Aktualności

 

NOWY KONKURS NA PROJEKTY APLIKACYJNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 5 czerwca br. ogłosiło nowy konkurs na projekty aplikacyjne umożliwiający zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo . Wnioskodawcy mogą aplikować o środki w okresie od 18 września do 18 grudnia br. Konkurs jest podzielony na 3 etapy: nabór nr 1  od 18 września do 17 października, nabór nr 2 od 18 października do 16 listopada, nabór nr 3 od 17 listopada do 18 grudnia.Tak jak w 2016 r. budżet konkursu wynosi 200 mln zł.Po więcej informacji i zapoznanie się z dokumentacją konkursową zapraszamy na stronę NCBiR.

 

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU

 

Program pn. „Inkubator Innowacyjności+” to przedsięwzięcie realizowane ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4). Założenia niniejszego projektu są realizowane przez konsorcjum naukowe pn. Life Science Innovation, którego członkami są:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Lider konsorcjum;
 • PLANTINOVA Sp. z o. o. – Członek  konsorcjum nr 1 (spółka celowa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich);
 • Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Członek konsorcjum nr 2.

Projekt "Inkubator Innowacyjności+" zakłada promocję osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Na ten cel projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 750 000,00 zł, w tym 3 000 000,00 zł ze środków EFRR.

Jednostką odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań w ramach Projektu: 31 styczeń 2019 r. Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy na stronę: Projekt ININ+.

 

NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w zakładce Fundusze Strukturalne/2014-2020/Programy.

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI DLA STUDENTÓW OSTATNICH LAT

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 co najmniej 450 studentów i studentek naszej Uczelni będzie mogło wziąć udział w zajęciach rozwijających ich umiejętności poszukiwane na rynku pracy. To już drugi Program Rozwoju Kompetencji, jaki będzie realizowany w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uzyskano go dzięki uwolnieniu dodatkowych środków finansowych na program.

Za przygotowanie projektu odpowiada Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych. Projekt obejmie wsparciem co najmniej 450 osób z dziewięciu kierunków. Co istotne, udział wezmą wyłącznie studenci i studentki ostatnich roczników – ten warunek wynika z założeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Blisko 1 mln zł dofinansowania zostanie przeznaczony na certyfikowane szkolenia zawodowe, wizyty studyjne do pracodawców kluczowych na danym kierunku i kilkutygodniowe staże zawodowe. Osobno będzie można uczestniczyć w warsztatach rozwoju kompetencji miękkich i przedsiębiorczości, prowadzonych przez doświadczonych trenerów-praktyków biznesowych.

Projekt będzie realizowany na czterech wydziałach: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (kierunek Ogrodnictwo), Ekonomiczno-Społecznym (Ekonomia, Finanse i Rachunkowość), Hodowli i Biologii Zwierząt (Biologia, Zootechnika) oraz Rolnictwa i Bioinżynierii (Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Technika Rolna i Leśna, Biotechnologia).

Pilotaż kolejnego projektu (od października 2014 r. analogiczny projekt wsparcia kompetencji studentów jest realizowany na Wydziale Leśnym) z pewnością przygotuje nas do sięgania po środki w ramach Programu Rozwoju Kompetencji na działania skierowane do studentów innych wydziałów. Na podstawie wniosków z pilotażu programu rządowego, w którym uczestniczyć ma nasza uczelnia, powstanie docelowa formuła programu, finansowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w perspektywie finansowej 2014-2020. Planowany budżet tego programu to ponad miliard złotych.

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEŚNICTWO

 

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Leśnego do udziału w Projekcie pt. „Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego”.

Powyższy Projekt ma na celu podniesienie kompetencji przyszłych absolwentów Leśnictwa. W ramach Projektu 56 studentów będzie mogło nieodpłatnie pozyskać praktyczne kompetencje zawodowe dzięki dodatkowym kursom zawodowym, takim jak: kurs arborystyczny, drwal-pilarz czy brakarz, a kolejne 24 osoby będą mogły wziąć udział w kursie AutoCAD. Dla pozostałych 40 osób chętnych poszerzyć wiedzę lingwistyczną przewiduje się przeprowadzenie 45-godzinnych zajęć specjalistycznego kursu języka angielskiego „English in forestry”. Każdy kurs kończy się egzaminem nabytych umiejętności potwierdzonych odpowiednim certyfikatem.

