Historia | Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - Uniwersytet Przyrodniczy Pozna�
studium doktoranckie
Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodniczym - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań


Historia Studium Doktoranckiego

Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodniczym (utworzone z inicjatywy Dziekana prof. dr hab. Mikołaja Knaflewskiego) rozpoczęło swoją działalność 1 października 1997 roku. Pierwszym jego kierownikiem został prof. dr hab. Marian Gapiński, który pełnił tę funkcję do momentu przejścia na emeryturę, czyli do 30 września 2003 roku. Od 1 października 2003 roku do 31 marca 2009 roku kierownikiem Studium był prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski. Od 1 kwietnia 2009 roku funkcję tę pełni prof. dr hab. Włodzimierz Breś.


Studium doktoranckie na zajęciach terenowych 

17 maja 2017r. słuchacze studium doktoranckiego naszego wydziału zwiedzali obiekty firmy ogrodniczej Vitroflora. Jest to zakład z czterdziestoletnią  tradycją specjalizujący się w produkcji sadzonek roślin rabatowych i balkonowych, chryzantem, poinsecji, siewek roślin rabatowych jednorocznych i dwuletnich. Obecnie intensywnie rozwija się także dział bylin rozmnażanych z nasion i przez sadzonki. Dzięki uprzejmości Anny i Karola Pawlaków – założycieli firmy, oraz Tomasza Michalika - dyrektora firmy, doktoranci zwiedzili ogrodnictwo w Łochowie oraz gospodarstwo w Trzęsaczu. W Łochowie najwięcej uwagi poświęciliśmy działowi zajmującemu się  kulturami in vitro w laboratorium kultur tkankowych. W Trzęsaczu najważniejsze obiekty to nowoczesne szklarnie z ruchomymi kontenerami, zamkniętym obiegiem wody i pożywki oraz komputerowym systemem sterowania klimatem. Duże wrażenie na uczestnikach zajęć wywarło nowoczesne, skomputeryzowane i bardzo efektywnie działające centrum hurtowej dystrybucji. Dziękujemy gospodarzom firmy za poświęcony nam czas oraz wspaniały poczęstunek.


fot.1.
Fotografia wykonana po wizycie w laboratorium kultur tkankowych w Łochowie. Strój ochronny jest warunkiem wejścia do obiektu. Poza doktorantami, na fotografii widoczni są Anna i Karol Pawlak (fot. Marta Rzańska-Wieczorek).


Fot.2.
Zakończenie wizyty w Trzęsaczu - poza wymienionymi wcześniej osobami na zdjęciu po prawej stronie widoczny jest także Tomasz Michalik - dyrektor firmy oraz prof. dr hab. Włodzimierz Breś - kierownik studium doktoranckiego (fot. Marta Rzańska-Wieczorek).10-lecie Studium Doktoranckiego przy Wydziale Ogrodniczym
Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu 1997-2007


(Ze względu na liczne zmiany jakie zaszły na Uniwersytecie Przyrodniczym po roku 2007, wiele informacji zamieszczonych poniżej  ma obecnie wyłącznie znaczenie historyczne.)

