Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Postępowania habilitacyjne

Dr Michał Kwiatek- zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Skład Komisji habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów dnia 05. marca 2018 roku w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.
1. Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus (UR w Krakowie) - przewodniczący
2. Dr hab. Joanna Zeyland (UP Poznań) – sekretarz
3. Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska (SGGW, Warszawa) – recenzent
4. Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (UP, Lubin) – recenzent
5. Prof. dr hab. Ryszard Słomski (UP, Poznań) – recenzent
6. Dr hab. Paweł Milczarski (ZUT, Szczecin ) – członek komisji
7. Prof. dr hab. Idzi Siatkowski (UP Poznań) – członek komisji

Harmonogram postępowania habilitacyjnego:
26.01.2018 r. Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawach: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Michała Kwiatka i wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
05.03.2018 r. –Powołanie Komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1852, Dz. U. z 2015 r., poz. 249).
15.03.2018 r. – powiadomienie członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej dr. Michała Kwiatka oraz przesłanie pełnej dokumentacji
16.04.2018 r.– termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej dr. Michała Kwiatka (6 tygodni od daty powołania Komisji).
26.04.2018 r. (czwartek) – posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie Uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Michałowi Kwiatkowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia wraz z uzasadnieniem.
07.05.2018 r. – przekazanie uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu (21 dni od daty otrzymania recenzji).
18.05.2018 r. - podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Michałowi Kwiatkowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia ( w terminie 1 miesiąca od przekazania uchwały).

Dr Marek Szklarczyk- zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki Hodowli i Nasiennictwa Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Wniosek z dnia 27.09.2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 4 grudnia 2017 i 8 stycznia 2018 roku w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.
 
1. Prof. dr hab. Ewa Bartnik(UW, Warszawa) – przewodnicząca
2. Dr hab. Dorota Narożna (UP, Poznań) – sekretarz
3. Dr hab. Alicja Węgrzyn (IBB PAN, Gdańsk) – recenzent
4. Prof. dr hab. Ryszard Górecki(UW-M, Olsztyn) – recenzent
5. Dr hab. Joanna Zeyland (UP, Poznań) – recenzent
6. Dr hab. Maria Gośka (IHAR, Radzików ) – członek komisji
7. Prof. dr hab. Idzi Siatkowski (UP, Poznań) – członek komisji

Harmonogram postępowania habilitacyjnego Pana dr Marka Szklarczyka :

24.11.2017r. Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawach: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marka Szklarczyka. i wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
4.12.2017r. –Powołanie Komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, Dz. U. z 2015 r., poz. 249).
8.01.2018r. – Zmiana recenzenta, powołanie przez Centralna Komisję prof. dr hab. Stanisława Karpińskiego na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marka Szklarczyka
5.02.2018r.- Zmiana recenzenta, powołanie przez Centralna Komisję prof. dr hab. Alicję Węgrzyn na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marka Szklarczyka
14.12.2017r., 16.01.2018r. i 14.02.2018r.– powiadomienie członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej i zmianie recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym dr Marka Szklarczyka oraz przesłanie pełnej dokumentacji.
19.03.2018 r.– termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej dr Marka Szklarczyka
27.03.2018 r. – posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie Uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Markowi Szklarczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia wraz z uzasadnieniem.
9.04.2018 r. – przekazanie uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu.
20.04.2018 r. - podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Markowi Szklarczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.