Kolejną atrakcyjną ofertą dla określonej liczby studentów będzie możliwość wzięcia udziału w zajęciach zawodowych w terenie, prowadzonych przez praktyków spoza środowiska akademickiego. Ich atrakcyjną tematykę podyktowały potrzeby rynku pracy – będzie można nauczyć się geoinformacji (zajęcia prowadzone na nowych urządzeniach do nawigacji przestrzennej i z użyciem popularnych programów jak mLas i ForestNavi), marketingu i promocji kompleksów leśnych. Eksperci przeprowadzą też zajęcia z oceny i sprzedaży drewna. Osobno zaplanowano trzydniowe wyjazdy krajowe i czterodniowe zagraniczne, z zajęciami u pracodawców, w przedsiębiorstwach cenionych w branży leśnej.

W kolejnym etapie realizacji projektu zaplanowano pięć warsztatów rozwijających kompetencje przedsiębiorcze. Uczestnicy poznają swoje predyspozycje, nauczą się metody analizowania pomysłów pod kątem wymagań rynku i poznają metody tworzenia biznesplanów. Rozwiną też umiejętności przywódcze, zarządzania czasem i priorytetyzacji zadań. Na koniec każdego warsztatu, osoby, które go ukończą, zostaną zaproszone do udziału w konkursie na najlepsze pomysły biznesowe. Ocena niezależnej komisji i atrakcyjne nagrody dla trzech najlepszych pomysłów w każdej edycji, z pewnością zachęcą niejednego uczestnika do przeniesienia swojego pomysłu na prawdziwą firmę.

Studenci, którzy nie czują się na siłach uczestniczyć w warsztatach przedsiębiorczych, będą mogli diagnozować i rozwijać kompetencje interpersonalne i analityczne. Na 24-godzinnych warsztatach prowadzonych przez praktyków biznesu. Wśród zaplanowanych tematów znajdą się także: zarządzanie przedsięwzięciami metodą projektową, jak również negocjowanie, argumentowanie i prowadzenie dyskusji. Wszystko po to, by już od rozmowy kwalifikacyjnej o pracę móc przekonać pracodawcę o swoich zaletach i umiejętnościach współpracy. Z kolei warsztaty poświęcone wspomaganiu procesów podejmowania decyzji będą realizowane w wydziałowej pracowni przedsiębiorczości, jaka powstanie w ramach projektu i zostanie wyposażona w zestawy gier logicznych.

Ponadto Projekt przewiduje rozpocząć od marca 2015 roku program staży dla 144 studentów i absolwentów (rocznika 2014/2015) Leśnictwa, który potrwa aż do końca projektu, czyli do września 2015 r. W ramach tego zadania zostanie stworzona baza ofert staży, proponowanych przez przedsiębiorstwa leśne i innych pracodawców, dla których kompetencje zawodowe studentów leśnictwa są ważne i potrzebne. Staże potrwają od 6 do 10 tygodni. Każda oferta zostanie zweryfikowana przez uczelnię, co wpłynie pozytywnie na zakres tematyczny i jakość stażu. Co warte podkreślenia, dzięki dofinansowaniu Programu Rozwoju Kompetencji, staże będą odpłatne, co umożliwi studentom utrzymanie się w miejscu odbywania stażu.

WAŻNA INFORMACJA! We wszystkich zaplanowanych działaniach będą mogli uczestniczyć tylko i wyłącznie:

 • studenci siódmego semestru stacjonarnych studiów inżynierskich na kierunku Leśnictwo,
 • studenci drugiego oraz trzeciego semestru stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Leśnictwo,
 • studenci ostatnich dwóch semestrów niestacjonarnych studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku Leśnictwo.

Zainteresowanie planowanym programem jest duże, mimo, że pierwsze warsztaty i zajęcia zostaną uruchomione późną jesienią. Liczba miejsc na udział w poszczególnych zadaniach jest ograniczona, dlatego warto już dziś zastanowić się nad swoimi potrzebami i określić, z których działań chciałoby się skorzystać. Prosimy uważnie śledzić stronę Projektu, która jest regularnie aktualizowana.

