Biomasa Biomasa


 

 

Przedmiot: Marketing (Ekonomia)

Ćwiczenia

 

Dane prowadzącego: dr Anna Wielicka

e-mail: wielicka (at) up.poznan.pl

Pokój 513, Coll. Maximum

Strona internetowa: www.up.poznan.pl/neuromarketing

Podstrona dla studentów: „Studia”

W przypadku materiałów nieudostępnianych publicznie będzie potrzeba zalogowania się na podstronę „Materiały” (login i hasło wysłane mailem)

 

Elementy ćwiczeń:

a)     Raporty z artykułów dotyczących rynku i marketingu

b)     Prezentacje: Wywieranie wpływu na ludzi – Robert Cialdini, Jednominutowy Menedźer – Ken Blanchard, Sepncer Johnson, Pamięć i Intelekt – Marek Szurawski, Design Management, + materiały uzupełniające zapewniane przez prowadzącego

c)      Podręcznik: „Marketing” – Philip Kotler, Wydanie 11

d)     Case study (studium przypadku)

e)     Studia przypadków i inne zadania przygotowane przez prowadzącego

 

Wiedza będzie weryfikowana podczas krótkich quizów.

 

Ad a. Raport z wybranego artykułu powinien być dostarczony na każde zajęcia. Należy go przygotować wg załączonego formatu  RAPORT , wydrukować i przekazać prowadzącemu.

Artykuł powinien być aktualny, opublikowany nie wcześniej niż 2-3 tygodnie przez zajęciami. Czasopisma, do których można sięgnąć to: Newsweek i podobne magazyny, Marketing i Rynek, Marketing w Praktyce, baza on line: http://marketing.nf.pl/

Angielskojęzyczne: Journal of Consumer Research, Advances in Consumer Research, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research – dostęp przez portal bibioteki w sieci uczelnianej. Inne źródła po zaakceptowaniu mailem przez prowadzącego zajęcia.

 

Ad b. Prezentacja.

Prezentacja jest przygotowywana w grupie. Każdy z członków grupy ma obowiązek wystąpić w trakcie prezentacji. Treść slajdów powinna stanowić „szkielet wystąpienia” a nie jego dosłowną treść. Referat ma być przedstawiony w formie prezentacji w programie PowerPoint. Przy rozbudowanych tematach na 2-gim slajdzie powinien znaleźć się plan wystąpienia. Podczas prezentacji rozpoczęcie omawiania poszczególnych części tematycznych powinno być wyraźnie zaakcentowane. Prezentację należy dostarczyć na zajęcia na płycie CD lub Pendrivie.

 

Ad c. Podręcznik. Na każde zajęcia należy się wcześniej przygotować czytając podane fragmenty podręcznika wg haronogramu poniżej.

5.X – strony: 1-88

15.XI – strony: 89-306

22. XI – strony 307-407

6.XII – strony 408-508

 

Ad d. Case Study - samodzielnie opisany problem rynkowy i jego rozwiązanie (ten element będzie opcjonalnie, jeśli Państwo będą chcieli podwyższyć sobie ocenę), opracowanie ok. 1500 słów – wykonywane w przypadku, kiedy będą Państwo chcieli zwiększyć liczbę punktów do zaliczenia

 

 

Punktacja:

a)     Raporty - 15%

b)     Prezentacje – 35%

c)      Quizy i zadania na zajęciach - 50%

 

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

 

Strategia „błękitnego oceanu”

 

  1. Czym jest innowacja, jeśli otwiera „błękitny ocean”?
  2. Czym różni się „błękitny ocean” od „czerwonego oceanu”?
  3. Jaka jest relacja między niszą rynkową a innowacją otwierającą „niebieski ocean”?
  4. Zestaw wszystkie wspomniane w tekście innowacje i opisz standard rynkowy:

Produkt / Firma

Innowacja

Dotychczasowa oferta rynkowa

Carlsberg

Dziesięciopak z kalendarzem

Sześciopak

.....

 

 

  1. Warunki powodzenia „value innovation”
  2. Czym jest „krzywa wartości”?
  3. Sekwencja działań przy opracowywaniu strategii błękitnego oceanu.
  4. Kluczowe czynniki sukcesu przy wdrażaniu „strategii błękitnego oceanu”
  5. Czym konkuruje produkt w strategii niebieskiego oceanu? Na czym polega walka konkurencyjna na czerwonych oceanach?
 

 

 

 

 

Przedmiot: Ekonomia i Marketing (HiBZ)

Ćwiczenia

 

Dane prowadzącego: dr Anna Wielicka

e-mail: wielicka@up.poznan.pl

Pokój 513, Coll. Maximum

Strona internetowa: www.up.poznan.pl/neuromarketing

Podstrona dla studentów: „Studia”

W przypadku materiałów nieudostępnianych publicznie będzie potrzeba zalogowania się na podstronę „Materiały” (login i hasło wysłane mailem)

 

 

 

 

C 0 (Ćwiczenia)

Warunki zaliczenia

Podstawy ekonomii

Podsumowanie i zadania (C1)

Dane do zadań (C1)

 

C 1

zadania - koszt alternatywny, koszt utopiony (bez zad. 6)

podstawy elastyczności

zadania - elastyczność

wynki - zadanie nr 4 z C 0

 

C 2

zadania - elastyczność, maksymalizacja PC

 

C3

wybory intertemporalne (miedzyokresowe) - podstawy teorii i zadania - proszę zrobić tyle zadań ile potraficie. Pierwsze dwa zadania są bardzo proste, trzecie jest na arbitraż, czwarte na stopę zwrotu z aktywów ze stumieniem pienieżnym i strumieniem usług konsumpcyjnych bez możliwości arbitrażu, piąte jest na wyznaczenie stopy procentowej bez możliwości arbitrażu, szóste (na następnych zajęciach) na określenie wartości aktywów nieodnawialnych.

 

C4

zadania - rynek aktywów

 

Przykładaowe zadania na test

rozwiazania

Przykładowy test

 

 

Marketing

Przykładowe pytania na test z lektur (wybór wielokrotny)

 

 

1) Reguła wzajemności ma swoje podłoże w:

a) zasadach współżycia społecznego – ułatwia inicjowanie wymiany

b) współczesnych technikach promocyjnych

c) ogólnie przyjętych w społeczeństwie zasad współpracy

d) zobowiązaniu moralnym wobec autorytetu

e) wiedzy na temat technik prestidigitatorskich

2) Technika odmowa- wycofanie to:

a) inaczej technika drzwiami w twarz

b) złożenie pierwszej wysokiej prośby (zazwyczaj nie spełnianej) a następnie mniejszej

c) wycofanie się z pierwotnej decyzji i odmowa spełnienia prośby

d) odmowa pomocy związana z regułą niedostępności

e) wycofanie z powodu niskiej siły negocjacyjnej

3) Aby skutecznie udzielać nagan należy:

a) wcześniej poinformować pracowników o zamiarze oceniania ich pracy

b) zwołać zebranie i omówić metodę „assessment center”

c) ustalić cele i pożądane zachowania

d) zapisać je sobie w ok. 250 słowach na osobnej kartce

 

 

biomasa