Aktualności

Zapraszamy na studia!

Konferencja - Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich 2017

14 września 2017 roku odbyła się, zorganizowana przez pracowników Katedry
Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Międzynarodowa
Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich".

Celem konferencji była prezentacja wyników badań oraz doświadczeń
dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na
obszarach wiejskich. W ramach konferencji połączono rozważania na temat
spójności jego trzech kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju -wzrostu
gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Przeprowadzone
sesje, panele i dyskusje miały za zadanie włączenie się w dyskusję nad
poszukiwaniem rozwiązań uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich, alternatywnych źródeł dochodów ludności wiejskiej oraz
zrównoważonego i zintegrowanego zarządzania surowcami naturalnymi i
ekosystemami.

Problematyka konferencji obejmujmowała następujące obszary tematyczne:
1. Współczesne rolnictwo a cele i zasady zrównoważonego rozwoju
2. Programy rolnośrodowiskowe jako narzędzie realizacji zasad
zrównoważonego rozwoju
3. Ochrona środowiska na obszarach wiejskich
4. Strategie rozwoju zrównoważonego na poziomie regionalnym i lokalnym
5. Lokalna i regionalna polityka stymulowania zrównoważonego rozwoju
6. Znaczenie infrastruktury w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
7. Społecznie odpowiedzialny biznes (CSR) w gospodarce żywnościowej
8. Doradztwo rolnicze w świetle zrównoważonego rozwoju
9. Poziom życia ludności w kontekście zrównoważonego rozwoju
10. Inkluzja ekonomiczna i społeczna ludności wiejskiej
11. Modele i mierniki zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Prelekcje i wystąpienia odbyły się w czterech równoległych sesjach.
Podczas 10 sesji naukowych zaprezentowano ponad 50 referatów. Wśród
moderatorów dyskusji byli: prof. dr hab. Michał Jasiulewicz, prof. dr hab.
Grażyna Karmowska, prof. dr hab. Władysława Łuczka, prof. dr hab. inż.
Justyna Górna, dr hab. Katarzyna Brodzińska, dr hab. Jakub Hadyński, dr
hab. Barbara Hadryjańska, dr hab. Arkadiusz Sadowski, dr Mariusz
Malinowski, dr hab. Sławomir Kalinowski.

Z poważaniem,

S. Kalinowski

Rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Informujemy, że rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów I roku studiów I stopnia studiów stacjonarnych odbędzie się 2. października 2017 r. w sali C, w głównym gmachu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Collegium Maximum).

Kierunek EKONOMIA - poniedziałek, 2.10.2017, godz. 8.00

Kierunek Finanse i Rachunkowość - poniedziałek, 2.10.2017, godz. 13.00

Obecność obowiązkowa!

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Cezary Kozera

 

Rekrutacja z listy rezerwowej - II tura EKONOMIA (studia stacjonarne, I stopień)

Uprzejmie informujemy, że osobom, które miały status "rezerwowy" zmieniliśmy status na "do przyjęcia".

Przyjmowanie dokumentów w poniedziałek (4 września) 12.00-14.00, oraz we wtorek (5 września) 10.00-12.00, sala 162.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

III tura rekrutacji już tylko do 20 września!

Uprzejmie informujemy, że już tylko do 20 września 2017 r. trwa  III tura rekrutacji na kierunki z wolnymi miejscami.

Są jeszcze wolne miejsca na kierunkach:

Finanse i Rachunkowość I stopnia - studia niestacjonarne,

Ekonomia II stopnia - studia stacjonarne,

Ekonomia II stopnia - studia niestacjonarne,

Ekonomia III stopnia (doktoranckie) - studia niestacjonarne.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Dodatkowa rekrutacja na studia - 1-30 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy I turę rekrutacji na Wydziale Ekonomiczno Społecznym.

1 sierpnia rozpoczynamy II turę - nabór na kierunki z wolnymi miejscami.

