Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

BADANIA NAUKOWE

Badania naukowe prowadzone przez jednostki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii obejmują tematykę mieszczącą się w obrębie dyscyplin: agronomia, biotechnologia, inżynieria rolnicza oraz ochrona i kształtowanie środowiska. W ujęciu syntetycznym problematykę badawczą Wydziału można przedstawić wskazując następujące, główne obszary aktywności naukowej zespołów badawczych:

 1. Postęp technologiczny w podstawowej produkcji roślinnej, w tym rozwój technologii upraw i nawożenia oraz technik ochrony roślin.
 2. Postęp biologiczny w rolnictwie – pozyskiwanie i selekcja nowych genotypów roślin uprawnych.
 3. Wykorzystanie metod biotechnologicznych – z zakresu biologii molekularnej, biochemii i inżynierii genetycznej w badaniach i diagnostyce organizmów żywych, w tym rozwijanie aplikacji biomedycznych.
 4. Interdyscyplinarne badania w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 5. Ochrona środowiska – badania nad bioróżnorodnością zbiorowisk roślinnych i ich przekształceniami pod wpływem rolniczego wykorzystania gruntów.
 6. Ochrona środowiska – badania nad stanem i procesami zachodzącymi w glebach pod wpływem działalności rolniczej i przemysłowej w tym badania nad mikroorganizmami glebowymi.
 7. Inżynieria rolnicza - metody badań i środki inżynierii rolniczej w doskonaleniu produkcji w sektorze rolno-spożywczym, w tym rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii informatycznych.
 8. Zastosowanie metod matematycznych i statystycznych w naukach przyrodniczych.

  W ujęciu bardziej szczegółowym zakres badań naukowych można opisać przedstawiając problematykę badawczą poszczególnych jednostek naukowo dydaktycznych.

Instytut Inżynierii Biosystemów

 • Nowoczesne materiały, techniki i technologie w doskonaleniu procesów produkcji rolno-spożywczej
 • Technika i technologie ochrony roślin, wody, gleby i powietrza w aspekcie ochrony środowiska oraz nowoczesne metody, materiały i technologie w obsłudze technicznej maszyn rolniczych
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących rolnictwa precyzyjnego w zakresie technologii zbioru zbóż, nawożenia, uprawy gleby i motoryzacji rolnictwa.
 • Optymalizacja procesu produkcji biogazu w aspekcie maksymalizacji efektywności energetycznej i ekonomicznej procesu.
 • Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych systemów informatycznych wspomagających badania naukowe, prace rozwojowe oraz doradztwo w sektorze rolno-spożywczym.
 • Budowa systemów wspomagania podejmowania decyzji dla rolnictwa i przetwórstwa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony roślin.
 • Rozwój zaawansowanych metod analizy obrazu i modelowania neuronowego dla potrzeb klasyfikacji produktów rolno-spożywczych i oceny ich jakości.

Katedra Agronomii

 • Optymalizacja technologii upraw i ochrony roślin, w tym badania nad wpływem poszczególnych czynników agrotechnicznych i środowiskowych na plon ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technik przyjaznych człowiekowi i środowisku.
 • Ocena wpływu stosowanych technologii z zakresu nawożenia, uprawy roli, deszczowania i następstwa roślin na środowisko w oparciu o doświadczenia wieloletnie prowadzone w ZDD Brody (od 1957 roku) i ZDD Złotniki (od 1972 roku).
 • Bilans składników NPK w gminach objętych OSN (obszarami szczególnie narażonymi na zanieczyszczenia wód przez azotany pochodzenia rolniczego).
 • Badania nad środowiskowymi skutkami różnych systemów uprawy roślin: konwencjonalnego, zrównoważonego i ekologicznego.
 • Badania nad rolniczym zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych.

Katedra Biochemii i Biotechnologii

 • Wykorzystanie metod biologii molekularnej, biochemii i inżynierii genetycznej w badaniach i diagnostyce organizmów żywych.
 • Prace nad wykorzystania zwierząt i roślin dla potrzeb biomedycznych w tym tworzenie konstrukcji genowych do pozyskiwania tkanek i organów do celów ksenotransplantacji.
 • Badania w zakresie analizy DNA w kontekście badań nad występowaniem polimorfizmów oraz nad nowymi technikami wykrywania transgenów.
 • Badania nad strukturą i ekspresją genów roślinnych w tym badania nad molekularnymi mechanizmami symbiotycznego wiązania azotu atmosferycznego.
 • Badania nad metabolizmem i rolą dinukleozydooligofosforanów oraz nad rolą fizjologiczną i metabolizmem homocysteiny.

Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska

 • Prace w zakresie teoretycznych podstaw żywienia roślin uprawnych oraz technologii i zasad ich nawożenia.
 • Ocena stanu odżywienia roślin uprawnych w kontekście ich odporności na stresy biotyczne i abiotyczne.
 • Wyznaczenie matematycznych funkcji wzrostu roślin oraz faz krytycznych pobierania składników mineralnych.
 • Prace w zakresie poprawy jakości roślin uprawnych poprzez nawożenie mineralne
 • Badania dotyczące oddziaływania nawożenia na procesy wiązania azotu przez rośliny strączkowe
 • Badania pozwalające na sporządzenie kompleksowego bilansu składników i zarządzanie składnikami mineralnymi w gospodarstwie rolnym, określenie efektywności nawożenia i jego związków z zagrożeniami środowiska.
 • Badania nad oddziaływaniem metali ciężkich na kompleks sorpcyjny gleby.
 • Ocena stanu zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi parków rekreacyjnych, placów zabaw miasta Poznania.

Katedra Genetyki i Hodowli Roślin

 • Badania genetyczno-hodowlane nad przydatnością wytworzonej zmienności w hodowli roślin (zbóż, motylkowatych i oleistych).
 • Ocena hodowlana nowych rodów soi w doświadczeniach porównawczych oraz ich reprodukcja nasienna. Analiza przydatności dla celów hodowlanych zmienności występującej w potomstwie krzyżówek międzygatunkowych soi.
 • Wykorzystanie kultur in vitro do tworzenia zmienności genetycznej oraz molekularna analiza i manipulacje w genomach roślin uprawnych (zbóż, motylkowatych i oleistych).
 • Badania genetyczno-hodowlane nad roślinami oleistymi w tym analiza genetyczna i ocena wartości hodowlanej radiomutantów Brassica napus i Camellina sativa.

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów

 • Ocena stanu struktury gleb Polski oraz stanu i chemizmu wód gruntowych na obszarach intensywnie wykorzystywanych rolniczo.
 • Badania nad skażeniem gleb metalami ciężkimi oraz opracowanie metod racjonalnego zagospodarowania tych gleb różnymi odmianami wierzby krzewiastej (wikliny).
 • Badania gleb Wielkopolskiego Parku Narodowego, Słowińskiego Parku Narodowego oraz Lednogórskiego Parku Krajobrazowego.
 • Ocena degradacji produktywności gleb w rejonach poddawanych odwadniającemu wpływowi kopalni odkrywkowych węgla brunatnego.
 • Badania nad możliwościami rolniczego i przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych poprzez ich kompostowanie z różnymi bioodpadami.

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego

 • Badania nad wpływem wypasu bydła na środowisko, w aspekcie kumulacji makroelementów i rozwoju mikroflory.
 • Opracowywanie nowych technologii produkcji pasz na użytkach zielonych (z udziałem gatunków roślin motylkowatych), uwzględniających wymogi rolnictwa zrównoważonego i ochrony gleb.
 • Badania nad wpływem sposobu gospodarowania i zmian w siedlisku na przekształcenia sukcesyjne zbiorowisk roślinnych.
 • Waloryzacje przyrodnicze fitocenoz nieleśnych, jako ocena wpływu antropopresji (sposobu gospodarowania i zmian w siedlisku, oddziaływania górnictwa węgla brunatnego oraz transportu) na przekształcenia sukcesyjne zbiorowisk roślinnych i wskazanie stopnia ich degradacji.
 • Kompleksowe badania na terenach włączonych do Programu „Natura 2000”, prowadzone w aspekcie poznawania zbiorowisk roślinnych, ich struktury oraz wpływu gospodarowania na zachowanie walorów przyrodniczych warunkujących wytyczenie ostoi.
 • Badania nad oddziaływaniem szaty roślinnej (agrocenoz, pratocenoz i zbiorowisk leśnych) na jakość wód gruntowych i cieków otwartych (badania wieloletnie).

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych

 • Badania z zakresu metod analizy i konstrukcji różnych układów doświadczalnych, zwłaszcza układów bloków, układów o jednostkach rozszczepionych i układów wagowych oraz efektywności układów blokowych.
 • Badania związane z estymowalnością funkcji parametrycznych i testowaniem hipotez liniowych przy różnych założeniach o strukturze macierzy kowariancji błędów, a dla modelu jedno i wielowymiarowego dotyczące optymalnych układów uwzględniających wpływy sąsiedzkie.
 • Badania związane z algebrą liniową mające bezpośredni związek z problematyką modelu liniowego i teorią eksperymentu.
 • Badania z zakresu biometrii i doświadczalnictwa; Zastosowanie metod matematycznych i statystycznych w naukach przyrodniczych, a w szczególności:
 • w zakresie zastosowań statystyki w hodowli roślin i zwierząt badania dotyczą estymacji parametrów opisujących mieszańce krzyżówkowe i parametrów występujących w różnych przypadkach modelu zwierzęcia,
 • w zakresie modelowania matematycznego procesów przebiegających w środowisku rolniczym w tym rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze, obiegu wody w obrębie zadrzewień śródpolnych oraz podatności gleby lekkiej na erozje eoliczną.

Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej

 • Badania nad mikroorganizmami glebowymi ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki ich populacji pod wpływem czynników agrotechnicznych.
 • Badania nad dynamiką zmian drobnoustrojów w osadzie ściekowym i słomie w czasie kompostowania.
 • Badania nad wpływ nawożenia osadami ściekowymi na rozwój drobnoustrojów w glebie. Ocena aktywności enzymatycznej w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi.