Rekrutacja | Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
studium doktoranckie
Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodniczym - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

Rekrutacja

 • ZASADY REKRUTACJI 2014/2015
               * Wymagane dokumenty
               * Rozmowa kwalifikacyjna

  Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

  Studium Doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prowadzi kształcenie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie:

 • Biologii w ogrodnictwie;
 • Podstaw biologicznych i agrotechnicznych ogrodnictwa;
 • Ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu.

  Liczba miejsc na Studium jest nielimitowana. Studia stacjonarne są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne są odpłatne (wysokość opłaty ustala Rektor do dnia 31 maja 2014r.). W czasie trwania studiów doktoranci są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych w formie zajęć dydaktycznych w liczbie:
 • 45 godzin rocznie słuchacze studiów stacjonarnych otrzymujących stypendia doktoranckie
 • 30 godzin rocznie pozostali słuchacze studiów stacjonarnych
 • 10 godzin rocznie słuchacze studiów niestacjonarnych.

  Słuchaczom, po obronie pracy doktorskiej, Rada Wydziału nadaje stopień naukowy doktora w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie - nauki rolnicze, w dyscyplinie - ogrodnictwo.

  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.


  Wymagane dokumenty:
  1. podanie
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku zbieżnym z dziedziną
   i dyscypliną prezentowaną przez jednostkę, w której realizowane są studia doktoranckie,
  3. zaświadczenie o średniej z ocen kończących przedmioty w całym okresie studiów – preferowani kandydaci ze średnią co najmniej 4,0
  4. kwestionariusz osobowy i 1 zdjęcie (3x4 cm)
  5. życiorys
  6. pisemna deklaracja opiekuna zawierająca zgodę na sprawowanie opieki naukowej (opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich)
  7. pisemna deklaracja kierownika jednostki, zawierająca zobowiązanie o finansowaniu badań ze środków będących w dyspozycji jednostki i zabezpieczeniu realizacji godzin dydaktycznych
  8. uzgodniona z opiekunem tematyka pracy doktorskiej (cel i założenia metodyczne; tematyka prac musi uwzględniać specyfikę prowadzonego przez wydział kierunku studiów).
  9. informacja o działalności naukowej kandydata
  10. opinia byłego opiekuna pracy magisterskiej o działalności naukowej
  11. certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (kongresowego) lub przy jego braku określenie jaki język wybiera kandydat na rozmowę kwalifikacyjną
  12. kandydaci na studia stacjonarne mogą złożyć wniosek o stypendium doktoranckie


  Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Rektor Uczelni.

  Na końcową ocenę komisji składają się następujące elementy:

  1. ocena za rozmowę kwalifikacyjną (40%) – ogólna orientacja w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej oraz w zagadnieniach dotyczących przyszłej pracy naukowej (przedstawienie tematyki badawczej z krótką prezentacją).
  2. ocenę dotychczasowych osiągnięć kandydata (40%) – średnia z ocen uzyskanych w czasie studiów, opinia promotora pracy magisterskiej, udział w pracach koła naukowego, opublikowane artykuły, doniesienia konferencyjne, udział w sympozjach naukowych, odbyte kursy szkoleniowe, staże, praktyki (udokumentowane).
  3. posługiwanie się językiem kongresowym (20%) – certyfikat lub egzamin zdany w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz certyfikatów zamieszczono w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. – poz. 1200).


  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wystąpić do kandydata – opiekuna naukowego o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące proponowanego tematu i zakresu badań. Uzyskanie przez kandydata łącznie mniej niż 50% punktów uniemożliwia jego przyjęcie na studia doktoranckie. Ponadto nie przedstawienie stosownego certyfikatu lub negatywna ocena z języka obcego powoduje dyskwalifikację kandydata.


  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 22 lipca 2014 roku o godz. 9:00 w sali nr 15A Kolegium Zembala Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159. Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio u Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - dr hab. Zbigniewa Karolewskiego (Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa, ul. Dąbrowskiego 159) do dnia 17 lipca 2014r. do godz. 12.00. Kandydatowi, który nie został zakwalifikowany na studia doktoranckie przysługuje odwołanie, za pośrednictwem organu I instancji (czyli Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej) do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. do góry >>>

 • e-mail: stud-dr-ogr@up.poznan.pl | tel.: (061) 846 63 04, 846 63 09 | fax: (061) 846 63 05