząt oraz odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, a także opracowanie znowelizowanych i nowych druków hodowlanych oraz do kontroli użytkowości zwierząt.
- Komisja Weterynarii i Higieny Zwierząt
- Komisja Szkolenia Fachowego, organizowała kursy m.in. z zakresu genetyki populacji, stosowania matematyki i statystyki w doświadczalnictwie, poświęcone aktualnej sytuacji i perspektywom rozwoju i doskonalenia różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Były one przeznaczone dla pracowników zakładów doświadczalnych, inspektorów i instruktorów do spraw hodowli wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, dla kierowników i techników stacji unasienniania, itp.
- Komisja Budownictwa Wiejskiego, która opracowała wytyczne do odbudowy zniszczonych budynków inwentarskich i modernizacji istniejących.
- Komisja Inseminacji, podjęła prace nad organizacją i metodami inseminacji zwierząt, organizacją stacji unasienniania, zwalczaniem jałowości i chorób związanych z rozrodem oraz szkoleniem personelu fachowego do pracy w inseminacji.
W okresie tym, także w ramach PTZ, powołano Spółdzielnię Wytwórczości Sprzętu Zootechnicznego w Krakowie (1946). Jej produkcja obejmowała blisko 50 artykułów dla potrzeb praktyki zootechnicznej.

W 1950 roku zwołano w Krakowie ogólny zjazd członków Towarzystwa, na którym przedstawiono i zaaprobowano nowy program działania PTZ i nowy statut. Podstawowym zadaniem Towarzystwa stało się organizowanie posiedzeń referatowo-dyskusyjnych na poziomie akademickim, upowszechnianie wiedzy zootechnicznej i udzielanie fachowych porad. W krótkim czasie zorganizowano koła Towarzystwa przy wyższych uczelniach rolniczych w: Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Olsztynie i Szczecinie.
W 1969 r. powołane zostały:
- Komisja Historii Nauk Zootechnicznych
- Komisja do Spraw Wiedzy Drobiarskiej

W 1972 r. Komitet Nauk Zootechnicznych PAN przekazał Towarzystwu zadania swoich komisji, zajmujących się poszczególnymi gatunkami zwierząt. Wskutek czego PTZ powołało specjalistyczne Sekcje:
- Metod Doskonalenia Zwierząt Gospodarskich
- Produkcji i Hodowli Koni
- Produkcji i Hodowli Bydła
- Produkcji i Hodowli Trzody Chlewnej
- Produkcji i Hodowli Owiec
- Produkcji i Hodowli Drobiu
- Produkcji i Hodowli Zwierząt Futerkowych
- Produkcji i Hodowli Owadów Użytkowych

Aktualnie zasady działania PTZ określa statut, zatwierdzony przez Ogólne Zebranie Członków Towarzystwa w dniu 24 września 1992 roku. PTZ zawsze było i jest czynnikiem opiniodawczym dla Ministerstwa Rolnictwa i innych instytucji. Towarzystwo opracowało kierunki działań do przystosowania polskiej hodowli i produkcji zwierzęcej do wymogów UE, wniosło duży wkład w nowelizację ustawodawstwa hodowlanego i nadal czynnie uczestniczy w rozwoju szeroko pojmowanej hodowli zwierząt w Polsce. Podstawą działalności są zebrania referatowo-dyskusyjne.
Obecnie Towarzystwo działa poprzez dziewięć Kół, afiliowanych przy uczelniach rolniczych w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Siedlcach Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
Powołanych jest 9 Sekcji specjalistycznych:
- Chowu i Hodowli Bydła
- Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej
- Chowu i Hodowli Owiec i Kóz
- Chowu i Hodowli Koni
- Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych
- Chowu i Hodowli Drobiu (działająca jednocześnie jako Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej – PO WPSA)
- Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich
- Praktyki Hodowlanej
- Żywienia Zwierząt

Od 1963 roku Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego jest członkiem Europejskiej Federacji Zootechnicznej (European Association for Animal Production EAAP).

