Strefa Doktoranta

Otwarcie przewodu

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

wg znowelizowanych przepisów dotyczących stopni i tytułu naukowego

obowiązujące na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

1. Wstęp

1.1. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz w dyscyplinie biotechnologia

1.2. Zalecenia przeprowadzania przewodu doktorskiego (zwanego dalej przewodem), obowiązujące na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu (zwanym dalej Wydziałem), są oparte na:

a) Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zm.),

b) Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200),

c) Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

1.3. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora jest dalej zwana kandydatem.

1.4. W głosowaniu związanym z przewodem biorą udział członkowie Rady Wydziału z tytułem profesora i ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, a także recenzenci i jeżeli zachodzi taka konieczność drugi promotor lub kopromotor.

2. Ogólne warunki wymagane od kandydata 

2.1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera

2.2. Uzyskanie wstępnej zgody osoby z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego – na podjęcie się opieki promotorskiej nad realizacją rozprawy.

2.3. W szczególnych wypadkach o wszczęcie przewodu może starać się osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i uzyskała „Diamentowy Grant” w ramach programu ustanowionego przez właściwego ministra do spraw nauki (§ 1 ust. 2 Rozporządzenia z dn. 22 września 2011).

3. Szczegółowe zalecenia w stosunku do kandydatów w momencie wszczęcia przewodu doktorskiego

3.1. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 2 prac oryginalnych, w tym w co najmniej jednej, w której doktorant jest pierwszym autorem w czasopismach o łącznej punktacji nie mniejszej niż 20 pkt wg wykazu MNiSzW.

3.2. Dla studentów studiów doktoranckich niestacjonarnych równoważnymi z publikacjami o liczbie punktów 20 mogą być znaczące, udokumentowane osiągnięcia z zakresu wdrożeń, patentów i technologii.

4. Wniosek o wszczęcie przewodu

4.1. Kandydat przedstawia Dziekanowi WNoŻiŻ wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, do którego załącza następujące dokumenty

a) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572, z późn. zm.)

b) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód naukowy, oraz dyscypliny dodatkowej z informacją, że propozycja tematu, koncepcja i wstępne wyniki zostały zaprezentowane na seminarium wydziałowym

c) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a także jeśli zachodzą takie okoliczności drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego,

d) oświadczenie, że przedstawiony temat pracy doktorskiej nie był przedmiotem przewodu doktorskiego kandydata w żadnej innej szkole wyższej lub instytucji naukowej, lub informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora,

e) wykaz prac naukowych, wraz z kopiami w formacie pdf,

f) życiorys,

g) oświadczenie o przejęciu płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – dotyczy osób spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

h) Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ,ministra właściwego do spraw nauki załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego dokumenty wymienione w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20 września 2016 §1, pkt 3

i) Do wniosku kandydat może dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów znajduje się w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20 września 2016). oraz wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

j) W przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego wspólnie procedurę składania dokumentów określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20 września 2016.

4.2. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, lub osoba, która nabyła uprawnienia równorzędne z uprawnieniami wyżej wymienionymi.

4.3. Promotorem w przewodzie doktorskim może być również osoba będąca samodzielnym pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, nieposiadająca polskiego stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, jeżeli Rada Wydziału uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska (art. 20 ust. 8 Ustawy z dn. 14 marca 2003).

4.4. Drugim promotorem (w wypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej) lub kopromotorem (w wypadku wspólnego przewodu doktorskiego) mogą być osoby spełniające warunki odnoszące się do promotora w pkt. 4.2 i 4.3 niniejszego dokumentu.

4.5. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora. Wniosek o powołanie promotora pomocniczego, wyjaśniający zasadność powołania powinien być sformułowany przez promotora i powinien być przekazany do zaopiniowania Komisji ds. Kadr Naukowych WNoŻiŻ, jeśli na Wydziale Nauk o Żywności realizowany jest przewód doktorski oraz, jeśli promotorem pomocniczym pracy realizowanej na innym Wydziale ma być pracownik Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu. Rada Wydziału wyznacza promotora pomocniczego po wysłuchaniu opinii Komisji ds. Kadr Naukowych. Głosowania w sprawie wyboru promotora i promotora pomocniczego odbywają się w trybie tajnym.

5. Wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie

5.1. Dziekan zapoznaje się z wnioskiem kandydata i załączonymi dokumentami, a następnie Rada Wydziału na wniosek Dziekana w drodze uchwały wszczyna przewód doktorski, oraz wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem oraz przewodniczącego przewodu doktorskiego.