Projekt pod tytułem Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego będzie realizowany na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Ogłoszenie I konkursu w ramach Programu
"Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dniu 14 sierpnia ogłosił I konkurs w ramach Programu "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTRATEG.

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach:

 1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 5. Leśnictwo i przemysł drzewny.

Program  ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.

Nabór wniosków jest prowadzony wyłącznie elektronicznym systemie OSF https://osf.opi.org.pl od 14 sierpnia do 13 października 2014 r. do godziny 16:00 (złożenie do Centrum wersji papierowej Wniosku nie jest wymagane). Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to aż 150 milionów PLN.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową na stronie NCBiR http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/aktualnosci/art,2880,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-w-ramach-programu-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html

 

 

OGŁOSZENIE NOWEGO KONKURSU W RAMACH 4.1.1 PO KL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kady Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w dniu 17 czerwca 2014 r. ogłosiło konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.

Projekty konkursowe obejmować będą zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN, z zaznaczeniem, iż ostateczna kwota konkursu zależy od dostępności alokacji.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową na stronie NCBiR  http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2785,konkurs-zamkniety-nr-1pokl4-1-12014.html

 

STRONA INTERNETOWA NOWEGO PROJEKTU POKL

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu „Produkcja zwierzęca – dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb europejskiego rynku pracy”. Strona znajduje się pod linkiem http://www.jay.up.poznan.pl/apm. Jest na nią przekierowanie również ze strony Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Strona zawiera informacje na temat projektu, współfinansowania go ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opis specjalności, partnerów zagranicznych i współpracy.


Będzie też zawierała bieżące informacje na temat działań prowadzonych w ramach projektu, zaproszenia do udziału w projekcie jako partner merytoryczny (prowadzenie zajęć dydaktycznych) bądź podwykonawca usług.

 

 

POZNAJ BIOCENTRUM!

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich organizowanych z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaprasza na zwiedzanie budynku BIOCENTRUM, który powstał dzięki dofinansowaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W programie Dni Otwartych zaplanowano zwiedzanie budynku, prezentacje i pokazy.

Data: 7 maja 2014 roku.

Wejście o każdej pełnej godzinie od 10.00 do 16.00.

Adres: BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dojazd 11, Poznań.

Zapraszamy!

 

Nowy portal do obsługi Programu Ramowego HORYZONT 2020

Ruszyła strona internetowa dotycząca unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020 - skierowanego przede wszystkim do badaczy, uczelni wyższych i przedsiębiorstw.Strona jest administrowana przez

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

 

 

Nowy program strategiczny NCBiR dla rolnictwa i leśnictwa!

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG to nowy program strategiczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego głównym założeniem jest wzrost   międzynarodowej   pozycji   Polski   w   badaniach   naukowych   i   pracach   rozwojowych  oraz  wypracowanie i transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań na rzecz środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa.
Opracowany przez Radę NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program obejmuje pięć strategicznych obszarów badawczych wynikających z Krajowego Programu Badań, tj.:

 • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • leśnictwo i przemysł drzewny.

Program BIOSTRATEG realizowany będzie do 2019 roku. Zakładany całkowity budżet programu wynosi ok. 500 mln. zł. O dofinansowanie będą mogły starać się konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z co najmniej trzech instytucji. Czas realizacji projektu to maksymalnie 36 miesięcy, a minimalna wartość projektu to 10 mln zł.

Ogłoszenie pierwszego konkursu przewidziane jest w drugiej połowie bieżącego roku.

 

ZMIANA ADRESU SEKCJI DS. FUNDUSZY STRUKTURALNYCH!

Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 15 stycznia zmianie uległa lokalizacja Biura Zastępcy Kanclerza ds. Funduszy Strukturalnych oraz Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych.

Teraz można nas znaleźć w Budynku Collegium Maximum, I piętro, pokój nr 171.

 

NCBiR zakończyło ocenę formalną wniosków w ostatnim konkursie 4.1.1 POKL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL, informuje, że w dniu 13 grudnia 2013 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013, na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mający na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

W odpowiedzi na konkurs 2/POKL/4.1.1/2013 wpłynęło 196 wniosków, z czego wnioskodawca wycofał 1 wniosek, w tym:

 • 171 wniosków uzyskało ocenę pozytywną,
 • 19 wniosków uzyskało ocenę negatywną,
 • 5 wniosków zostało skierowanych do korekty.

