Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

 

dla doktorantów Wydziału Leśnego

 

 

 

 

 

  1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich jest przyznawane doktorantowi na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które regulują odrębne przepisy.
  2. Stypendium doktoranckie od roku akademickiego 2014/2015 dla doktorantów od drugiego roku studiów będzie przyznawane na pisemny wniosek (wzór załącznik 1) doktoranta zawierającym następujące dokumenty:

 

·         dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich;

 

·         opinię opiekuna naukowego albo promotora;

 

·         informacje potwierdzające spełnienie następujących kryteriów:

 

 

 

- terminowe realizowanie programu studiów doktoranckich (potwierdzone indeksem doktoranta z zaliczonym ostatnim rokiem studiów i opinią kierownika studiów doktoranckich o wywiązywaniu się doktoranta z regulaminowych obowiązków w ramach Studium Doktoranckiego),

 

 

 

- wykazywanie się dużym zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych (potwierdzone opinią kierownika katedry/zakładu o zaangażowaniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych) i realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową (potwierdzone wykazem osiągnięć naukowych wdrożeniowych, organizacyjnych i innych wraz ze stosownymi dokumentami i nadbitkami), z uwzględnieniem punktu 5 regulaminu;

 

 

 

- w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazanie się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (potwierdzone opinią opiekuna naukowego/promotora na temat postępów w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej).

 

 

 

3.      Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Studiów Doktoranckich na Wydziale Leśnym w nieprzekraczalnym terminie podanym doktorantom przez kierownika studiów doktoranckich na co najmniej miesiąc przed jego wyznaczeniem. Informacja w tej sprawie będzie przekazywana doktorantom pocztą internetową.

 

 

 

4.      Do terminu składania wniosku doktorant musi mieć zaliczony poprzedni rok studiów. Jego brak oznacza automatyczne nierozpatrywanie wniosku.

 

 

 

5.      Osiągnięcia doktoranta należy podać w dwóch grupach. Grupa I to dokonania wiążące się bezpośrednio z tematyką doktoratu (I grupa dokonań – waga punktów 0,8) i pozostałych dokonań, które nie wiążą się bezpośrednio z tematyką doktoratu (II grupa dokonań - waga punktów 0,2). Należy podać temat dysertacji, a dokonania naukowe podzielone na dwie grupy należy udokumentować (ksera, nadbitki, zrzuty stron internetowych).

 

 

 

6.      Podstawą oceny osiągnięć doktoranta będą kryteria podane w załączniku 2.

 

 

 

7.      Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie, który ukończył studia w terminie krótszym niż określonym w akcie o utworzeniu tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie większej jednak niż 6 miesięcy.

 

 

 

8.      W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stał się ostateczna.

 

 

 

9.      W przypadku zmian w aktach prawnych wyższego rzędu lub powstania sytuacji mających wpływ na przyznawania stypendiów doktoranckich komisja ds. studiów doktoranckich opracuje nowe szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia Radzie Wydziału Leśnego lub podejmie inne działania mające zapewnić sprawny i poprawny tryb funkcjonowania procedury.

 

 

 

10.  Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez wydziałową komisję ds. studiów doktoranckich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

WNIOSEK O STYPENDIUM DOKTORANCKIE

dla doktorantów od II roku studiów

na rok akademicki ………

Imię i nazwisko Doktoranta, numer PESEL:

 

Wydział:

 

Rok i tryb studiów:

Opiekun naukowy/promotor:

 

Data założenia wniosku:

 

Decyzja komisji:

Indeks doktoranta z zaliczonym ostatnim rokiem studiów

TAK            NIE

Opinia kierownika studiów doktoranckich o wywiązywaniu się doktoranta z regulaminowych obowiązków w ramach Studium Doktoranckiego

 

 

 

 

 

 

Opinia opiekuna naukowego/promotora na temat postępów w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej

 

 

 

 

 

 

Opinia kierownika katedry/zakładu o zaangażowaniu doktoranta w prowadzenie zajęć dydaktycznych

 

 

 

 

 

 

 

PUNKTACJA DOKONAŃ DOKTORANTA /na podstawie informacji podanych w załączniku nr 2/

1. Praca naukowa

     1.1. Książka, monografia, skrypt, podręcznik

     1.2. Recenzowane publikacje naukowe

     1.3. Publikacje popularno-naukowe

     1.4. Referat lub poster na konferencjach międzynarodowych

     1.5. Referat lub poster na konferencjach krajowych

     1.6. Granty MNiSW, EU, fundacji, uczelni

     1.7. Staże naukowe

     1.8. Średnia ocen z zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim

     1.9. Inne osiągnięcia

2. Działalność organizacyjna

3. Działalność dydaktyczna

RAZEM PUNKTÓW

 

Grupa I -

łączna liczba punktów

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

 

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

Grupa II -

łączna liczba punktów

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

 

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

 

 

 

 

Podpis opiekuna naukowego/promotora                                   Podpis wnioskującego doktoranta

       

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

Szczegółowe kryteria oceny dokonań doktoranta

 

w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku

 

o przyznanie stypendium doktoranckiego

 

(należy sporządzić oddzielnie dla dokonań I i II grupy)

 

 

 

 

 

1. PRACA NAUKOWA

 

 

 

1.1. Książka, monografia, skrypt, podręcznik (wpisać autora/autorów, rok, tytuł książki lub rozdziału, w przypadku rozdziału tytuł książki, wydawnictwo, strony oraz liczbę punktów).

 

 

 

                Autorstwo, współautorstwo recenzowanej książki, monografii, skryptu, podręcznika w j. obcym                                        - za każdy rozdział 5 punktów x udział*, nie więcej jednak niż 25 pkt x udział*.

 

 

 

                Autorstwo, współautorstwo recenzowanej książki, monografii, skryptu, podręcznika w j. polskim                                         - za każdy rozdział 4 punkty x udział*, nie więcej jednak niż 20 pkt x udział*.

 

 

 

*Uwaga! Udział liczony jest tylko dla samych doktorantów. Udział pracowników naukowych jest pomijany.

 

 

 

1.2. Publikacje naukowe w czasopismach naukowych wg listy MNiSW (wpisać autora/autorów, rok, tytuł publikacji, czasopismo, tom, strony oraz liczbę punktów)

 

 

 

Punkty według obowiązującej w danym roku listy MNISW x udział* doktoranta w pracy

 

 

 

*Uwaga! Udział liczony jest tylko dla samych doktorantów. Udział pracowników naukowych jest pomijany.

 

 

 

1.3. Publikacje w czasopismach spoza listy MNiSW (wpisać autora/autorów, rok, tytuł publikacji, czasopismo, tom, strony oraz liczbę punktów)

 

 

 

                Za każdą pracę - 1 pkt. x udział* doktoranta w pracy

 

 

 

*Uwaga! Udział liczony jest tylko dla samych doktorantów. Udział pracowników naukowych jest pomijany.

 

 

 

1.4. Referat lub poster na konferencjach międzynarodowych (wpisać typ osiągnięcia, autora/autorów, miejscowość i datę, liczbę punktów)

 

 

 

Udział w konferencji międzynarodowej z referatem – za każdy referat                                                                             - 2 pkt. x udział* doktoranta w pracy

 

Udział w konferencji międzynarodowej z posterem – za każdy poster                                                                               - 1 pkt. x udział* doktoranta w pracy

 

 

 

*Uwaga! Udział liczony jest tylko dla samych doktorantów. Udział pracowników naukowych jest pomijany.

 

 

 

1.5. Referat lub poster na konferencjach krajowych (wpisać typ osiągnięcia, autora/autorów miejscowość i datę, liczbę punktów zgodnie z poniższym schematem)

 

 

 

Udział w konferencji krajowej z referatem – za każdy referat                                                                                             - 1 pkt. x udział* doktoranta w pracy

 

Udział w konferencji krajowej z posterem – za każdy poster                                                                                - 0,5 pkt. x udział* doktoranta w pracy

 

 

 

*Uwaga! Udział liczony jest tylko dla samych doktorantów. Udział pracowników naukowych jest pomijany.

 

 

 

 

 

1.6. Granty MNiSW, EU, fundacji, uczelni (wpisać numer i temat grantu, czas trwania lub datę złożenia, pełniona funkcja – kierownik, główny wykonawca)

 

© Copyright 2006 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, wszystkie prawa zastrzeżone.