2012-11-26 Regulamin finansowania badań naukowych

   

 

Regulamin

 wewnętrznego trybu konkursowego (zasad podziału dotacji) na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniuw 2012 roku   

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Leśnego

         z dnia 29. 05. 2012 roku             

 1.   Założenia  

1.1.          Środki w ramach działalności statutowej przeznaczone na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyznawane będą
na podstawie wniosków składanych przez
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
1.2.          Mianem młodego naukowca określa się osobę, która nie ukończyła w momencie składania wniosku 35 lat.1.3.          Wniosek sporządza (corocznie) i składa osoba ubiegająca się o dotacje po ogłoszeniu konkursu przez Dziekana Wydziału Leśnego. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję Nauki w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od uzyskania informacji o wysokości dotacji przyznanej Wydziałowi, a następnie Rada Wydziału Leśnego przyznaje środki na realizację badań określonych we wnioskach.1.4.          Jeżeli realizacja badań finansowanych z dotacji celowej została przerwana lub uczestnik Studium Doktoranckiego rezygnuje ze studiów lub zostaje skreślony z listy uczestników, środki finansowe mogą być wykorzystane do tego momentu. 1.5.          Środki finansowe z dotacji celowej nie wykorzystane przez osoby realizujące badania w roku, na który zostały przyznane, w roku następnym podlegają przesunięciu do puli Dziekana Wydziału Leśnego.1.6.          Po zakończeniu finansowania badań w danym roku kierownicy tematów składają raporty z badań na formularzu obowiązującym w Uczelni. Raporty opiniuje Wydziałowa Komisja ds. Nauki, a zatwierdza Rada Wydziału Leśnego.  

2.   Przydział środków finansowych dla młodych naukowców i doktorantów 

2.1.         Środki przyznawane będą w czterech grupach: a)     młodych naukowców, którzy składają wnioski po raz pierwszy,b)     młodych naukowców, którzy składają wnioski po raz kolejny,c)      uczestników studiów doktoranckich, którzy składają wnioski po raz pierwszy,d)     uczestnicy studiów doktoranckich, którzy składają wnioski po raz kolejny.

 2.2.         Jeśli osoba ubiega się o finansowanie po raz pierwszy w danej grupie, a jednocześnie w przeszłości uzyskała finansowanie z innej grupy, będzie traktowana jak osoba składająca wniosek po raz kolejny.

2.3.         Podział puli przyznanych środków dla każdej z grup będzie dokonany w następujący sposób: 50% środków będzie podzielonych proporcjonalnie do liczby wniosków, natomiast pozostała część według uzyskanych punktów.

2.4.         Do trybu konkursowego przechodzą wnioski, którym przyznano przynajmniej 10 punktów w ocenie dokonanej przez Komisję ds. Nauki.

2.5.         Minimalna kwota finansowania wniosku to 2000 zł.

2.6.         Pula środków za aktywność młodego naukowca lub uczestnika studiów doktoranckich podzielona przez sumę punktów wszystkich aplikujących wyznacza wartość 1 pkt. wyrażoną w zł.

2.7.         Wielkość środków uzyskanych przez młodego naukowca lub doktoranta za aktywność otrzymujemy przez przemnożenie liczby punktów uzyskanych za aktywność przez wartość 1 pkt.  

3.       Wniosek
3.1.         Wniosek powinien zawierać:

 3.1.1.    Dane wnioskodawcy

3.1.2.    Temat badań

3.1.3.    Krótka charakterystyka koncepcji badawczej (streszczenie, cel, hipotezy, sposób realizacji)

3.1.4.    Wykaz dotychczasowych osiągnięć wnioskodawcy

3.1.5.    Określenie postępu w badaniach objętych dotacją, w przypadku składania wniosku po raz kolejny 

3.2.       Ocenie przez Komisję będą podlegały 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., przy czym za koncepcję badawczą będą przyznawane punkty uznaniowe 0-10 pkt, natomiast osiągnięcia zostaną ocenione na podstawie tabeli 3.2.1.  

