Rekrutacja | Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
studium doktoranckie
Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodniczym - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań


Rekrutacja

 • Uchwała nr 300/2016 Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 marca 2016 r.

 • ZASADY REKRUTACJI 2016/2017
               * Wymagane dokumenty
               * Rozmowa kwalifikacyjna

  Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

  Studium Doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzi kształcenie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie:

 • Podstaw biologicznych i agrotechnicznych ogrodnictwa,
 • Ochrony środowiska przyrodniczego,
 • Kształtowania terenów zieleni.

  Liczba miejsc na Studium jest nielimitowana. Studia stacjonarne są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne są odpłatne (wysokość opłaty ustala Rektor do dnia 31 maja 2016 r.).
  W czasie trwania studiów doktoranci są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych
  w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami obowiązującymi
  w Uczelni.

  Słuchaczom, po obronie pracy doktorskiej, Rada Wydziału nadaje stopień naukowy doktora w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie - nauki rolnicze, w dyscyplinie - ogrodnictwo.

  Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się na zasadzie konkursu.

  Rekrutacja na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie przeprowadzona jest na podstawie:

  a) przedstawionych dokumentów,
  b) rozmowy z kandydatem,
  c) egzaminu z języka obcego, w przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego, o którym mowa w pkt 7 ppkt ‘c’.


  Kandydaci na I rok stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich składają następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne lub niestacjonarne,
  2. poświadczoną przez Uczelnię kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego. Kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” załącza do wniosku poświadczoną kopię dokumentu pozyskania statusu beneficjenta ww. programu,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. życiorys,
  5. 3 zdjęcia,
  6. średnią ocen za cały okres studiów wraz z kopią indeksu lub kopiami kart okresowych osiągnięć studenta,
  7. opinię opiekuna pracy magisterskiej,
  8. deklarację opiekuna naukowego i kierownika jednostki, w której ma być wykonywana praca doktorska, o finansowaniu badań naukowych doktoranta ze środków będących w dyspozycji jednostki i zabezpieczeniu godzin dydaktycznych zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni,
  9. deklarację opiekuna naukowego o podjęciu opieki naukowej,
  10. autoreferat i dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata: udział w pracach studenckiego ruchu naukowego; udział w olimpiadach i konkursach; działalność publikacyjną; udział w konferencjach i sympozjach naukowych; odbyte kursy, staże i praktyki,
  11. certyfikat znajomości języka kongresowego (po ukończonym kursie z egzaminem) lub deklarację wyboru języka obcego na egzamin kwalifikacyjny,
  12. pisemny projekt pracy doktorskiej uzgodniony z przyszłym promotorem, zawierający m.in. temat pracy i koncepcję pracy (cel i założenia metodyczne),
  13. podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego (dot. kandydatów na studia stacjonarne),
  14. podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim (tylko zainteresowani kandydaci),
  15. zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich wystawione przez lekarza medycyny pracy – dotyczy tylko tych kandydatów, którzy w trakcie kształcenia narażeni będą na działanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. Skierowanie na badanie wystawia jednostka prowadząca studia doktoranckie. Koszty związane z uzyskaniem zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat.

  Podstawą przyjęcia na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie jest liczba punktów (ranking) uzyskana przez kandydatów, wynikająca z:

  1. oceny za rozmowę kwalifikacyjną – do 40 punktów.
   Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: ogólną orientację w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej i zagadnienia dotyczące przyszłej pracy doktorskiej (przedstawienie tematyki badawczej z krótką prezentacją multimedialną).
  2. oceny udokumentowanych osiągnięć kandydata – do 40 punktów.
   Ocena obejmuje: opinię promotora pracy magisterskiej; średnią ocen uzyskanych w czasie studiów; aktywność naukową kandydata.
  3. oceny posługiwania się językiem kongresowym – do 20 punktów.
   Ocena obejmuje: certyfikat poświadczający znajomość języka obcego lub egzamin zdawany w czasie postępowania rekrutacyjnego. Niezdanie egzaminu językowego lub nie przedstawienie stosownego certyfikatu uniemożliwia przyjęcie kandydata na studia doktoranckie. Wykaz certyfikatów zamieszczono w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. – poz. 1200).

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wystąpić do kandydata i opiekuna naukowego o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące proponowanego tematu i zakresu badań.

  Aby zostać zakwalifikowany na studia doktoranckie kandydat musi uzyskać łącznie co najmniej 50 punktów.

  Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio u Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – dr hab. Zbigniewa Karolewskiego (Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, ul. Dąbrowskiego 159) w dniach 11-13 lipca 2016 r. w godzinach od 9.00 do 12.00.

  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 15 lipca 2016 roku o godz. 9.00 w sali nr 15A Kolegium Zembala Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159.

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie w terminie do 20 lipca 2016 r.

  Kandydatowi, który nie został zakwalifikowany na studia doktoranckie przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pośrednictwem organu I instancji (czyli Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej) w terminie 14. dni kalendarzowych od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. do góry >>>

 • e-mail: stud-dr-ogr@up.poznan.pl | tel.: (061) 846 63 04, 846 63 09 | fax: (061) 846 63 05