Koło przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu liczy przeciętnie 100 członków, z których większość wywodzi się z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (dawniej Wydziału Zootechnicznego). Są to pracownicy Wydziału, studenci, doktoranci oraz liczna i bardzo aktywna grupa emerytowanych pracowników.
Przewodniczącymi Koła byli i są nadal pracownicy Wydziału, przeważnie z kierunków hodowlanych. Funkcję tę pełnili kolejno:
doc. dr Stefan Hoser (1966 - 1969)
prof. dr hab. Antoni Kaczmarek (1970 – 1973)
prof. nadzw. dr hab. Teresa Ponikiewska (1974-1975)
prof. dr hab. Czesław Janicki (1975-1977)
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Skrzydlewski (1977-2004)
prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski (2004 – 2010)
prof. dr hab. Piotr Ślósarz (2010 – 2013)
prof. dr hab. Zbigniew Sobek (2013 – nadal)

Zgodnie ze Statutem PTZ przewodniczący Kół stają się jednocześnie członkami Zarządu Głównego PTZ z siedzibą w Warszawie.
Prezesami Zarządu Głównego PTZ byli następujący przedstawiciele poznańskiego Koła PTZ, a zarazem pracownicy ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej, a od 1972 r. Akademii Rolniczej w Poznaniu:
w latach 1964-1966 doc. dr Stefan Hoser
w latach 1980-1983 prof. dr hab. Antoni Kaczmarek

Powyższe było dowodem dużego uznania dla ich naukowej i organizacyjnej działalności. Szczególnie, że w tych latach rzadko zdarzało się, by prezesem Towarzystwa wybrano kogoś spoza stolicy.

PTZ organizuje od 1927 roku Zjazdy Naukowe o charakterze ogólnopolskim, na których doniesienia przedstawiane są w formie referatów oraz posterów, a przygotowane prace naukowe, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, drukowane.
Koło PTZ w Poznaniu było organizatorem takich Zjazdów w latach: 1957, 1963, 1971, 1984,1993, 2002, 2011 oraz 2017. Szczególnie doniosły był 67. Zjazd PTZ w 2002 roku, połączony z obchodami 80-lecia istnienia Towarzystwa. W Zjeździe tym uczestniczyło ponad 180 osób, wśród nich wielu znamienitych uczonych z polskich uczelni rolniczych i instytutów. We wszystkich Zjazdach PTZ, a w 2019 roku odbył się już LXXXIV, bardzo licznie uczestniczą przedstawiciele poznańskiego Koła, prezentując referaty i doniesienia posterowe o ciekawej, nowatorskiej tematyce. Budzące zainteresowanie i często wywołując żywe dyskusje w środowisku. Dowodem uznania dla podjętych działań jest zapraszanie przez zagraniczne Towarzystwa Zootechniczne. W 2005 roku przewodniczący poznańskiego Koła prof. dr hab. T. Szwaczkowski został zaproszony przez Niemieckie Towarzystwo Zootechniczne (Gesellschaft fuer Tierzuchtwissenschaft) na zjazd do Berlina.
Ponadto w 1997 r. odbyło się X Jubileuszowe Międzynarodowe Młodzieżowe Sympozjum Drobiarskie, a w 2005 r. XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA w Poznaniu - Kiekrzu. Tego typu sympozja przeznaczone są przede wszystkim dla młodych pracowników nauki i praktyki oraz studentów z Kół Naukowych. Takie spotkania umożliwiają prezentację doniesień naukowych i dyskusję nad wynikami własnych prac naukowych oraz wymianę poglądów na różne tematy drobiarskie, nie wspominając już o korzystnej integracji środowiska. Wspomniane sympozja zorganizowało Koło poznańskie PTZ wraz z Polskim Oddziałem WPSA (World’s Poultry Science Association), który działa jednocześnie jako Sekcja Chowu i Hodowli Drobiu PTZ. Należy tu nadmienić, że w obecnej kadencji Polskiemu Oddziałowi WPSA przewodniczy prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, reprezentujący poznańskie Koło PTZ.