Pisma informujące Beneficjentów o wynikach oceny zostaną przesłane pocztą.

 

Ruszają konkursy w ramach Horyzontu 2020

11 grudnia 2013 roku Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020. Łączny budżet programu na najbliższe siedem lat to blisko 80 miliardów euro. Tylko do 2015 r. europejscy naukowcy i innowacyjne firmy mogą konkurować o 15 mld euro. Wśród 12 priorytetowych obszarów na lata 2014-2015 znalazły się między innymi: spersonalizowana opieka zdrowotna, bezpieczeństwo cyfrowe i inteligentne miasta.

Program Horyzont 2020 jest skierowany przede wszystkim do badaczy, uczelni wyższych i przedsiębiorstw.

Na najbliższe dwa lata zostały wybrane takie oto 3 główne filary programu Horyzont 2020:

 • Doskonałość w nauce (Excellence in science): ok. 3 mld euro, w tym 1,7 mld na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy oraz 800 mln euro na stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie
 • Wiodąca rola w przemyśle (Industrial leadership): 1,8 mld euro na ugruntowanie wiodącej pozycji Europy w takich branżach przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny;
 • Wyzwania społeczne (Societal challanges): 2,8 mld euro na innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych określonych w programie Horyzont 2020, dotyczących ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej i biogospodarki; energetyki, transportu, działań dotyczących klimatu, ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami; samoświadomych społeczeństw oraz bezpieczeństwa.

Możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020 określają programy prac publikowane na unijnym portalu dotyczącym finansowania badań, który, po niedawnej przebudowie, umożliwia szybsze przeprowadzanie procedur bez konieczności przedstawiania dokumentów w wersji papierowej. Uproszczono także samą architekturę programu i systemu finansowania, wprowadzając jednolity zestaw reguł i ułatwione zasady dotyczące kontroli finansowych i audytów.

Konkursy na projekty planowane w latach 2014-2015 przewidują kwotę 500 mln euro dla małych i średnich przedsiębiorstw, która zostanie rozdysponowana w ramach nowego instrumentu. Oczekuje się, że duża część zgłaszanych projektów będzie uwzględniać kwestie równych szans kobiet w nauce, przewidziano także fundusze na wsparcie debaty o roli nauki w społeczeństwie. W programie Horyzont 2020 wprowadzono także nowe zasady, zgodnie z którymi obowiązującym wymogiem będzie tzw. otwarty dostęp, dzięki czemu opublikowane wyniki projektów będą nieodpłatnie dostępne dla wszystkich.

Więcej informacji na stronie Programu HORYZONT 2020

H2020 Online Manual

Kontakt:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (+32 2 298 73 03)

 

Nabór ekspertów do nowego unijnego programu finansowania badań naukowych -  Horyzont 2020 !

Już w grudniu ogłoszone zostaną pierwsze konkursy w nowym programie ramowym finansowania badań w Unii Europejskiej Horyzont 2020. Komisja Europejska ogłosiła więc nabór ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską w realizacji nowego programu ramowego finansowania badań i innowacji w Europie – Horyzont 2020.

Pierwsze konkursy w ramach Horyzontu 2020 ruszą już 11 grudnia. Komisja Europejska poszukuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym  programie, ale także oceniać sam program oraz politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020. Oprócz naukowców różnych dziedzin i dyscyplin, KE chce pozyskać także ekspertów sektora gospodarki, biznesu, usług.

Więcej informacji o współpracy z KE oraz zasadach rejestracji w roli eksperta jest dostępnych na stronie internetowej:  http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113

Udział najlepszych polskich ekspertów w dalszych pracach nad wdrożeniem programu ramowego pomoże polskim ośrodkom naukowym zdobyć doświadczenie w zakresie aplikowania o środki w programach międzynarodowych. Europejskie doświadczenia mogą być też pomocne w aplikowaniu o fundusze z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), który będzie komplementarny wobec „Horyzontu 2020" w zakresie powiązania badań i ich wdrożeń ze sferą gospodarki.

