Strefa Doktoranta

Stypendia

Od 1 października 2012 roku obowiązuje nowy Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. [pobierz]


Stypendia doktoranckie 

Doktorant studiów stacjonarnych może  otrzymywać stypendium doktoranckie, ustalonym przez Rektora po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, przyznawane zgodnie z odrębnym Regulaminem.

Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem w:

1)  prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo

2)  realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową.

Stypendium doktoranckie jest przyznawane i wypłacane przez okres 12 miesięcy. 


Stypendia za wyniki w nauce 

Uczestnicy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich mogą ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. Stypendium przyznaje Komisja powołana przez Dziekana Wydziału po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie stypendium. 

Wniosek może złożyć słuchacz II-IV roku studiów doktoranckich stacjonarnych lub niestacjonarnych, który uzyskał zaliczenie roku poprzedzającego potwierdzone wpisem do indeksu oraz wypełnił obowiązek dydaktyczny ustalony przez Radę Wydziału w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku. 

Doktorant ubiegający się o stypendium składa na ręce Kierownika Studium:

- wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikiem,

- kserokopie publikacji,

- dokumentację potwierdzającą inne osiągnięcia.

Przedstawione do oceny osiągnięcia podlegają klasyfikacji według skali punktowej zamieszczonej w formularzu wniosku o przyznanie stypendium. 

O przyznaniu stypendium decyduje kolejność w rankingu sporządzonym przez Komisję na podstawie liczby uzyskanych punktów. Liczba stypendiów zależy od przyznanej na ten cel wydziałowi kwoty.

Minimalna i maksymalna stawka stypendium wynosić będą ok. 200 i 700 zł miesięcznie. 

Regulamin | Wniosek


Stypendia z dotacji projakościowej

Doktoranci wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej mogą ubiegać  się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przyznaje rektor uczelni, po zaopiniowaniu przez komisję wniosków o  przyznanie zwiększenia. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia wynosi 800 zł. 

Wniosek

Aneks do wniosku


Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

Doktorant, który zaliczył I rok studiów może ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) wykazał się postępami w pracy naukowej;

2) uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;

3)  uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium. 

Za wybitne osiągnięcia naukowe, uważa się:

1)  co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;

2)  znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z  innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;

3)  autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;

4)  wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;

5)  nagrody i  wyróżnienia w  konkursach o  zasięgu międzynarodowym.

Rektor uczelni w terminie od dnia 1 lipca do dnia 15 października przekazuje wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału Ministrowi.

Liczba przyznanych stypendiów w  danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 100. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł. Stypendium wypłaca doktorantowi uczelnia jednorazowo ze środków przekazanych na ten cel przez Ministra.


Stypendia doktorskie

Doktorant, którego przewód doktorski jest wszczęty może wnioskować o stypendium doktorskie (regulamin przyznawania określają odrębne przepisy).


Pomoc materialna

Doktorant może otrzymać pomoc materialną ze środków funduszu pomocy materialnej w formie:

a) stypendium socjalnego,

b) zapomogi,

c) stypendium dla najlepszych doktorantów,

d) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc materialna dla doktoranta, jest przyznawana na zasadach odrębnego Regulaminu opracowanego w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów.tel. 61 848 70 97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Created by foobu.pl 2012-2015.