Strefa Doktoranta

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stacjonarne  i Niestacjonarne Studia Doktoranckie

przy Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu

ul. Wojska Polskiego 32,  60-625 Poznań 

 

OGŁOSZENIE

 

Rada Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza nabór na

 Stacjonarne i Niestacjonarne czteroletnie Studia Doktoranckie

w roku akademickim 2018/2019.

 

 

Przyjęcie na Studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

    O przyjęcie na Studium mogą ubiegać się osoby, które: 

-          posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich w zbliżonych do  kierunków kształcenia na Studium*

*jeśli nie posiadają dyplomu to należy dołączyć zaświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej, która powinna odbyć się do 5 lipca br.

-       złożą dokumenty osobowe: odpis dyplomu magisterskiego (z załączoną średnią ocen ze studiów), kwestionariusz osobowy (formularz dostępny
w Dziekanacie
), opinię z miejsca pracy lub uczelni (opinia promotora pracy magisterskiej) , życiorys, dwa zdjęcia

-      podanie skierowane do Dziekan Wydziału, z zaznaczeniem dyscypliny (biotechnologia lub technologia żywności
i żywienia
) w zakresie której wykonywana będzie praca doktorska  

-        przedstawią pisemne uzgodnienie z kierownikiem samodzielnej jednostki organizacyjnej i przyszłym opiekunem naukowym źródło finansowania badań
i zabezpieczenie obowiązujących 60 godzin dydaktycznych – dla uczestników studiów stacjonarnych  i 10 godzin dla niestacjonarnych (
formularz dostępny
w Dziekanacie
)  

-        przedłożą pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego do podjęcia opieki nad realizacją badań zaproponowanego tematu przyszłej pracy doktorskiej

-    złożą pisemny wniosek do Rektora UP o przyznanie stypendium doktoranckiego na I rok

-        przedłożą pisemny projekt pracy doktorskiej zawierający temat i koncepcję pracy, zadania badawcze i roboczy harmonogram badań

-    zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (formularz skierowania na badania dostępny w Dziekanacie - koszt pokrywa Kandydat)                

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne opłacają studia

 w wysokości 2.000 zł za każdy semestr.

         

  Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie

                   do dnia 14 czerwca  2018 r.

w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu –

             ul.  Wojska Polskiego 28, Coll. Maximum II piętro, p.204, w godz. 1100 –1300.

 

Osoby zainteresowane, które złożą komplet dokumentów zostaną powiadomione listownie 
o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.

 

                       Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

                                                                       Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Komisja Kwalifikacyjna będzie oceniała kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Studium Doktoranckie wg następujących kryteriów:  

1)   ocena za rozmowę kwalifikacyjną – obejmuje

      - ogólną orientację w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej   

      - zagadnienia dotyczące przyszłej pracy naukowej – przedstawienie  tematyki

        badawczej z krótką prezentacją

 

2)  egzamin z języka kongresowego zdany w trakcie postępowania kwalifikacyjnego

         lub certyfikat międzynarodowy (FCE, CAE, Toefl lub równoważny)

 

3)  ocena osiągnięć kandydata - obejmuje

      - średnią z ocen uzyskanych w czasie studiów

      - opinia promotora pracy magisterskiej

      - udział w pracach koła naukowego

      - opublikowane artykuły 

      - doniesienia konferencyjne i udział w sympozjach naukowych

 

      - odbyte kursy szkoleniowe, staże, praktyki laboratoryjne, zawodowe (udokumentowane)tel. 61 848 70 97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Created by foobu.pl 2012-2015.