Rekrutacja | Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
studium doktoranckie
Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodniczym - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

Rekrutacja

 • Uchwała nr 222/2015 Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r.
 • ZASADY REKRUTACJI 2015/2016
               * Wymagane dokumenty
               * Rozmowa kwalifikacyjna

  Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016

  Studium Doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzi kształcenie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie:

 • Podstaw biologicznych i agrotechnicznych ogrodnictwa,
 • Ochrony środowiska przyrodniczego,
 • Kształtowania terenów zieleni.

  Liczba miejsc na Studium jest nielimitowana. Studia stacjonarne są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne są odpłatne (wysokość opłaty ustala Rektor do dnia 31 maja 2015 r.).
  W czasie trwania studiów doktoranci są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych
  w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami obowiązującymi
  w Uczelni.

  Słuchaczom, po obronie pracy doktorskiej, Rada Wydziału nadaje stopień naukowy doktora w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie - nauki rolnicze, w dyscyplinie - ogrodnictwo.
  Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się na zasadzie konkursu.

  Rekrutacja na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie przeprowadzona jest na podstawie:

  a) przedstawionych dokumentów,
  b) rozmowy z kandydatem,
  c) egzaminu z języka obcego, w przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego, o którym mowa w pkt 7 ppkt ‘c’.


  Kandydaci na I rok stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich składają następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne lub niestacjonarne,
  2. odpis dyplomu magisterskiego lub dokument poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego lub decyzja ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie udziału kandydata w programie „Diamentowy Grant”,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. życiorys,
  5. 3 zdjęcia,
  6. dokument z wyliczoną średnią ocen ze studiów wraz z kopią indeksu,
  7. opinię opiekuna pracy magisterskiej,
  8. deklarację opiekuna naukowego i kierownika jednostki, w której ma być wykonywana praca doktorska, o finansowaniu badań naukowych doktoranta ze środków będących w dyspozycji jednostki i zabezpieczeniu godzin dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta, w wymiarze zgodnym z uchwałą Senatu UP nr 253/2015,
  9. deklarację opiekuna naukowego o podjęciu opieki naukowej,
  10. autoreferat i dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata: udział w pracach studenckiego ruchu naukowego; udział w olimpiadach i konkursach; działalność publikacyjną; udział w konferencjach i sympozjach naukowych; odbyte kursy, staże i praktyki,
  11. certyfikat znajomości języka kongresowego (po ukończonym kursie z egzaminem) lub deklarację wyboru języka obcego na egzamin kwalifikacyjny,
  12. pisemny projekt pracy doktorskiej uzgodniony z przyszłym promotorem, zawierający m.in. temat pracy i koncepcję pracy (cel i założenia metodyczne),
  13. podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego (dot. kandydatów na studia stacjonarne),
  14. podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim (tylko zainteresowani kandydaci),
  15. zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich wystawione przez lekarza medycyny pracy – dotyczy tylko tych kandydatów, którzy w trakcie kształcenia narażeni będą na działanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. Skierowanie na badanie wystawia jednostka prowadząca studia doktoranckie. Koszty związane z uzyskaniem zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat.

  Podstawą przyjęcia na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie jest liczba punktów (ranking) uzyskana przez kandydatów, wynikająca z:

  1. oceny za rozmowę kwalifikacyjną – do 40 punktów.
   Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: ogólną orientację w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej i zagadnienia dotyczące przyszłej pracy doktorskiej (przedstawienie tematyki badawczej z krótką prezentacją multimedialną).
  2. oceny udokumentowanych osiągnięć kandydata – do 40 punktów.
   Ocena obejmuje: opinię promotora pracy magisterskiej; średnią ocen uzyskanych w czasie studiów; aktywność naukową kandydata.
  3. oceny posługiwania się językiem kongresowym – do 20 punktów.
   Ocena obejmuje: certyfikat poświadczający znajomość języka obcego lub egzamin zdawany w czasie postępowania rekrutacyjnego. Niezdanie egzaminu językowego lub nie przedstawienie stosownego certyfikatu uniemożliwia przyjęcie kandydata na studia doktoranckie. Wykaz certyfikatów zamieszczono w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. – poz. 1200).

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wystąpić do kandydata i opiekuna naukowego o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące proponowanego tematu i zakresu badań.

  Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio u Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – dr hab. Zbigniewa Karolewskiego (Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, ul. Dąbrowskiego 159) w dniach 8-13 lipca 2015 r. w godzinach od 9.00 do 12.00.

  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 17 lipca 2015 roku o godz. 9.00 w sali nr 15A Kolegium Zembala Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159.

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie w terminie do 20 lipca 2015 r.

  Kandydatowi, który nie został zakwalifikowany na studia doktoranckie przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pośrednictwem organu I instancji (czyli Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej) w terminie 14. dni kalendarzowych od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. do góry >>>

 • e-mail: stud-dr-ogr@up.poznan.pl | tel.: (061) 846 63 04, 846 63 09 | fax: (061) 846 63 05