Koło w Poznaniu, a także Koła w Bydgoszczy, Olsztynie i Krakowie od wielu lat zdecydowanie przodują pod względem częstotliwości organizowanych zebrań referatowo-dyskusyjnych. Ta podstawowa forma aktywności Towarzystwa, pozwala na upowszechnienie zdobyczy nauki wśród swoich członków, stwarza możliwości wymiany poglądów, doświadczeń dotyczących nowych koncepcji organizacji produkcji, nowych metod technologicznych i aktualnych regulacji prawnych. Ponadto umożliwia kontakt naszym zasłużonym seniorom ze środowiskiem, z którego odeszli przechodząc na emeryturę, a z drugiej strony studentom i młodym absolwentom umożliwiają poznanie środowiska przyszłej ich kariery zawodowej. W latach 2005-2013 w Poznaniu średnio w roku organizowano 7 spotkań przy frekwencji około 35 osób na każdym zebraniu. Tematyka tych spotkań była różnorodna i prezentowana nie tylko przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ale także przez naukowców z innych ośrodków akademickich, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Referaty wygłaszali także goście z instytutów naukowych, ludzie związani z praktyką i administracją rolniczą. W latach 2005-2013 organizowano także spotkania dla uczczenia pamięci wybitnych uczonych i pedagogów – profesorów: Witolda Folejewskiego, Michała Iwaszkiewicza, Zdzisława Śliwy, Jerzego Gedymina, dr Zdzisławy Schramm, prof. dr. hab. Andrzeja Potkańskiego, prof. dr hab. Mari Jezierskiej-Madziar oraz prof. dr hab. Heleny Kruczyńskiej, prof. dr hab. Mirosławy Maciejewskiej.

Ponadto od 2005 roku cyklicznie wiosną Koło PTZ w Poznaniu, we współpracy z Oddziałem Wielkopolskim Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, organizuje ogólnopolskie konferencje z udziałem gości zagranicznych. Spotkania te organizowane są z myślą o aktualnych potrzebach, problemach krajowej hodowli zwierząt. Poniżej w zestawieniu przedstawiono tematykę tych konferencji:

1. 4 kwietnia 2005 „Metody genetyki populacji w hodowli zwierząt gospodarskich i wolnożyjących” Konferencja naukowa
2. 27 kwietnia 2006 „Aktualne problemy rozrodu bydła” II Poznańskie Warsztaty Zootechniczne
3. 19 kwietnia 2007 „Kończyny bydła i koni – schorzenia, profilaktyka i wybrane aspekty hodowlane” III Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
4. 10 kwietnia 2008 „Choroby metaboliczne bydła” IV Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
5. 23 kwietnia 2009 „Choroba niebieskiego języka oraz IBR jako realne zagrożenia hodowli bydła w Polsce” V Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
6. 22-23 kwietnia 2010 „Sztuczne unasienianie i techniki towarzyszące rozrodowi zwierząt – stan miniony, obecny i perspektywy” VI Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
7. 14-15 kwietnia 2011 „Jakość gamet zwierzęcych – ocena, uwarunkowania gatunkowe i środowiskowe oraz implikacje praktyczne” VII Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
8. 19 kwietnia 2012 „Dobrostan zwierząt – współczesne wyzwania dla hodowców i lekarzy weterynarii” VIII Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
9. 11 kwietnia 2013 „Jakość pasz a efektywność produkcji zwierzęcej – wyzwania dla lekarzy weterynarii i zootechników” IX Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
10. 10 kwietnia 2014 „Poprawa zdrowotności świń drogą do wzrostu opłacalności trzody chlewnej” X Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
11. 15-16 kwietnia 2015 „Systemy udojowe – wady i zalety” XI Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
12. 14-15 kwietnia 2016 „Choroby metaboliczne zwierząt” XII Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
13. 6-7 kwietnia 2017 „Innowacyjne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej” XIII Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
14. 19-20 kwietnia 2018 „Zdrowe racice i wymiona a efektywna produkcja” XIV Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
15. 12 kwietnia 2019 „Zagrożenie afrykańskim pomorem świń i wysoce zjadliwą grypą ptaków w produkcji zwierzęcej” XV Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
16. 2-3 kwietnia 2020* „Zmiany klimatyczne, a nowe tendencje w hodowli i chowie zwierząt” XVI Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne
*planowane

