Informacje bieżące dla doktorantów


Uprzejmie informuję, ze 21.10.2017 roku o godz. 8.30 w sali 510 w Budynku Collegium Maximum odbędzie się spotkanie słuchaczy I roku Studiów Doktoranckich na WES (studia stacjonarne i niestacjonarne) z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Kierownikiem studiów doktoranckich, podczas którego słuchacze złożą ślubowanie oraz podpiszą umowy z Uczelnią (których wzory określono w załącznikach 6-9 do uchwały Senatu UPP nr 102/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.).

Na spotkaniu przekazane zostaną również pozostałe informacje dotyczące organizacji studiów doktoranckich na WES.

Obecność obowiązkowa.

 

Kierownik studiów doktoranckich

Prof. dr hab. Feliks Wysocki

----------------

Uprzejmie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie odbędą się 27 września 2017 r.

Od godziny 13.00 potwierdzenie znajomości wybranego języka kongresowego.

Od godz. 14.00 rozmowy kwalifikacyjne.

Rozmowy odbędą się w dziekanacie Wydziału – p.212.

 

Kierownik studiów doktoranckich - prof. dr hab Feliks Wysocki

---------------

Doktoranci I roku na WES - po dokonaniu OPŁATY ZA LEGITYMACJĘ uprzejmie proszę o przesłanie potwierdenia przelewu na adres e-mail: rodwald@up.poznan.pl

---------------

    W roku akademickim 2017/18 wszyscy doktoranci zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wymiar zajęć dydaktycznych dla doktorantów otrzymujących stypendia doktoranckie wynosi 60 godzin dydaktycznych rocznie, doktoranci stacjonarni nieotrzymujący stypendiów zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin dydaktycznych rocznie, a doktoranci niestacjonarni - 10 godzin dydaktycznych rocznie.

Doktoranci przyjęci na studia stacjonarne i na studia niestacjonarne zobowiązani są do podpisania umowy z Uczelnią, której wzory określono w załącznikach 6-9 do uchwały Senatu UPP nr 102/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

------------

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłasza dodatkowy nabór na czteroletnie Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2017/2018.

         Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

        Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie jest:
1)      złożenie w dziekanacie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 28, w terminie do 18 września 2017 r. wymaganych dokumentów,
2)      uzyskanie co najmniej oceny dobrej z ukończonych studiów,
3)      dobra znajomość języka kongresowego,
4)      uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy odbędą się w terminie do 29 września 2017 r.

 Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Rekrutacja na studia doktoranckie.

                  --------------------------------

Uprzejmie informuję, że rozmowy kwalifikacyjne na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie odbędą się w najbliższy czwartek, tj. 13 lipca 2017 r.

Od godziny 13.00 potwierdzenie znajomości wybranego języka kongresowego.

Od godz. 14.00 rozmowy kwalifikacyjne.

Rozmowy odbędą się w dziekanacie Wydziału – p.212.

 

 W imieniu komisji rekrutacyjnej

 mgr Cezary Kozera

------------------------------------