studium doktoranckie
Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodniczym - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

Rekrutacja

 • ZASADY REKRUTACJI 2013/2014
               * Wymagane dokumenty
               * Rozmowa kwalifikacyjna

  Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014

  Studium Doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzi kształcenie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie:

 • Biologii w ogrodnictwie;
 • Podstaw biologicznych i agrotechnicznych ogrodnictwa;
 • Ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu.

  Liczba miejsc na Studium jest nielimitowana. Studia stacjonarne są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne są odpłatne (wysokość opłaty obowiązującą w danym roku akademickim ustala Rektor). W czasie trwania studiów doktoranci są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych w formie zajęć dydaktycznych w liczbie 45 godzin rocznie prowadzenia tych zajęć przez doktorantów otrzymujących stypendia doktoranckie oraz 30 godzin uczestniczenia w prowadzeniu zajęć przez doktorantów nie otrzymujących stypendiów i przez doktorantów niestacjonarnych w całym okresie studiów.

  Słuchacze, po obronie pracy doktorskiej, uzyskują stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa.

  Do przyjęcia na Studium wymagane jest złożenie następujących dokumentów oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.


  Wymagane dokumenty:
  1. podanie
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku zbieżnym z kierunkiem studiów doktoranckich
  3. zaświadczenie o średniej z ocen kończących przedmioty w całym okresie studiów co najmniej 4,0
  4. kwestionariusz osobowy i 2 zdjęcia
  5. życiorys
  6. pisemna deklaracja opiekuna zawierająca zgodę na sprawowanie opieki naukowej
  7. pisemna deklaracja kierownika jednostki, zawierająca zobowiązanie o finansowaniu badań ze środków będących w dyspozycji jednostki i zabezpieczeniu realizacji godzin dydaktycznych
  8. uzgodniona z opiekunem tematyka pracy doktorskiej (cel i założenia metodyczne; tematyka prac musi uwzględniać specyfikę prowadzonego przez wydział kierunku studiów)
  9. informacja o działalności naukowej kandydata
  10. opinia byłego opiekuna pracy magisterskiej o działalności naukowej
  11. certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (kongresowego) lub przy jego braku określenie jaki język wybiera kandydat na rozmowę kwalifikacyjną
  12. wniosek o stypendium doktoranckie (kandydaci na studia stacjonarne).


  Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Wydziałowa Komisja, a zatwierdza Rektor Uczelni.
  Komisja bierze pod uwagę następujące elementy oceny:
  1. ocena za rozmowę kwalifikacyjną (40%) – ogólna orientacja w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej oraz w zagadnieniach dotyczących przyszłej pracy naukowej (przedstawienie tematyki badawczej z krótką prezentacją)
  2. ocena dotychczasowych osiągnięć kandydata (40%) – średnia z ocen uzyskanych w czasie studiów, opinia opiekuna pracy magisterskiej, udział w pracach koła naukowego, opublikowane artykuły, doniesienia konferencyjne, udział w sympozjach naukowych, odbyte kursy szkoleniowe, staże, praktyki (udokumentowane)
  3. posługiwanie się językiem kongresowym (20%) – certyfikat lub egzamin zdany w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz certyfikatów zamieszczono w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. – poz. 1200).

  Uzyskanie przez kandydata łącznie mniej niż 65% punktów uniemożliwia jego przyjęcie na studia doktoranckie. Ponadto nie przedstawienie stosownego certyfikatu lub nie zdanie egzaminu z języka obcego powoduje dyskwalifikację kandydata.  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 15 lipca 2013 r. o godz. 9:00 w sali nr 15 Kolegium Zembala Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159. Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio u Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - dr hab. Zbigniewa Karolewskiego (Katedra Fitopatologii, ul. Dąbrowskiego 159, tel. 61-848-79-26) do dnia 12 lipca 2013r. do godz. 12.00. Kandydatowi, który nie został zakwalifikowany na studia doktoranckie przysługuje odwołanie, za pośrednictwem organu I instancji (czyli Komisji Wydziałowej) do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji komisji kwalifikacyjnej. Podstawą odwołania może być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Po rozpatrzeniu wniosku przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną ostateczną decyzję podejmuje Rektor. do góry >>>
 • e-mail: stud-dr-ogr@up.poznan.pl | tel.: (061) 846 63 04, 846 63 09 | fax: (061) 846 63 05