Zarząd Główny PTZ w Warszawie od 1983 r. organizuje Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych, ocenianych w sześciu podstawowych sekcjach chowu i hodowli zwierząt. Do ośrodków wyróżniających się w kilku ostatnich edycjach konkursu należą Poznań, Olsztyn i Lublin. W tym miejscu należy zaznaczyć, że prace magisterskie studentów Wydziału Hodowli i Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzyskują bardzo wysokie oceny i na przestrzeni lat 1984-2019 ogółem przyznano im 62 nagrody pierwsze, 49 drugich, 49 trzecich oraz 54 wyróżnienia.
Od 2008 roku PTZ organizuje Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych. Regulamin Konkursu został zatwierdzony decyzją Zarządu Głównego PTZ z 19 lutego 2008 roku. W I edycji Konkursu spośród 15 zgłoszonych prac doktorskich z 9 ośrodków naukowych, nagrodę I stopnia przyznano dr Annie Wolc za pracę pt. „Metody regresyjne w ocenie wartości hodowlanej kur nieśnych” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Natomiast w roku 2019 nagrodę II stopnia otrzymała dr inż. Barbara Stefańska za pracę „Mikrobiologiczne, biochemiczne i immunologiczne wskaźniki towarzyszące wystąpieniu subklinicznej kwasicy żwacza (SARA) u krów mlecznych”, a nagrodę III stopnia - dr inż. Bartosz Kierończyk za pracę „Oddziaływanie nizyny na mikrobiom układu pokarmowego i wyniki odchowu kurcząt rzeźnych”. Obie prace zrealizowane zostały w Katedrze Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Ponadto, począwszy od 2005 roku Koło PTZ w Poznaniu jest fundatorem nagrody książkowej i dyplomu na najlepszą pracę i prezentację z zakresu nauk zootechnicznych na corocznym Wydziałowym Sympozjum Koła Naukowego Zootechników, a od roku 2015 organizuje Konkurs na najlepszą pracę inżynierską z zakresu nauk zootechnicznych.

Od początku działania Polskie Towarzystwo Zootechniczne położyło duży nacisk na publikowanie literatury zawodowej, w celu jak najszerszego rozpowszechnienia wyników badań, nowelizacji przepisów prawnych, nowych rozwiązań technologicznych, zmian organizacyjnych dotyczących hodowli i zbytu. Od 1927 roku Towarzystwo wydawało „Przegląd Hodowlany” (organ statutowy) - miesięcznik ilustrowany poświęcony teorii i praktyce hodowli zwierząt, a od 1932 roku „Zeszyty Specjalne Przeglądu Hodowlanego” omawiające poszczególne dziedziny i zagadnienia hodowli oraz użytkowania zwierząt, ich żywienia, opłacalności ich produkcji i przetwórstwa. Ponadto PTZ opublikowało także liczne wydawnictwa zwarte. Należy zwrócić uwagę, że w latach 1927 -29 publikacje PTZ były wydawane w Poznaniu. Wykaz prac wydanych przez PTZ w załączniku.
Aktualnie PTZ wydaje dwa czasopisma kwartalnik Roczniki Naukowe i miesięcznik Przegląd Hodowlany. Roczniki Naukowe PTZ wydawane są od 2005 roku, jako efekt działań naprawczych Zeszytów Naukowych Przeglądu Hodowlanego wydawanych w latach 1991-2004. Objęły one zmianę szaty graficznej, procedur wydawniczych i przede wszystkim zaostrzenia wymagań merytorycznych kwalifikujących prace do druku. Ponadto od 2006 roku spisy treści i streszczenia w j. angielskim są zamieszczone na stronie internetowej PTZ. Natomiast Przegląd Hodowlany PTZ po wprowadzeniu działu zawierającego artykuły recenzowane, posiadające charakter naukowy stał się miesięcznikiem popularnonaukowym. W ostatnim rankingu (17 grudnia 2013 r.) czasopism punktowanych za umieszczoną w nich publikację naukową Roczniki Naukowe PTZ uzyskały 7 punktów, a Przegląd Hodowlany PTZ 4 punkty. O dużej aktywności i wyróżnieniu członków poznańskiego Koła świadczy udział aktualnie dwóch osób mianowicie prof. dr hab. A. Rutkowskiego i prof. dr. hab. T. Szwaczkowskiego w Radzie Programowej Przeglądu Hodowlanego. Ponadto prof. dr hab. T. Szwaczkowski jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Roczników Naukowych PTZ.

