REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORACKIE

 

NA WYDZIALE LEŚNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki i tryb rekrutacji na I rok

 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich

 

w roku akademickim 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

1. W roku akademickim 2018/2019 Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie prowadził studia doktoranckie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

 

 

2. Studia będą prowadzone w dyscyplinie leśnictwo, w specjalnościach:

 

 

 

·         botanika leśna,

 

·         dendrometria,

 

·         ekologia lasu,

 

·         ekonomika leśnictwa,

 

·         entomologia leśna,

 

·         fitopatologia leśna,

 

·         gospodarka wodna w lasach,

 

·         hodowla lasu,

 

·         inżynieria leśna,

 

·         łowiectwo,

 

·         ochrona lasu,

 

·         technika prac leśnych,

 

·         typologia leśna,

 

·         urządzanie lasu,

 

·         użytkowanie lasu.

 

 

 

3. Wydział Leśny przewiduje limitowanie miejsc na studiach doktoranckich stacjonarnych -10 miejsc i niestacjonarnych - do 10 miejsc. W trakcie rekrutacji będzie brany pod uwagę fakt, że ogólna liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie może być mniejsza od łącznej liczby uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich.

 

 

 

4. Limit stypendiów doktoranckich dla I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 wynosi 5. Przy przyznawaniu stypendiów pod uwagę będzie brany fakt, że liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Leśnym, którym przyznano stypendium, nie może być niższa niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem.

 

 

 

5. Wydział Leśny będzie prowadził płatne studia niestacjonarne (wysokość opłaty będzie ustalona zarządzeniem Rektora do dnia 31 maja 2018r.) i bezpłatne studia stacjonarne.

 

 

 

6. Obowiązkiem doktorantów jest odbywanie praktyk zawodowych. W danym roku akademickim doktoranci studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium doktoranckie lub zwiększenie stypendium doktoranckiego są zobowiązani do prowadzenia 60 godzin dydaktycznych. Doktoranci studiów stacjonarnych nieotrzymujący stypendiów doktoranckich obowiązuje wykonanie 30 godzin dydaktycznych, zaś doktorantów studiów niestacjonarnych prowadzenie 10 godzin dydaktycznych w roku akademickim.

 

 

 

7. Wydział Leśny przyjmuje następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego:

 

 

 

a)      ocena za rozmowę kwalifikacyjną, która obejmuje:

 

 

 

- ocenę za prezentację ogólnej koncepcji pracy doktorskiej (temat, założenia, problem badawczy) - do 25 punktów,

 

 

 

- ocenę za ogólną orientację w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej - do 15 punktów,

 

                                                                    łącznie do zdobycia 40 punktów,

 

 

 

b)     ocena osiągnięć kandydata, która obejmuje:

 

 

 

- udokumentowaną średnią z ocen uzyskanych w czasie studiów - do 25 punktów, zgodnie z poniższym schematem:

 

 

 

·         średnia poniżej 3,50 - 0 pkt.,

 

·         średnia 3,50-3,75 - 5 pkt,

 

·         średnia 3,76-4,00 - 9 pkt.,

 

·         średnia 4,01-4,25 - 13 pkt.,

 

·         średnia 4,26-4,50 - 17 pkt.,

 

·         średnia 4,51-4,75 - 21 pkt.,

 

·         średnia 4,76-5,00  - 25 pkt.

 

 

 

- opinię promotora pracy magisterskiej - do 5 punktów,

 

 

 

- udokumentowaną aktywność naukową (udział w pracach kół naukowych, opublikowane artykuły, doniesienia konferencyjne i udział w sympozjach naukowych), udokumentowany udział w kursach szkoleniowych, stażach, praktykach - do 10 punktów,

 

                                                                      - łącznie do zdobycia 40 punktów,

 

 

 

c)      posługiwanie się językiem kongresowym - potwierdzone egzaminem zdanym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego lub stosownym certyfikatem znajomości języka obcego (zwalniającym z egzaminu) - łącznie do zdobycia 20 punktów zgodnie z poniższym schematem:

 

 

 

·         ocena 5,0 - 20 pkt.,

 

·         ocena 4,5 - 16 pkt.,

 

·         ocena 4,0 - 12 pkt.,

 

·         ocena 3,5 - 8 pkt.,

 

·         ocena 3,0 - 4 pkt.

 

 

 

Uwaga - niezdanie egzaminu językowego uniemożliwia przyjęcie kandydata na studia doktoranckie).

 

 

 

8. W procesie rekrutacji pod uwagę będzie brana także zbieżność kierunku ukończonych studiów wyższych przez kandydata z dziedziną i dyscypliną nauki w zakresie których realizowane będą studia doktoranckie.

 

 

 

9. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych sporządzona będzie lista rankingowa kandydatów. Do zakwalifikowania się na studia będzie wymagane minimum 50,0 punktów.

 

 

 

10. Wymagana dokumentacja kandydatów:

 

 

 

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne lub niestacjonarne skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • trzy zdjęcia,
 • dokument z wyliczoną średnią ocen ze studiów, potwierdzony przez właściwy Dziekanat,
 • opinia promotora pracy magisterskiej,
 • zgoda na podjęcie studiów z miejsca pracy (dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne posiadających stałe miejsce zatrudnienia),
 • deklaracja opiekuna naukowego i kierownika jednostki, w której będzie wykonywana praca doktorska, o finansowaniu badań naukowych doktoranta ze środków będących w dyspozycji jednostki,
 • deklaracja opiekuna naukowego i kierownika jednostki, w której będzie wykonywana praca doktorska o zabezpieczeniu 60 godzin dydaktycznych na studiach stacjonarnych dla doktoranta który otrzyma stypendium doktoranckie lub jego zwiększenie; 30 godzin dydaktycznych na studiach stacjonarnych dla doktoranta który nie otrzyma stypendium doktoranckiego oraz 10 godzin dydaktycznych dla doktoranta na studiach niestacjonarnych,
 • deklaracja przyszłego opiekuna/promotora o podjęciu opieki naukowej,
 • autoreferat i dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata (udział w pracach studenckiego ruchu naukowego, udział w olimpiadach i konkursach, działalność publikacyjna, udział w konferencjach i sympozjach, odbyte staże, kursy i praktyki),
 • deklaracja wyboru języka obcego na egzamin kwalifikacyjny lub certyfikat znajomości języka kongresowego (po ukończonym kursie z egzaminem),
 • pisemny projekt pracy doktorskiej uzgodniony z przyszłym opiekunem naukowym (w tym m.in. temat pracy i jej koncepcja - cel i założenia metodyczne, oczekiwane efekty),
 • wniosek o stypendium doktoranckie (studia stacjonarne),
 • wniosek o zakwaterowanie w domu akademickim (studia stacjonarne).

 

 

 

 

 

 

 

11. Terminy:

 

 

 

 • ogłoszenie o naborze na studia - do 25 maja 2018r.,
 • złożenie kompletu dokumentów przez kandydatów - do 6 lipca 2018r.,
 • egzamin z języka obcego i rozmowa kwalifikacyjna - 10 lipca 2018r.,
 • zakończenie rekrutacji - do 13 lipca 2018r.,
 • ewentualna dodatkowa rekrutacja (tylko w przypadku nie wykorzystania limitu stypendiów) - 7 września 2018r.,
 • zakończenie dodatkowej rekrutacji - do 14 września 2018r.

 

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji będzie zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Leśnego i w Przeglądzie Leśniczym.

 

 

 

12. Adres i telefony związane z rekrutacją:

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

 

Katedra Urządzania Lasu,

 

ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań, pokój nr 2,

 

tel./fax 61 848 7662 - Monika Owczarek

 

tel. 61 848 7664 - dr hab. Roman Jaszczak, prof. nadzw.

 

e-mail: urzlas@up.poznan.pl

 

 

 

13. Informacja o wynikach rekrutacji oraz o możliwości i terminie odwołania się będzie podana kandydatowi na piśmie niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Kandydatom przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji do Rektora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

 

 

 

© Copyright 2006 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, wszystkie prawa zastrzeżone.