Nasz Adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Urządzania Lasu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Telefon: 061 848 76 62, 061 848 76 64
Fax: 061 848 76 62
E-mail: urzlas@up.poznan.pl , romanj@up.poznan.pl


Informacji udzielają:
dr hab. Roman Jaszczak (kierownik Studium)
tel.: 061 848 76 64

inż. Jolanta Kukuła
tel.: 061 848 76 62

Studium Podyplomowe„Urządzanie lasu”

Katedra Urządzania Lasu ogłasza nabór na Studium Podyplomowe „Urządzanie lasu”.

 

Zajęcia odbywać się będą w formie trzydniowych zjazdów, z których większość zorganizowana zostanie na terenie Leśnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Laskach k. Kępna (Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice). Ośrodek zapewnia wyżywienie i noclegi, których koszt nie wchodzi w cenę Studium. Część zajęć odbędzie się w formie wyjazdów do 2-3 nadleśnictw w różnych częściach kraju Liczba przewidzianych godzin wynosi 240. Studium będzie trwać 13 miesięcy - od 1 września 2009 roku do 30 września 2010 roku.

 

Studium przewidziane jest dla grupy 30-40 osób. Nabór uczestników będzie prowadzony do 3 lipca br. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń, jednak w przypadku dużej liczby chętnych (powyżej 40 osób) przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna.

 

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra leśnictwa lub inżyniera leśnictwa (specjalność gospodarka leśna, ochrona środowiska leśnego). Studium dotyczy również osób z wykształceniem wyższym magisterskim kierunków pokrewnych pracujących w organach gminnych, powiatowych i samorządowych, zajmujących się sprawami lasów. Od kandydatów oczekuje się ogólnej znajomości problematyki leśnej.

 

Koszt studium to przy grupie trzydziestoosobowej 2730 zł/semestr. Przy większej liczbie chętnych koszt jednostkowy będzie niższy. Ostateczny koszt Studium dla jednego uczestnika będzie ustalony po zakończeniu naboru.

 

Kandydaci na Studium muszą złożyć w sekretariacie Katedry Urządzania Lasu lub przesłać listem poleconym na podany poniżej adres następujące dokumenty:

1/ podanie o przyjęcie na Studium,

2/ kwestionariusz osobowy,

3/ odpis lub uwierzytelniona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 

Przyjęte osoby są zobowiązane do:

1/ zawarcia umowy o warunkach odpłatności za studia między Uniwersytetem a słuchaczem w formie pisemnej,

2/ dostarczenia przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia wniesienia opłaty za pierwszy semestr.

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Urządzania Lasu

ul. Wojska Polskiego 71 C

60-625 Poznań

z dopiskiem: Studium Podyplomowe „Urządzanie Lasu”.

  

 Informacje i wzory dokumentów można znaleźć na stronie: www.up.poznan.pl/spul/

 

© Copyright 2006 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, wszystkie prawa zastrzeżone.