Zapraszamy na następujące kierunki studiów:

STUDIA I stopnia:

Ekonomia (studia stacjonarne) - REKRUTACJA TRWA (elektroniczna rejestracja 1-30 sierpnia)

Finanse i Rachunkowość (studia niestacjonarne) - REKRUTACJA TRWA (elektroniczna rejestracja -1-30 sierpnia)

Studia II stopnia:

Ekonomia (studia stacjonarne) - REKRUTACJA TRWA (elektroniczna rejestracja 1-30 sierpnia)

Ekonomia (studia niestacjonarne) - REKRUTACJA TRWA (elektroniczna rejestracja 1-30 sierpnia)

Studia III stopnia (doktoranckie):

Ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne) - REKRUTACJA TRWA (informacja)

 

Zapraszamy do studiowania na WE-S - liczba miejsc ograniczona!

Opłaty za studia niestacjonarne wynoszą odpowiednio

Studia I stopnia - 1500/semestr

Studia II stopnia - 1600/semestr

Studia III stopnia - 2000/semestr

 

                                               Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Dodatkowy nabór na Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ogłasza dodatkowy nabór na czteroletnie Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akademickim 2017/2018.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

 Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie jest:
1)      złożenie w dziekanacie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 28, w terminie do 18 września 2017 r. wymaganych dokumentów,
2)      uzyskanie co najmniej oceny dobrej z ukończonych studiów,
3)      dobra znajomość języka kongresowego,
4)      uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy odbędą się w terminie do 29 września 2017 r.

 Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Rekrutacja na studia doktoranckie.

 

Komunikat w sprawie niuruchomienia kierunku Polityka Społeczna

KOMUNIKAT

  Uprzejmie informujemy, że z powodu niezgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów, decyzją Prorektora ds. Studiów, kierunek Polityka Społeczna na studiach stacjonarnych I stopnia

 

nie zostanie uruchomiony.

 

Osoby niezakwalifikowane z powyższego powodu (posiadające status „nieprzyjęty–bk”) mają w dalszym ciągu możliwości podjęcia studiów na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. W dniach 21-25 lipca br. osoby te będą mogły wybrać jeden z kierunków studiów na Uniwersytecie, na których są jeszcze wolne miejsca (w ramach wcześniej wniesionej opłaty rekrutacyjnej).

 

Aby studiować na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym należy wybrać kierunek:

- Ekonomia (studia stacjonarne I stopnia),

- Finanse i rachunkowość (studia niestacjonarne I stopnia).

 

Przyjęcia na w/w kierunki będą dokonywane według liczby uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc (zgodnie z harmonogramem rekrutacji).

 W przypadku rezygnacji z dalszych etapów rekrutacji, można ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do Działu Studiów i Spraw Studenckich - druk wniosku do pobrania ze strony internetowej uczelni (http://skylark.up.poznan.pl/kandydat/oplata-rekrutacyjna).

 

                                                               

Poznań, 19.07.2017 

                                                                             

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Dyżury członków Komisji Rekrutacyjnej w sierpniu 2017 r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

  Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

  informuje, iż dyżury członków Komisji w

sierpniu 2017 r.

wyznaczono w dziekanacie WE-S (pok. 162)

 

   w czwartki:


Ø   03.08.2017 w godz. 11.00-12.00

  Ø   10.08.2016 w godz. 11.00-12.00

   Ø   17.08.2016 w godz. 11.00-12.00

      Ø  24.08.2016 w godz. 11.00-12.00

 

 Adres mailowy do Komisji: rekwes@up.poznan.pl

 

Numery telefonów:

 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WE-S:   507 926 248

 Dział Studiów i Spraw Studenckich: 61 848 7212;  61 848 7011;  61 848 7009; 

EKONOMIA - rekrutacja na studia II stopnia - do 18 lipca 2017r.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek EKONOMIA, już tylko do 18 lipca 2017r.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Subskrybuj zawartość