„Honorowa Odznaka PTZ” została ustanowiona w 1971 r. Nadawana jest za zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej w hodowli i produkcji zwierzęcej, a także za szczególne zasługi dla rozwoju Towarzystwa. Z Koła PTZ w Poznaniu i regionu wyróżnieni zostali:

1972 Stefan Alexandrowicz prof. dr hab.
1972 Kazimierz Gawęcki prof. dr hab.
1972 Jerzy Szuman prof. dr hab.
1974 Witold Alkiewicz mgr inż.
1977 Maria Śmigaj mgr inż.
1980 Jerzy Gedymin prof. dr hab.
1980 Antoni Kaczmarek prof. dr hab.
1997 Czesław Janicki prof. dr hab.
2001 Andrzej Skrzydlewski prof. dr hab.
2001 Marek Świtoński prof. dr hab.
2002 Edmund Kozal prof. dr hab.
2003 Andrzej Rosiński dr hab.
2004 Adam Gut prof. dr hab.
2008 Zbigniew Dorynek prof. dr hab.
2010 Erwin Wąsowicz prof. dr hab.
2011 Stefan Berthold dr inż.
2013 Tomasz Szwaczkowski prof. dr hab.
2016 Mieczysław Ratajszczak dr hab.
2017 Jolanta Komisarek dr hab.
2017 Wojciech Andrzejewski dr inż.


Z wniosku poznańskiego Koła PTZ w 2006 roku przyznano Odznakę Honorową PTZ prof. dr Wernerowi Schlote z Instytutu Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Humbolta w Berlinie.
Tytuł „Honorowego Członka PTZ” ustanowiono w 1930 r. Jest on nadawany przez Ogólne Zebranie Członków PTZ osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa i za osiągnięcia w dziedzinie zootechniki.
Tę godność w naszym Kole otrzymali:

1969 Stefan Hoser doc. dr
1983 Stefan Alexandrowicz prof. dr hab.
1983 Maria Śmigaj mgr inż.
1992 Antoni Kaczmarek prof. dr hab.
1995 Andrzej Skrzydlewski prof. dr hab.
1998 Adam Mazanowski prof. dr hab.
2007 Jerzy Gedymin prof. dr hab.
2010 Czesław Janicki prof. dr hab.
2016 Tomasz Szwaczkowski prof. dr hab.


W 1995 r. prof. dr hab. Andrzej Skrzydlewski, ówczesny przewodniczący Koła PTZ w Poznaniu, otrzymał dyplom pamiątkowy i tytuł „Zasłużony dla Polskiego Oddziału WPSA”.
Profesor Andrzej Skrzydlewski był wybitnym i szczególnie zasłużonym działaczem Towarzystwa, albowiem nieprzerwanie przez 27 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Koła PTZ w Poznaniu. Pod Jego kierownictwem poznańskie Koło działało bardzo aktywnie i dynamicznie, co wynika z powyżej przedstawionych materiałów. Dlatego też w 2004 roku profesorowi dr hab. A. Skrzydlewskiemu powierzono godność Honorowego Przewodniczącego Koła PTZ w Poznaniu. Profesor Skrzydlewski zmarł w roku 2017.