3.2.1.   Wykaz dotychczasowych osiągnięć
 
LP.

Kryterium

Punkty za jednostkę
1.
Publikacje
 
1.1Rozprawy, monografie, artykuły naukowe 
1.1.11.1.2Publikacje w czasopismach według listy MNiSWPublikacje w innych czasopismach naukowych (recenzowanych)Punkty według listy MNiSW2
1.2Redakcja wydawnictw (książka, czasopismo) 
1.2.1angielskojęzycznych 12
1.2.2pozostałe języki8
 1.31.3.11.3.2Książki naukowe i podręczniki (autorstwo)1angielskojęzyczne pozostałe języki 2412
1.4Skrypty i przewodniki do ćwiczeń (autorstwo)12
1.5Publikacje w materiałach konferencyjnych 
1.5.1Międzynarodowych2
1.5.2Krajowych1
1.6Artykuły popularno-naukowe i popularne1
2.Konferencje, seminaria, komitety naukowe 
2.1.Uczestnictwo w konferencjach lub seminariach1
2.2.Uczestnictwo w komitetach organizacyjnych kongresów, konferencji2 
2.2.1kongr./konf. międzynarodowej organizowanej przez jednostkę10
2.2.2kongr./konf. krajowej organizowanej przez jednostkę8
2.3Organizacja seminariów3 
2.3.1Międzynarodowych3
2.3.2Krajowych2
2.4Granty, umowy, patenty i nowe gatunki organizmów oraz współpraca międzynarodowa 
2.4.1.Kierowanie i uczestnictwopunkty uznaniowe 0-10

Suma punktów

 

 1za rozdział angielskojęzyczny 7 pkt., za rozdział w innym języku – 3 pkt., przy czym suma punktów uzyskanych przez autorów będących pracownikami katedry nie może przekroczyć odpowiednio 24 lub 12 punktów. Objętość rozdziału to minimum 1 arkusz wydawniczy (potwierdzony przez Wydawnictwo). 2 – w przypadku wielu członków komitetu punkty dzielone są przez 2.3 – w przypadku współorganizacji punkty dzielone są przez 2.     

4. Przepisy przejściowe  

4.1.          Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez RWL i obowiązywać będzie w 2012 roku.

4.2.          Zastrzega się modyfikację niniejszego regulaminu. Każda z modyfikacji wymaga zatwierdzenia przez RWL.  
 2012-11-26 Kryteria przyznawania stypendów naukowych

 

Kryteria przyznawania stypendiów naukowych na studiach doktoranckich stacjonarnych i na niestacjonarnychw roku akademickim 2012/2013 

Zasady ogólneW roku akademickim 2011/2012 okresem rozliczeniowym jest rok akademicki 2011/2012.Nie należy podawać publikacji wykazanych w poprzedniej ocenie. 

Zasady szczegółowe

 1. PRACA NAUKOWA 

1.1. Książka, monografia, skrypt, podręcznik (wpisać autora/autorów, rok, tytuł książki lub rozdziału, w przypadku rozdziału tytuł książki, wydawnictwo, strony oraz liczbę punktów według obowiązującej skali).                 Książka, monografia, skrypt, podręcznik recenzowane w j. obcym           - 10 pkt.               

 Książka, monografia, skrypt, podręcznik recenzowane w j. polskim         -   5 pkt.               

 Rozdział w książce, skrypcie, monografii, podręczniku recenzowany napisany samodzielnie w j. obym                                                                                                                                                                                                     - 6 pkt.               

Rozdział w książce, skrypcie, monografii, podręczniku recenzowany napisany samodzielnie w j. polskim                                                                                                                                                                                                   - 3 pkt.               

 Książka, monografia, skrypt, podręcznik bez recenzji w j. obcym            -   5 pkt.               

Książka, monografia, skrypt, podręcznik bez recenzji w j. polskim          -   2 pkt.               

 Rozdział w książce, skrypcie, monografii, podręczniku bez recenzji napisany współautorsko w j. obym                                                                                                                                                                                                     - 4 pkt.               