   W bieżącym roku Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodniczym obchodzi Jubileusz 10-lecia powstania. Z tej okazji 19 października odbyła się w Collegium Rungego uroczystość, w której udział wzięło liczne grono zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli między innymi J.M. Rektor, Prorektorzy, Dziekani naszego Wydziału oraz pozostałych Wydziałów Akademii Rolniczej, członkowie Rady Wydziału Ogrodniczego, opiekunowie i promotorzy prac doktorskich oraz kierownicy Studium innych Wydziałów, a także obecni doktoranci i absolwenci Studium Doktoranckiego. Zaproszeni zostali również profesorowie z Uniwersytetu Mansoura z Egiptu, przebywający z wizytą w naszej Uczelni.
   Na wstępie kierownik Studium prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości , a szczególnie JM Rektora prof. dr hab. Erwina Wąsowicza oraz Prorektora prof. dr hab. Janusza Nowackiego, któremu podlegają studia doktoranckie w naszej Uczelni. Słowa powitania w języku angielskim skierował również do gości z Egiptu.
   Z kolei J.M. Rektor dokonał oficjalnego otwarcia uroczystości, po czym w krótkim przemówieniu podkreślił ogromne znaczenie jakie mają studia doktoranckie w kształtowaniu młodych ludzi, podejmujących dalszą naukę.
   Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Ogrodniczego prof. dr hab. Zbigniew Weber, który przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia Wydziału Ogrodniczego.
   Prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski, pełniący funkcję kierownika Studium Doktoranckiego od 2003 r. przedstawił jego historię począwszy od momentu powstania po czasy teraźniejsze. Profesor przypomniał, że zanim powstało Studium Doktoranckie na Wydziale Ogrodniczym doktoranci naszego Wydziału podejmowali naukę na Studium Doktoranckim przy Wydziale Rolniczym, które w początkowych latach istnienia kształciło doktorantów ze wszystkich wydziałów Uczelni.
   Studium Doktoranckie przy wydziale Ogrodniczym rozpoczęło swoją działalność 1 października 1997 roku, a pierwszym jego kierownikiem został prof. dr hab. Marian Gapiński, który pełnił tę funkcję do momentu przejścia na emeryturę, czyli do 2003 roku. Dużą rolę w utworzeniu i dalszej działalności studiów doktoranckich odegrał prorektor ds. rozwoju kadr naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Piotr Goliński, któremu te studia wówczas podlegały.
   W ciągu 10 lat na Studium Doktoranckie przy naszym Wydziale słuchaczami było ogółem 130 uczestników, w tym 47 na studiach niestacjonarnych. Najwięcej słuchaczy w ciągu 10 lat miały Katedry: Warzywnictwa (21), Terenów Zieleni (15), Nawożenia Roślin Ogrodniczych (13), Fizjologii Roślin (10).
   Do roku 2007 stopień doktora uzyskało 71 słuchaczy. Liczba doktorantów na dzień 1 października br. wynosiła 48 osób, czyli około 20% wszystkich doktorantów w Uczelni. Analizując liczbę osób kształcących się na studiach doktoranckich w ostatnich 10 latach można zauważyć tendencję wzrostową w odniesieniu do całej Uczelni do roku 2002, a w przypadku naszego Wydziału aż do roku 2003. W roku 1997 na Wydziale było 19 doktorantów (na pozostałych wydziałach 269), w roku 2002 liczba ta wynosiła 80, a w 2003 roku 84 osoby (na pozostałych wydziałach odpowiednio 506 i 475 osób). Od tego momentu liczba doktorantów zmniejszała się do 48 w 2007 roku (251 na innych wydziałach). W bieżącym roku akademickim zrekrutowano na studia doktoranckie na naszym Wydziale 8 osób.
   Studium Doktoranckie przy naszym Wydziale kształci także studentów z katedr innych Wydziałów, między innymi z Agrometeorologii (WMiIŹ), Chemii Ogólnej (WTD), Instytutu Inżynierii Rolnictwa, (WR), Nauk Społecznych (WES) czy Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej (WES).
   Obecnie istnieje możliwość realizacji pracy doktorskiej w następujących specjalnościach: Biologia w ogrodnictwie, Podstawy biologiczne i agrotechniczne produkcji ogrodniczej, Ochrona i kształtowanie środowiska i krajobrazu.
