Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Misja

Misją Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jako prestiżowej uczelni akademickiej, jest sprostanie wyzwaniom współczesnej gospodarki w kraju i za granicą. Uniwersytet posiada i rozwija kierunki studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przygotowujące specjalistów dla potrzeb społeczeństwa oraz szeroko rozumianej przestrzeni przyrodniczej, a także dla intensywnie rozwijających się sektorów gospodarki naszego kraju i Europy: biotechnologów, technologów żywności, dietetyków, leśników rolników, technologów drewna, ekonomistów oraz informatyków. Można przyjąć, że misją Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest – wzorem Augusta Cieszkowskiego – propagowanie wśród młodzieży akademickiej regionu Wielkopolski, Polski i Europy postaw otwartości na wiedzę, ludzi i świat. Trzeba podkreślić dobrą współpracę Uniwersytetu ze szkołami średnimi, wyrażającą się wspieraniem ich w pracy z uczniami zdolnymi – m.in. jako organizator ponad trzydziestu edycji regionalnych finałów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz kilkunastu edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, jak i współorganizator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. Na Uniwersytecie funkcjonuje kilkanaście studenckich kół naukowych, które aktywnie działając, zdobywają laury na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii realizuje strategię rozwoju, która zbieżna jest z misją Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i w pełnym zakresie nawiązuje do strategii tworzenia i utrzymania wysokiej jakości kształcenia. Temu celowi służą koncepcje kształcenia obejmujące studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe, uwzględniające potrzeby społeczne i rynku pracy. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii jest organizmem skupiającym dziewięć samodzielnych jednostek, charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem pod względem specjalności naukowych i metod powiększania kompendium wiedzy. Interdyscyplinarny charakter kształcenia i badań naukowych wymusza ścisłą współpracę z zespołami innych wydziałów w celu spełnienia oczekiwań studentów i kształtowania pełnej sylwetki absolwenta na wszystkich sześciu realizowanych na wydziale kierunków studiów. Cele i zadania wynikające z misji Wydziału powinny umożliwić rozwijanie nowych kierunków badań i kształcenia, a tworzenie oferty edukacyjnej Wydziału winno odbywa się we współpracy z instytucjami państwowymi, gospodarczymi i społecznymi.