Rozdział w książce, skrypcie, monografii, podręczniku bez recenzji napisany współautorsko w j. polskim     -                                                                                                                                                                                           2 pkt. 

1.2. Recenzowane oryginalne publikacje naukowe i artykuły naukowe (wpisać autora/autorów, rok, tytuł publikacji, czasopismo, tom, strony oraz liczbę punktów według obowiązującej skali).                

 Za każdą pracę samodzielną              - 10 pkt.               

 Za każdą pracę współautorską         - 5 pkt. 

1.3. Publikacje popularno-naukowe (wpisać autora/autorów, rok, tytuł publikacji, czasopismo, tom, strony)                

Za każdą pracę samodzielną                             - 3 pkt.               

Za każdą pracę współautorską                         - 2 pkt.

 1.4. Referat lub poster lub udział w konferencjach międzynarodowych (wpisać typ osiągnięcia, autora/autorów, miejscowość i datę, liczbę punktów zgodnie z poniższym schematem)

 Udział w konferencji międzynarodowej z samodzielnym referatem            - 6 pkt.

Udział w konferencji międzynarodowej jako współautor referatu              - 4 pkt.

Udział w konferencji międzynarodowej z samodzielnym posterem            - 2 pkt.

Udział w konferencji międzynarodowej z posterem zespołowym               - 1 pkt.

Tylko sam udział w konferencji (bez referatu i posteru)                              - 1 pkt.               

 Referat opublikowany w materiałach konferencyjnych                            - 6 pkt.               

Poster opublikowany w materiałach konferencyjnych                              - 2 pkt. 

1.5. Referat lub poster lub udział w konferencjach krajowych (wpisać typ osiągnięcia, autora/autorów miejscowość i datę, liczbę punktów zgodnie z poniższym schematem) 

Udział w konferencji krajowej z samodzielnym referatem                            - 3 pkt.

Udział w konferencji krajowej z referatem zespołowym                               - 2 pkt.

Udział w konferencji krajowej z samodzielnym posterem                            - 1 pkt.

Udział w konferencji krajowej z posterem zespołowym                               - 0,5 pkt.

Tylko sam udział w konferencji (bez referatu i posteru)                              - 0,5 pkt.              

  Referat opublikowany w materiałach konferencyjnych                            - 3 pkt.               

Poster opublikowany w materiałach konferencyjnych                              - 1 pkt. 

1.6. Granty MNiSW, EU, fundacji, uczelni (wpisać numer i temat grantu, czas trwania lub datę złożenia)                

realizowane - za każdy rok udziału                                                 - 2 pkt.               

 zgłoszone - za każdy wniosek                                                                         - 1 pkt. 

1.7. Staże naukowe (wpisać kraj, czas trwania i liczbę punktów zgodnie z poniższym schematem) 

Staż krajowy trwający do 1 miesiąca                                                              - 2 pkt.

Staż krajowy – powyżej 1 miesiąca                                                                 - 3 pkt.

Staż w zagranicznym ośrodku naukowym – do 1 miesiąca                         - 4 pkt.

Staż w zagranicznym ośrodku naukowym – powyżej 1 miesiąca               - 6 pkt.

 1.8. Inne osiągnięcia (nagrody, wyróżnienia, staże, szkolenia, kursy, szkoły letnie - podać rodzaj osiągnięcia) Punkty uznaniowe przyznawane przez Komisję            - do 10 pkt  

2. PRACA DYDAKTYCZNA                

Za zrealizowane pensum                    do 2 pkt.  

3. DZIAŁALNOŚĆ WDROŻENIOWA (patenty, wzory użytkowe, nowe gatunki) 

3.1. Patenty               

przyznane – za każdy patent            - 10 pkt.

zgłoszone – za każdy patent             -   3 pkt. 

3.2. Wzory użytkowe               

 przyznane – za każdy wzór               -   5 pkt.

zgłoszone – za każdy wzór                -   2 pkt. 

3.3. Opisane nowe gatunki               

za każdy gatunek                                - 10 pkt. 

3.4. Wdrożenia dla gospodarki potwierdzone umową               

 za każde wdrożenie                             -   2 pkt.  

4. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA (strony internetowe, pogadanki, edukacja dzieci i młodzieży, artykuły w prasie lokalnej itp.) 

Punkty uznaniowe przyznawane przez Komisję                                           - do 2 pkt 

5. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

5.1. Funkcje w organizacjach naukowych (podać organizację, pełnioną funkcję) 

Punkty uznaniowe przyznawane przez Komisję                                           - do 2 pkt 

5.2. Organizacja konferencji, seminariów, wystaw itp. (podać tytuł konferencji lub seminarium lub wystawy, termin i miejsce) Punkty uznaniowe przyznawane przez Komisję                                           - do 3 pkt 
 2012-11-26 Stypendia z dotacji projakościowej

 

STYPENDIA Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ.

Dotyczy 30% najlepszych doktorantów na danym roku studiów doktoranckich.

I rok –

II rok –

III rok –

IV rok –  

Proszę uprzejmie o składanie wniosków i dokumentacji do dnia 30.11.2012r w sekretariacie Katedry Urządzania Lasu (p. 4).

Dokumentacja obejmuje:- wniosek o przyznanie stypendium z dotacji projakościowej do Pana Rektora prof. dr hab. Czesława Szafrańskiego- dokumentacja aktywności doktoranta zamieszczonej według punktów zamieszczonych w załączniku ( pkt. I, II III, IV). 

Dokumentacja aktywności doktorantaI. Ocena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

1. Doktorant I roku jest oceniany na podstawie uzyskanej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej (pozostałe punkty niniejszego kryterium nie dotyczą doktorantów I roku).

2. Doktoranci od II do IV roku oceniani są na podstawie opinii opiekuna, która powinna zawierać:

a) zgodność zaawansowania pracy doktorskiej z harmonogramem pracy

b) ocenę innowacyjności merytorycznej i metodycznej

c) Doktoranci 7 semestru muszą mieć otwarty przewód doktorski ( brak otwarcia przewodu – wnioski nie są rozpatrywane) * nie dotyczy doktorantów którzy za zgodą Rektora otwierają przewód na innej Uczelni.

 *Opinia opiekuna dotyczy poprzedniego roku studiów 

II. Ocena wyników z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w poprzednim roku akademickim

1. Średnia ocen z zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim.

 III. Ocena aktywności naukowej doktoranta ( w roku akademickim 2011/2012,załączyć kopie publikacji, decyzje przyznania grantu )

1.Publikacje naukowe – w poprzednim roku kalendarzowym.

a) publikacje z if.

b) Pozostałe oryginalne publikacje

2. Konferencje (kongresy, sympozja(1. 2}

a) międzynarodowe – udokumentowany udział w materiałach pokonferencyjnych (2)

b) krajowe – udokumentowany udział w materiałach pokonferencyjnych.

 1) przez udział w konferencji należy rozumieć wystąpienie z referatem lub posterem2) za konferencję międzynarodową należy rozumieć konferencję, która odbyła się :a) za granicąb) w kraju lecz w nazwie zawiera „Międzynarodowa” i odbywa się w języku kongresowym z udziałem uczestników z zagranicy 

3. Granty MNiSW: NCN, NCBR, FNP oraz UE.

a) realizowane w ostatnim roku kalendarzowym

b) złożone w ostatnim roku kalendarzowym

4. Granty

a) uczelniane / międzyuczelniane

b) finansowane przez fundacje

c) pozostałe granty

- realizowane w ostatnim roku kalendarzowym

- złożone w ostatnim roku kalendarzowym

5. Inne udokumentowane osiągnięcia (np. projekty )

 IV. Zaangażowanie w pracę dydaktyczna i organizacyjną

1. Ocena prowadzenia zajęć (na podstawie opinii opiekuna/kierownika)

a) prowadzone w języku polskim

b) prowadzone w języku obcym

2. Działalność w organizacjach doktoranckich

a) pełnione funkcje ( wymień jakie ), uczelniane i krajowe

b) inne

    