5.2. Na kolejnym posiedzeniu Rada Wydziału na wniosek Przewodniczącego przedstawiony przez Dziekana powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie. Dziekan przedstawia także Radzie Wydziału propozycję języka obcego nowożytnego, jeśli do wniosku nie dołączono właściwego certyfikatu o znajomości języka, z którego doktorant będzie zadawał egzamin.

5.3. Egzaminy z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego nowożytnego prowadzone są przez komisje o następującym składzie:

a) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej odbywają się w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotora i przewodniczącego przewodu doktorskiego,

b) dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób w tym promotora i przewodniczącego przewodu doktorskiego, i powołanego przez Radę Wydziału egzaminatora posiadającego tytuł profesora lub doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi

c) języka obcego nowożytnego – w składzie co najmniej dwóch osób, oraz nauczyciela tego języka w szkole wyższej.

5.4. Rada zatwierdza tematykę egzaminów doktorskich i propozycje Dziekana dotyczące egzaminatora/specjalisty o których mowa w pkt. 5.2. b) i c) w głosowaniu jawnym.

5.5. Egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem jej do publicznej obrony.

5.6. W protokole z egzaminu zamieszcza się treść wszystkich zadanych pytań i oceny odpowiedzi na każde z tych pytań (ndst, dst, db lub bdb) oraz podaje się ogólny wynik egzaminu.

5.7. W przypadku niezadowalającego wyniku egzaminu doktorskiego Rada Wydziału, na wniosek doktoranta, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz. Termin egzaminu wyznacza Dziekan.

6. Złożenie rozprawy doktorskiej 

6.1. Rozprawa doktorska, przygotowana pod opieką promotora, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

6.2. Rozprawa doktorska może stanowić tematycznie spójny zbiór rozdziałów lub tematycznie spójny zbiór artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w odpowiednich czasopismach naukowych, lub tematycznie spójną, recenzowaną monografię wydaną przez wiodące wydawnictwa w danej dziedzinie (np. PWN, WNT, WRiL). Monografie i publikacje powinny mieć przypisany numer ISBN lub ISSN. Rozprawa powinna zawierać również streszczenie w języku angielskim (lub polskim, jeżeli została napisana w innym języku niż polski) (art. 13 ust. 1- 6 Ustawy z dn. 14 marca 2003).

6.3. Rozprawa doktorska w postaci zbioru jednorodnych tematycznie artykułów powinna zawierać co najmniej trzy oryginalne prace twórcze, z głównym udziałem doktoranta w realizacji pracy, opublikowane w czasopismach z listy JCR, których sumaryczny impact factor powinien wynosić > 2. Cykl publikacji może zawierać pracę przeglądową, nie może ona jednak zastępować oryginalnej pracy twórczej. Prace twórcze wchodzące w skład rozprawy powinny być poprzedzone wstępem do zagadnienia. Rolę wstępu może pełnić praca przeglądowa. Prace wykorzystane w takiej rozprawie nie mogą być wykorzystane w innych pracach doktorskich. Zaleca się opracowanie do pracy doktorskiej bronionej w formie zestawu publikacji naukowych, wstępu, będącego odpowiednikiem części literaturowej, zawierającego opis problemu i cele badań oraz informacji o użytych metodach badawczych o objętości nie przekraczającej 25 stron maszynopisu. Publikacje stanowią odpowiednik części doświadczalnej pracy, która powinna się zakończyć podsumowaniem wyników oraz wnioskami. Do pracy doktorskiej składających się z publikacji należy dołączyć oświadczenia współautorów o ich udziale w powstaniu publikacji, gdy praca zbiorowa ma więcej niż dwóch współautorów.

6.4. Rozprawę doktorską doktorant przedkłada promotorowi w czterech egzemplarzach wraz ze streszczeniem oraz na nośniku elektronicznym. Rozprawa musi być sprawdzona programem antyplagiatowym przed przekazaniem do recenzji, zgodnie z aktualnym zarządzeniem J.M. Rektora.

6.5. Promotor przedstawia rozprawę wraz ze swoją opinią Dziekanowi.

7. Wyznaczenie recenzentów

7.1. Dziekan na wniosek przewodniczącego przewodu doktorskiego przedstawia Radzie Wydziału listę kandydatów na recenzentów rozprawy

7.2. Rada wybiera, co najmniej dwóch recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, w której realizowana jest praca doktorska i niebędących członkami Rady Wydziału, w tym co najmniej jednej spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (art. 20 ust. 5 Ustawy z dn. 14 marca 2003).

