\ Student - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Student / Doktorant:

linia
Dziekanat Wirtualny Dziekanat linia
Studium Doktoranckie linia
Terminarz dyplomowania dla studentów kierunku Ogrodnictwo, studia II stopnia niestacjonarne (początek realizacji 2017/2018) Terminarz dyplomowania na kierunku OGRODNICTWO, MEDYCYNA ROŚLIN, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU studia pierwszego stopnia stacjonarne >>> Terminarz dyplomowania dla osób kończących studia w roku akademickim 2016/17 Podział tematów prac inżynierskich WOiAK 2016.2017 linia
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
Uchwała senatu UP w Poznaniu nr 388/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
Uchwała senatu UP w Poznaniu nr 389/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
Efekty kształcenia dla kierunku ogrodnictwo o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uchwała senatu UP w Poznaniu nr 390/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
Efekty kształcenia dla kierunku ogrodnictwo o profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uchwała senatu UP w Poznaniu nr 391/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
Efekty kształcenia dla kierunku medycyna roślin profilu ogólnoakademickimprowadzonego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uchwała senatu UP w Poznaniu nr 62/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Uchwała nr 318/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 388/2012 Senatu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury
Uchwała nr 319/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 388/2012 Senatu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury
341/2016 zmiany uchwały nr 388/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
342/2016 zmiany uchwały nr 389/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
linia
PLANY STUDIÓW

Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu
Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu
Plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, kierunek Medycyna roślin
Plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, kierunek Medycyna roślin
Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo
Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo
Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia anglojęzycznych, kierunek Ogrodnictwo specjalność Hodowla Roślin i Nasiennictwo

linia
ROZKŁAD ZAJĘĆ

Rozkład zajęć dla studentów II-go stopnia I-go semestru kierunek Ogrodnictwo - studia niestacjonarne: Ogrodnictwo ozdobne
Rozkład zajęć dla studentów II-go stopnia III-go semestru kierunek:Ogrodnictwo – studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla studentów I-go semestru kierunek: Ogrodnictwo - studia niestacjonarne
Rozkład zajęć dla studentów III-go semestru kierunek Ogrodnictwo
Rozkład zajęć dla studentów V-go semestru kierunek:Ogrodnictwo specj. Kształtowanie Terenów Zielen
Rozkład zajęć dla studentów VII-go semestru kierunek:Ogrodnictwo specj Kształtowanie Terenów Zieleni 26

linia

PRAKTYKA

Sposób i tryb odbywania oraz zaliczania studenckiej praktyki zawodowej na kierunku Ogrodnictwo w roku akademickim 2016/2017
Koordynator ds. praktyk zawodowych na kierunkach
Terminarz czynności w celu odbycia indywidualnej praktyki zawodowej
Harmonogram czynności związanych z indywidualną praktyką zawodową

Ramowy program praktyk na kierunku Medycyna roślin – praktyki 2 tygodniowe
(realizacja praktyk od lipca do końca sierpnia, semestr II)

Ramowy program praktyk na kierunku Medycyna roślin – praktyki 10 tygodniowe
(realizacja praktyk od maja do końca sierpnia, semestr VI)linia Organizacja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury KrajobrazuWARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU BEZ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH instrukcja zalacznik 1 zalacznik 2

Kompleksowy program rozwoju jakości usług oferowanych przez Biuro Karier.Praca dyplomowa (inżynierska i magisterska)


Karty obiegowe Koło Naukowe Architektury Krajobrazu Koło Naukowe Botaników Koło Naukowe Ogrodników Profesjonalny Kurs AUTOCAD Studium Podyplomowe - Architektura Krajobrazu linia