Poznańskie Koło PTZ, a zwłaszcza jego członkowie prowadzą rozległą współpracę naukową z różnymi instytucjami związanymi z hodowlą i chowem zwierząt tak w kraju, jak i za granicą. Z krajowych wymienić należy przede wszystkim: wyższe uczelnie rolnicze, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytut Zootechniki PIB w Krakowie, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, PTNW, BEFRAPOL, ODR Sielinko oraz różne Związki Hodowców i Producentów Zwierząt.

Opracowała:
Ewa Gornowicz (2009)
Aktualizacja (2019) – Jolanta Komisarek


Piśmiennictwo:
1. A.A.: Rozstrzygnięcie XIX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych. Przegląd Hodowlany 2002, 10:32 -34.
2. A.A.: Rozstrzygnięcie XXII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych. Przegląd Hodowlany 2008, 6:17-19
3. A.A.: Rozstrzygnięcie I edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych. Przegląd Hodowlany 2008, 6:16
4. A.A.: Rozstrzygnięcie XXV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych. Przegląd Hodowlany 2008, 6:17-19
5. A.A.: Rozstrzygnięcie II edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych. Przegląd Hodowlany 2009, 9:15
6. A.A.: Rozstrzygnięcie XXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych. Przegląd Hodowlany 2009, 9:15-17
7. Czarnowska Z., Nowicka M., Pruski W., Skulmowski J., Witczak F.: Karty z dziejów zootechniki polskiej: na pięćdziesięciolecie (1922-1972) Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego. PWRiL Warszawa 1973 .
8. Litwińczuk Z.: Osiągnięcia i przyszłość nauk zootechnicznych. Referat wygłoszony 14.03.2007 na otwartym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, O.L. PAN.
9. Luchowiec J.: Na 80-lecie PTZ im. Michała Oczapowskiego. Przegląd Hodowlany 2002, 9:1-4.
10. Luchowiec J.: Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego. Rolnicze Towarzystwa Naukowe PAN www.rtn.pan.pl
11. Reklewski Z.: Sprawozdanie z działalności PTZ w kadencji 2001-2004. Przegląd Hodowlany 2004, 11: 29-31.
12. Reklewski Z.: Sprawozdanie z działalności PTZ w kadencji 2004-2007. Przegląd Hodowlany 2007, 10: 12-15.
13. Skrzydlewski A.: Historia PTZ Oddział w Poznaniu. Maszynopis 2000, 3s.
14. Statut Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Warszawa 1992.
15. Szarek J.: Działalność PTZ w kadencji 1998-2001. Przegląd Hodowlany 2001, 11:25-30.
16. Szwaczkowski T.: Warsztaty Naukowe w Poznaniu. Przegląd Hodowlany 2005, 6: 24-25.
17. Szwaczkowski T.: Sprawozdanie z działalności Zarządu Poznańskiego Koła PTZ za okres od 21.05.2004 do 11.05.2007, maszynopis 2007: 8s.
18. Ziołecka A.: Najważniejsze wydarzenia w PTZ w czasie 80-letniej działalności. Przegląd Hodowlany 2002, 9: 5-9.


W okresie międzywojennym PTZ opublikowało 29 wydawnictw zwartych, wśród nich:

1. B.J. Kaczkowski: O stanie owczarstwa i jego organizacji na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej ( Poznań, 1929)
2. J. Ciemnołoński: Stan hodowli trzody chlewnej i jej organizacja na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa 1930), sprawozdania z doświadczeń zootechnicznych przeprowadzonych pod kierunkiem Komisji Doświadczalnictwa PTZ. T 1-3 (Warszawa, 1931-1936)
3. J. Turowa: Stan hodowli kur i projekt jej organizacji na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, 1931)
4. W. Szczekin-Krotow: Rozwój i sposoby wychowu bydła czerwonego polskiego (Warszawa, 1933)
5. H. Malarski: Ogólne zasady żywienia zwierząt (Warszawa,1934)
6. W. Szczekin-Krotow: Sprawozdanie z działalności kółek kontroli obór (Warszawa 1935-1938)
7. H. Malarski: Żywienie owiec (Warszawa 1936)
8. M. Czaja: Studia nad wrzosówką (Warszawa 1937)
9. H. Malarski: Żywienie kur (Warszawa 1938)
10. M.S. Połowicz: Jak kwasić pasze soczyste jesienią (Warszawa 1938)


