Studia Podyplomowe Swiadectwa i Audyty Energetyczne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Przyjmujemy zapisy.

Poznan Pl Biuro
e-mail
  Załóż konto
Studia Podyplomowe
· Zapisy na studia podyplomowe
· podanie na SP SAE
· regulamin studiów SP SAE UP
· program SP SAE
· biuro studiów
· akty prawne
· świadectwa charakterystyki
· Energia wśród nas
· Rejestr Certyfikatorów i Audyt

Zawartość
· Program Studiów Podyplomowych
· Audyt energetyczny
· Program SP SAE
· Zasady rekrutacji na SP SAE
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Szkolenia z wykonania instalacji pomp ciepła
· Szkolenie z wykonania tynków natryskowych w systemach dociepleń

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuły
· Artykuły
· FAQ
· Kontakt z nami
· Pliki
· Szukaj
· Tematy
· Top 10
· Wyślij Newsa

Zasady rekrutacji na SP SAE

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE -SP ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE - SAE.
§ 13
1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich wszystkich kierunków lub inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, winny złożyć dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 14
Kierownik SP SAE ogłasza warunki i tryb rekrutacji, limit miejsc oraz termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej na 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć.
§ 15
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają w dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 lub w sekretariacie jednostki prowadzącej studia następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na SP SAE.
2. Potwierdzona notarialnie kserokopia dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych dowolnych magisterskich, natomiast inżynierskie tylko na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne.
3. Kserokopię - skan dowodu osobistego.
4. Aktualną fotografię 2 szt.
5. Curriculum Vitae.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
8. Zaadresowaną kopertę zwrotną.
9. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr lub skierowanie z zakładu pracy ze zobowiązaniem pokrycia kosztów.
10. Opłaty za studia podyplomowe ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNE
1) Wpisowe na studia – 100 zł.
2) Opłata rekrutacyjna – 100 zł.
3) Opłata za studia II semestry 5000 zł., (semestr pierwszy - 2500 zł. +200 zł., semestr drugi – 2300 zł.)
11. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi.
§ 16
1. Rekrutację prowadzi kierownik SP SAE. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół.
2. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje kierownik SP SAE.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje prawo odwołania do Dziekana w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4. Trwa rekrutacja na SP SAE kolejna edycja, do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc wynosi 30.
5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń; dostarczenie dokumentów i wniesienie opłaty za I semestr.
§ 17
1. Warunkiem podjęcia studiów jest:
1) zawarcie pisemnej umowy o warunkach świadczenia usługi edukacyjnej w ramach studiów podyplomowych,
2) wniesienie pierwszej wpłaty określonej w umowie.

2. W przypadku rezygnacji słuchacza w trakcie trwania studiów, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
3. Słuchacz, który wniósł opłatę a nie podjął studiów, może ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty, zgodnie z zawartą umową.

Prawa autorskie © Studia Podyplomowe Swiadectwa i Audyty Energetyczne UP w Poznaniu Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-11-27 (3707 odsłon)

[ Wróć ]

Studium Podyplomowe Świadectwa i Audyty Energetyczne Poznań 2010-2021

Opracowanie i prowadzenie: PTE