7.3. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba będąca samodzielnym pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej (Associate Professor, Full Professor – USA, Univ. Professor – EU), niespełniająca wymogów określonych w art. 20 ust. 6 Ustawy z dn. 14marca 2003), jeśli Rada Wydziału przeprowadzająca przewód doktorski uzna, że osoba ta ma wybitne kompetencje i dorobek naukowy w zakresie tematyki, której dotyczy rozprawa (Art. 20 ust. 8. Ustawy z dn. 14marca 2003 r.)

7.4. Rada Wydziału wyznacza recenzentów rozprawy doktorskiej w głosowaniu tajnym (art. 14 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dn. 14 marca 2003 r.).

7.5. Dziekan, kieruje rozprawę do recenzentów, którzy są zobowiązani przedstawić swoje opinie nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania rozprawy. Rada, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o dalszy miesiąc. Recenzja powinna być przedłożona wszystkim członkom Rady Wydziału, uprawnionym do głosowania w sprawie nadania stopnia doktora w wersji elektronicznej.

7.6. Recenzja rozprawy doktorskiej powinna zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy rozprawa ta spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dn. 14 marca 2003.

7.7. Recenzja może zawierać również wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia rozprawy.

7.8. Rozprawa uzupełniona lub poprawiona wymaga dodatkowych recenzji tych samych recenzentów.

7.9. Po otrzymaniu ostatniej recenzji Dziekan przekazuje je w formie elektronicznej do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (§ 6 ust. 7 Rozporządzenia z dn. 30 września 2016 r.)

8. Przyjęcie rozprawy 

8.1. Rada Wydziału powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony, oraz do przyjęcia obrony (komisja doktorska)

8.2. W skład komisji doktorskiej wchodzą recenzenci rozprawy doktorskiej, promotor (jeśli zachodzi taka okoliczność – kopromotor/drugi promotor) oraz co najmniej siedmiu członków Rady Wydziału posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki do której należy dyscyplina odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna dyscyplina naukowa, w tym przewodniczący przewodu doktorskiego.

8.3. Komisja doktorska po zapoznaniu się z recenzjami i wynikami egzaminów doktorskich podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony (art.14 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dn. 14marca 2003 r.).

8.4. Komisja doktorska może uzależnić przyjęcie rozprawy od jej uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia.

8.5. Jeśli komisja doktorska uzależniła przyjęcie rozprawy od jej uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia, kandydat w porozumieniu z promotorem składa poprawioną rozprawę Dziekanowi, który przekazuje ją recenzentom celem uzyskania dodatkowych opinii. Recenzenci, w terminie miesiąca o dnia otrzymania wniosku, przedstawiają komisji recenzję uzupełnionej rozprawy doktorskiej (§ 6 ust. 6 Rozporządzenia z dn. 30 września 2016 r.). Po zapoznaniu się z nimi komisja podejmuje uchwałę, jak w p. 8.3.

8.6. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony Komisja przedstawia sprawę Radzie Wydziału (§ 7 ust. 2 Rozporządzenia z dn. 30 września 2016 r. )

8.7. Jeżeli Rada podjęła uchwałę o nieprzyjęciu rozprawy, oznacza to zamknięcie przewodu. Rozprawa nie może być wówczas podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora poza Wydziałem (art. 14 ust. 3 Ustawy, z dn. 14 marca 2003 r.).

9. Publiczna obrona rozprawy 

9.1. Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej ustala Dziekan w porozumieniu z Komisją, przewodniczącym przewodu doktorskiego, promotorem i doktorantem.

9.2. Dziekan, co najmniej 10 dni przed terminem obrony, zawiadamia o jej dacie i miejscu jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w dziedzinie, w której realizowana była praca, oraz umieszcza je na stronie wydziałowej i wywiesza odpowiednie ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału. Informuje jednocześnie, że zainteresowani mogą zapoznać się z rozprawą doktorską w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz ze streszczeniami rozprawy doktorskiej, wraz z recenzjami zamieszczonymi na stronie internetowej UP (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia z dn. 30 września 2016 r.).

9.3. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji z udziałem promotora i recenzentów.

9.4. W trakcie posiedzenia:

a) promotor charakteryzuje sylwetkę doktoranta,

b) kandydat prezentuje główne założenia rozprawy doktorskiej (około 20 min)

c) recenzenci przedstawiają swoje opinie (w razie nieobecności jednego recenzenta jego opinię odczytuje Przewodniczący Komisji).

d) Następnie Przewodniczący Komisji otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos i zadawać pytania wszyscy obecni na posiedzeniu. Kandydat odpowiada na zadawane pytania.

e) Po zakończeniu dyskusji Kandydat ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach.