Podpis opiekuna/promotora                                                                                   Data i podpis doktoranta

   2012-11-26 Kryteria przyznawania stypendium z dotacji projakościowej

 Kryteria przyznawania stypendium z dotacji projakościowej I.        Ocena postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. ( waga punktowa 15% )

1.      Doktorant I roku jest oceniany na podstawie uzyskanej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej (pozostałe punkty niniejszego kryterium nie dotyczą doktorantów I roku).                                                                                                                              15 pkt.    

2.      Doktoranci od II do IV roku oceniani są na podstawie opinii opiekuna, która powinna zawierać *:

a)      zgodność zaawansowania pracy doktorskiej z harmonogramem pracy       7 pkt.

b)      ocenę innowacyjności merytorycznej i metodycznej                                       8 pkt.

c)       Doktoranci 7 semestru muszą mieć otwarty przewód doktorski ( brak otwarcia przewodu – wnioski nie są rozpatrywane) * nie dotyczy doktorantów którzy za zgodą Rektora otwierają przewód na innej Uczelni.

*Opinia opiekuna dotyczy poprzedniego roku studiówII.      Ocena wyników z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w poprzednim roku akademickim( waga punktowa 30% ) 

1.      Średnia ocen z zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim                                                                        5,0- 30 pkt.

                                                                                                                                4,5- 20 pkt.

                                                                                                                                4,0-  10pkt.

III.    Ocena aktywności naukowej doktoranta ( waga punktowa 40% )

                                                                                                                                    

1.Publikacje naukowe – w poprzednim roku kalendarzowym.

a)      publikacje  w if.                                                                                                         12 pkt.

b)       Pozostałe oryginalne publikacje                                                                             6  pkt.

2.      Konferencje ( kongresy, sympozja){1) 2}

a)      międzynarodowe – udokumentowany udział w materiałach

pokonferencyjnych {2}                                                         referat  6 pkt. poster 2 pkt.

b)      krajowe – udokumentowany udział w materiałach pokonferencyjnych

                                                                                                  referat 3 pkt. poster 1 pkt.

3.      Granty MNiSW: NCNiNBR oraz UE.

a)    realizowane w ostatnim roku kalendarzowym                                                      9 pkt.

b)    złożone w ostatnim roku kalendarzowym                                                              3 pkt.

 

4.      Granty

a)      uczelniane / międzyuczelniane

b)      finansowane przez fundacje

c)       pozostałe granty

- realizowane w ostatnim roku kalendarzowym                                                   5 pkt.                                        - złożone w ostatnim roku kalendarzowym                                                           2 pkt.

5.      Inne udokumentowane osiągnięcia ( np. projekty )                                              0 – 4 pkt.

 IV.   Zaangażowanie w pracę dydaktyczna i organizacyjną ( waga punktowa 15% )

1.      Ocena prowadzenia zajęć ( na podstawie opinii opiekuna ( kierownika )

a)      prowadzone w języku polskim                                                                           0 – 4 pkt.

b)      prowadzone w języku obcym                                                                             0 – 8 pkt.

2.      Działalność w organizacjach doktoranckich

a)  pełnione funkcje ( wymień jakie ), uczelniane i krajowe                                 1 – 2 pkt.

b)  inne                                                                                                                                 1 pkt.

                                                                                                ------------------------------------------

                                                                                                Łącznie :              100pkt. (100%)

 

Podpis opiekuna / promotora                                                    Data i podpis doktoranta

 

1)      przez udział w konferencji należy rozumieć wystąpienie z referatem lub posterem

2)      za konferencję międzynarodową należy rozumieć konferencję, która odbyła się :

a)     za granicą

b)    w kraju lecz w nazwie  zawiera „Międzynarodowa” i odbywa się w języku kongresowym z udziałem uczestników z zagranicy

  

 © Copyright 2006 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, wszystkie prawa zastrzeżone.