 

Zawieszenie konkursu otwartego nr 2/POKL/4.1.1/2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kady Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuje, że:

z dniem 6 grudnia 2013 r. zawieszony zostaje konkurs otwarty
nr
2/POKL/4.1.1/2013

na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mający na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

Zgodnie z pkt II.2.2 Dokumentacji konkursowej do konkursu otwartego nr2/POKL/4.1.1/2013 Instytucja Organizująca Konkurs może zawiesić konkurs w przypadku przekroczenia przez łączną wartość wnioskowanego dofinansowania w złożonych wnioskach wartości 200% kwoty alokacji.

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 50 000 000 zł, a wartość dofinansowania wnioskowanego we wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs przekroczyła kwotę 100 000 000 zł.

W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie projektu w przedmiotowym konkursie można składać wyłącznie do jutra czyli do 6 grudnia 2013 r.

Więcej informacji oraz dokumenty konkursowe na stronie:http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2415,zawieszenie-konkursu-otwartego-nr-2pokl4-1-12013.html

 

Informacja o wynikach konkursu 1/POKL/4.1.1/PN/2013

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w wyniku zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 dotyczący wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni,  39 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, z czego tylko 26 przyznano dofinansowanie. Wśród nich znalazł się także projekt złożony przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Projekt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt pn. "Produkcja zwierzęca  - dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb europejskiego  rynku pracy" znalazł się na 15. miejscu listy rankingowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji oraz lista rankingowa na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2363,konkurs-otwarty-nr-2pokl4-1-12013.html

 

Nowy unijny program finansowania badań naukowych

-  HORYZONT 2020

Mimo, iż nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 nie weszła jeszcze w życie, 7 listopada Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wraz z unijną komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn zainaugurowały w Polsce nowy program finansowania badań naukowych w UE – Horyzont 2020. Budżet przewidziany na wspomniany projekt to ponad 70 mld euro. Nowy unijny program to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Ma na celu podnieść konkurencyjność europejskiej nauki i wzmocnić jej pozycję w globalnym wyścigu. To, co wyróżnia program to spójny system finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, przez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Program oparty jest na trzech filarach:

 • finansowaniu pionierskich badań opartego o zasadę  doskonałości (excellence in science),
 • finansowaniu badań, które wzmacniają rolę UE w przemyśle (industrial leadership),
 • finansowaniu badań na rzecz wyzwań społecznych (societal challenges).

Polskim naukowcom w skutecznym konkurowaniu o fundusze z Horyzontu 2020 pomagać będzie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Trwają obecnie prace nad zmianą modelu jego funkcjonowania – wzmocnione zostaną elementy takie jak: mentoring, indywidualne konsultacje oraz bezpośrednie wsparcie przy konstruowaniu wniosków i ich rozliczaniu. Planowane jest też utrzymanie dotychczasowego programu „Granty na granty”, w ramach którego zostanie dodatkowo wprowadzona ewaluacja zgłaszanych wniosków przez doświadczonych ekspertów.

Pierwszy konkurs w "Horyzoncie 2020" zostanie ogłoszony już w połowie grudnia

Więcej szczegółów wkrótce.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


NCBiR rozstrzygneło już konkurs konkurs ogłoszonył w ramach Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” Programu Innowacyjna Gospodarka. O dofinansowanie mogły starać się jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo przemysłowych, uczelnie, jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe), Centra Komputerów Dużej Mocy, a także spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku.Na wyłonione w konkursie projektu Instytucja Pośrednicząca przeznaczy blisko 378 mln zł. Będą to przede wszystkim inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

W ostatnim już konkursie w perspektywie finansowej 2007-2013 wyłonionych zostało łącznie 10 instytutów naukowych i szkół wyższych. Spośród przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia sześć projektów, w których wartość wydatków kwalifikowanych wynosi mniej niż 15 mln zł, dofinansowanych zostało łączną kwotą 72,9 mln zł, z kolei czterem projektom o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln zł NCBR przyznało 305 mln zł. Przekazane środki umożliwią naukowcom prowadzenie badań i prac rozwojowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Zmodernizowana infrastruktura będzie także mogła być wykorzystywana do łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.  W ramach POIG na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki przeznaczonych zostało w sumie 1,5 mld zł.

Niestety na liście projektów nierekomendowanych do dofinansowania znalazły się także dwa projektu złożone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/aktualnosci/art,2378,ncbr-sfinansuje-zaawansowana-infrastrukture-informatyczna-dla-naukowcow.html