   Tematyka badawcza, w jakiej realizowane są prace doktorskie na naszym Wydziale jest bardzo szeroka i obejmująca zagadnienia z różnych dziedzin. Ogólnie można ująć ją w kilku grupach tematów obejmujących takie zagadnienia jak: wpływ warunków środowiska i zabiegów agrotechnicznych na wzrost, kwitnienie i plonowanie; optymalizacja nawożenia roślin warzywnych w glebie i podłożach; wpływ niektórych czynników a w szczególności podłoża na plonowanie grzybów uprawnych; epidemiologia i biologiczne podstawy ochrony roślin; rozmnażanie roślin w tym in vitro; mechanizmy reakcji obronnych roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe; badania florystyczne i nad zmiennością roślin; waloryzacja terenów zieleni i krajobrazu; waloryzacja i ochrona zbiorników wodnych; inne dotyczące np. mechanizacji, nawadniania, ekonomiki.
   Znacznie zwiększyła się liczba grantów promotorskich, od 2-5 grantów w latach 1997-2002 i 9-12 grantów w latach 2003-2006.
   Bardzo ciekawych spostrzeżeń dostarcza również analiza czasu w jakim realizowane są prace doktorskie. W czasie krótszym niż 4 lata zrealizowało prace doktorskie 12,7 % doktorantów, w czasie 4 do 4,5 roku 21,1 %. Najwięcej doktorantów realizuje swoje prace w czasie powyżej 4,5 do 5 lat (31 %), a między 5 a 6 rokiem 22,5 %. Nieliczni ukończyli pracę dopiero po 6 lub nawet po 7 latach, ale przypadki te dotyczyły głównie pracowników, którzy byli jednocześnie doktorantami naszego Studium.
   Na zakończenie prof. Knaflewski powiedział, że zatrudnienie w naszej Uczelni znalazło ponad 25 % osób spośród wszystkich doktorantów i prawie 50 % spośród tych, którzy uzyskali stopień doktora na Studium Doktoranckim przy naszym Wydziale.
   Kolejnym punktem programu było wręczenie indeksów ośmiu nowym doktorantom. Dokonał go J.M. Rektor w obecności Dziekana i kierownika Studium. Słów otuchy w nowym etapie ich życia dodała przedstawicielka doktorantów mgr Magdalena Wawrzyniak. Powiedziała ona: ‾Jestem przekonana, że po 4 latach pracy naukowej i dydaktycznej osiągniecie zamierzone cele, gdyż jak powiedział Eurypides ‘Sukces jest wynikiem właściwej decyzji’. Zdaniem mgr Magdaleny Wawrzyniak doktorat jest wspaniałym czasem dla rozwoju osobistego. Przekazała też informację, iż za swoja pracę i aktywność na rzecz Uczelni doktoranci mogą uzyskać dodatkowe stypendium za wyniki w nauce. Zachęciła doktorantów do aktywnego uczestnictwa w działalności Samorządu Doktorantów, gdzie jest możliwość wypowiadania się na temat potrzeb i problemów związanych z trzecim etapem edukacji przytaczając słowa Johana Wolfganga Goethego ‘Nie wystarczy chcieć, trzeba również działać’. Powiedziała, iż ma nadzieję, że to ostatnie zdanie będzie dobrą myślą przewodnią na całe studia.
   Następną częścią uroczystości były doniesienia z najciekawszych badań doktorantów. Jako pierwsza wystąpiła mgr inż. Izabella Grzebielucha prezentując pracę na temat: ‾Wpływ niektórych czynników na wzrost grzybni i plonowania lakownicy lśniącej Gandoderma lucidium (Fr., Karst.)※, realizowaną pod opieką dr hab. K. Sobieralskiego, w Katedrze Warzywnictwa. Grzyb ten znany jest w Chinach od starożytności, a obecnie jest szeroko wykorzystywany jako środek wzmacniający układ odpornościowy, a także jako składnik kosmetyków.
   Kolejnym prelegentem był mgr inż. Paweł Adler z Katedry Dendrologii i Szkółkarstwa, który przedstawił pracę pt: ‾Zmienność czarcich mioteł sosny pospolitej (Pinus silvestris L.)※ prowadzoną pod opieką naukową prof. dr hab. S. Korszun. Badania tego typu mogą doprowadzić do otrzymania nowych odmian.
   Jako ostatnia wystąpiła mgr Joanna Gmerek z Katedry Fizjologii Roślin, omawiając ‾Mechanizmy alllelopatycznego działania kwasów hydroksycynamonowych na wzrost korzeni wybranych gatunków roślin※. Swoją pracę realizuje ona pod kierunkiem dr hab. B. Polityckiej.
   Na zakończenie obchodów Jubileuszu 10-lecia Studium Doktoranckiego przy Wydziale Ogrodniczym kierownik Studium prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski zaprosił wszystkich na okolicznościowy poczęstunek. W miłej atmosferze goście chętnie wypili kawę, herbatę lub sok i zjedli kanapki, ciastka i owoce. Wszystko było elegancko podane na pięknie udekorowanym stole.

     mgr Anna Zaworska


do góry >>>
e-mail: stud-dr-ogr@up.poznan.pl | tel.: (061) 846 63 04, 846 63 09 | fax: (061) 846 63 05