II Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej III Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2017

Konferencja naukowa:

II Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2017

Temat konferencji: Logistyka wobec wyzwań bezpieczeństwa i ochrony środowiska

2.      Organizator:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Katedra Zarządzania i Prawa

 

3.      Termin. Czas trwania:

22-23 czerwca 2017 r.

4.      Miejsce przedsięwzięcia:

Hotel IOR

ul. Władysława Węgorka 20

60-318 Poznań

5.    

  Kontakt:

Email: ifal@agrifoodlogistics.eu

Strona internetowa Konferencji: www.agrifoodlogistics.eu

Tel. 61 848 7110

6.      Osoba odpowiedzialna – Przewodniczący Konferencji:

            dr inż. Karol Wajszczuk

            tel.: 61 846 63 53

                        E-mail: wajszczuk@up.poznan.pl

 

 

7.      Cel przedsięwzięcia/założenia/oczekiwane rezultaty

Rosnące problemy środowiskowe, społeczne i etyczne, a także wzrost świadomości społecznej wpływu produkcji i konsumpcji żywności na środowisko naturalne, prowadzą do zwiększonego nacisku organizacji konsumenckich, obrońców środowiska naturalnego, decydentów i szeregu grup konsumenckich na przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego, aby wprowadzały takie systemowe rozwiązania w całych łańcuchach dostaw żywności („od pola do stołu”), które będą bezpieczne dla społeczeństwa i jego naturalnego środowiska. Stąd też ten rodzaj łańcuchów dostaw staje się szczególnym wyzwaniem dla logistyki.

         Biorąc pod uwagę powyższe, wyznaczono cztery cele główne:

Ø zainicjowanie dyskusji i wymiany poglądów oraz prezentacja wyników badań, prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w kraju i zagranicy, w sferze dostarczenia konsumentowi bezpiecznej żywności, przy spełnieniu koniecznych wymogów dla utrzymania bezpieczeństwa środowiska.

Ø integracja teorii i praktyki, czyli stworzenie innowacyjnej platformy współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym zajmującym się problematyką agrologistyki a przedsiębiorcami działającymi w sektorze Agro i na jego rzecz, w celu poszukiwania sposobów optymalnego organizowania i funkcjonowania zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności.

Ø wyznaczenie trendów w zarządzaniu logistyką w kierunku kreowania skutecznych i przyjaznych dla środowiska systemów logistycznych, gwarantujących dostarczanie bezpiecznych produktów żywnościowych dla konsumentów, tym samym umożliwiających skuteczne wdrażanie w przedsiębiorstwach koncepcji LSR oraz CSR.

Ø w ramach edukacji ekologicznej planujemy także udział studentów różnych kierunków studiów związanych z wytwarzaniem, przetwórstwem, logistyką i handlem żywnością.

 

8.      Adresaci Konferencji:

Można wskazać na trzy grupy uczestników:  

Ø  konferencja adresowana jest do naukowców zajmujących się problematyką sektora rolno-spożywczego na każdym etapie wytwarzania żywności (od pola do stołu), ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przepływu żywności w sposób bezpieczny dla człowieka i środowiska,

Ø  ponadto adresatem są wszelkie przedsiębiorstwa i organizacje promujące wytwarzanie żywności z zachowaniem zrównoważonego rozwoju,

Ø  studenci różnych kierunków studiów związanych z wytwarzaniem, przetwórstwem, logistyką i handlem żywnością oraz z zagadnieniami prawnymi w tym obszarze.