Wydawnictwa ciągłe:

1. Przegląd Hodowlany. Poznań 1927 R. 1 – 1929 R. 3, Warszawa 1932 R. 4 - 1939 R. 13, Kraków 1946 R. 14 – 1947 R. 15,
2. Owczarstwo. Biuletyn Komitetu do Spraw Owczarstwa przy PTZ. Warszawa 193 R. 1 – 1934 R. 5
3. Zeszyty Specjalne Przeglądu Hodowlanego. Warszawa 1932 – 1939


W okresie powojennym Towarzystwo opublikowało następujące prace:

1. H.Malarski: Wskazówki dla układania dawek paszy dla zwierząt gospodarskich (Kraków 1946)
2. W.Pruski: Spostrzeżenia w powstawaniu krajowych rodów męskich i żeńskich w hodowli koni krwi angielskiej w Polsce oraz Europie środkowej i wschodniej (Kraków 1947)
3. E. Sörensen: Sztuczne unasiennienie zwierząt gospodarskich (Kraków 1946)
4. J. Kolowca: Kiszonki (Kraków 1947)
5. F. Abgarowicz: Rola balastu w żywieniu zwierzą w oparciu o badania nad królikami (Kraków 1948)
6. J. Błażejewicz-Sawicka: Zastosowanie wzorów Wrihta do obliczania stopnia i stosunków pokrewieństwa w oborze czerwonego polskiego bydła Rejonowego Zakładu Doświadczalnego w Rabie Wyżnej (Kraków 1948)
7. T. Marchlewski: Genetyczne podstawy drobiu naturalnego (Kraków 1948),
8. Materiały z zebrań naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Z.1-7 (Kraków 1960-1964)
9. Mechanizacja produkcji zwierzęcej (Warszawa 1969)
10. Genetyka, hodowla, żywienie i utrzymanie zwierząt gospodarskich. Doniesienia naukowe (Warszawa 1970)
11. Przekazywanie wyników badań naukowych w praktyce hodowlanej (Warszawa 1970)
12. Karty z dziejów zootechniki polskiej. Red. Z. Czarnowska i in. (Warszawa1973)
13. Materiały z I sympozjum drobiarskiego. Red. E. Potemkowska (Warszawa 1973)
14. Karty z dziejów zootechniki polskiej: na pięćdziesięciolecie (1922-1972) Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego. Red. Z. Czarnowska (Warszawa 1973)
15. B. Nowicki i współpracownicy: Leksykon terminów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt (Warszawa 1994)
16. Słownik terminologii zootechnicznej. Pod red. B. Reklewskiej (1996)
17. Karty z dziejów zootechniki polskiej: na 75-lecie (1922-1997) Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego.Cz. 2. Kom. red. A. Filistowicz, J. Juszczak, S. Wężyk (Warszawa1997)
18. Technologie produkcji owczarskiej, Warszawa 2006


Wydawnictwa ciągłe:

1. Przegląd Hodowlany od 1990 R. 58 – aktualnie. Od 1948 R. 16 wydanie przejął Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych w Warszawie (w 1atach 1950 – 1989 – Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne);
2. Przegląd Naukowej Literatury Zagranicznej. Kraków 1954 R. 1 z. 1
3. Przegląd Naukowej Literatury Zootechnicznej. Warszawa 1955 R. 1 – 1989 R. 35
4. Dodatek do Przeglądu Hodowlanego; od 1959 R. 4 wyd. wspólnie z Wydziałem Nauk Rolniczych i Leśnych PAN
5. Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany. Warszawa 1991 – 2004
6. Roczniki Naukowe PTZ, Warszawa 2005- aktualnie