9.5. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej Komisja odbywa posiedzenie niejawne, na którym po głosowaniu podejmuje uchwałę w sprawie:

a) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej (art. 14 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dn. 14 marca 2003,),

b) przygotowania projektu uchwały o nadaniu stopnia doktora w celu przedstawienia jej Radzie Wydziału;

c) wniosku o wyróżnienie rozprawy w odpowiednim trybie

9.6. O wyniku obrad Komisji, jej przewodniczący powiadamia niezwłocznie kandydata oraz osoby uczestniczące w publicznej obronie.

9.7. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia (art. 15 ust.1 Ustawy z dn. 14 marca 2003 r.)

9.8. W wypadku, gdy recenzentem jest osoba z zagranicznej uczelni, nie znająca języka polskiego, obrona pracy powinna odbywać się w języku, w którym praca została napisana.

10. Wytyczne do wyróżnienia rozprawy doktorskiej 

10.1. Komisja może wystąpić z wnioskiem do Rady Wydziału o wyróżnienie rozprawy doktorskiej jeżeli mają miejsce wszystkie wymienione poniżej warunki:

a) o wyróżnienie pracy wystąpili wszyscy recenzenci i zostało to zapisane w recenzji z odpowiednim uzasadnieniem

b) wynikiem realizacji pracy doktorskiej są co najmniej dwie publikacje z listy filadelfijskiej (opublikowane, lub przyjęte do druku), o łącznym IF > 3

11. Postępowanie po nadaniu stopnia doktora 

Po nadaniu stopnia naukowego doktora należy przygotować dokumentację przewodu doktorskiego:

a) protokół z posiedzenia Rady Wydziału,

b) kartę SYNABA,

c) załączniki do karty SYNABA.

12. Uwagi końcowe 

12.1. Jeśli promotorem lub recenzentem rozprawy jest Dziekan, nie może on reprezentować Rady Wydziału w żadnej sprawie związanej z przewodem, ani przewodniczyć Radzie w tych punktach porządku dziennego, które dotyczą przewodu.

12.2. Skład Komisji może zostać zmieniony lub uzupełniony na wniosek Dziekana w tym samym trybie, jak jej powołanie. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą nadania stopnia lub zamknięcia przewodu.

12.3. Skład komisji egzaminacyjnej może zostać zmieniony lub uzupełniony na wniosek Dziekana w tym samym trybie, jak jej powołanie.

12.4. Zmiana tematu rozprawy może nastąpić na wniosek doktoranta w tym samym trybie, jak wszczęcie przewodu.

12.5. W uzasadnionym przypadku zmiana promotora może nastąpić na wniosek promotora lub kandydata w tym samym trybie, jak wszczęcie przewodu.

12.6. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (liczba głosów 'tak' musi być większa od sumy liczby głosów 'nie' i wstrzymujących się) przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

12.7. Jeśli promotor i recenzenci nie są członkami Rady, Dziekan zaprasza ich na posiedzenie Rady i są oni uprawnieni do wszystkich głosowań związanych z przewodem (art. 20 ust. 3 Ustawy z dn. 14 marca 2003 r.).

12.8. Głosy nieważne w głosowaniu tajnym traktuje się przy ustalaniu wyniku, jak głosy wstrzymujących się.

 13. Odwołania 

13.1. Od uchwały Rady w sprawie

- odmowy wszczęcia przewodu,

- odmowy przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony,

- odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,

- odmowy nadania stopnia doktora,

- zamknięcia przewodu nie na wniosek kandydata,

przysługuje doktorantowi odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw i Tytułów.

13.2. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Rady (składając je Dziekanowi) w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada powołuje komisję do rozpatrzenia odwołania, która po zapoznaniu się z aktami przewodu i odwołaniem kandydata przedstawia Radzie propozycję opinii w tej sprawie. Opinię rada uchwala w głosowaniu tajnym. Rada przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji wraz ze swą opinią i aktami przewodu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania (art. 21 ust. 1 Ustawy z dn. 14 marca 2003 r.). Dalszy tok sprawy zależy od decyzji Centralnej Komisji, która może utrzymać w mocy zaskarżoną uchwałę, uchylając ją przekazać sprawę Radzie do ponownego rozpatrzenia lub skierować ją do innej jednostki organizacyjnej.

14. Wejście w życie

14.1. Niniejsze zalecenia wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Wydziału

14.2. Studentów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w latach 2011-2014 i dotychczas nie otworzyli przewodu doktorskiego obowiązują wszystkie punkty niniejszego dokumentu oprócz wymogów określonych w punkcie 3, nie naruszając jednak warunków sprecyzowanych w Rozporządzeniu MNiSW dn. 30 września 2016.

 tel. 61 848 70 97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Created by foobu.pl 2012-2015.