Aktualności

 

NOWY NABÓR WNIOSKÓW "WSPARCIE INFRASTRUKTURY B+R W SEKTORZE NAUKI"

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że zaplanowany został kolejny nabór do Działania 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. W ramach harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach WRPO 2014+, dostepnym na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl, wskazano, że planowany termin rozpoczęcia naboru to czerwiec 2018 r. Szczegółowe informacje na temat przebiegu naboru oraz dokumentacja konkursowa zostaną ogłoszone 30 dni przed rozpoczęciem naboru.

Przypominamy równocześnie, że warunkiem obligatoryjnym dla uzyskania pozytywnej oceny projektu, sprawdzanym na etapie oceny formalnej wniosku, jest uwzględnienie projektu w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego. Nowe projekty oraz znaczące modyfikacje dotychczas uzgodnionych w Kontrakcie Terytorialnym projektów podlegają ocenie zarówno Urzędu Marszałkowskiego jak i Ministra ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra ds. Rozwoju. W związku z tym, konieczne jest odpowiednio wczesne przygotowanie fiszki projektowej.

Poniżej przesyłam link do aktualnego harmonogramu naboru wniosków: wrpo.wielkopolskie.pl

 

 

NOWY KONKURS NA PROJEKTY APLIKACYJNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 5 czerwca br. ogłosiło nowy konkurs na projekty aplikacyjne umożliwiający zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo . Wnioskodawcy mogą aplikować o środki w okresie od 18 września do 18 grudnia br. Konkurs jest podzielony na 3 etapy: nabór nr 1  od 18 września do 17 października, nabór nr 2 od 18 października do 16 listopada, nabór nr 3 od 17 listopada do 18 grudnia.Tak jak w 2016 r. budżet konkursu wynosi 200 mln zł.Po więcej informacji i zapoznanie się z dokumentacją konkursową zapraszamy na stronę NCBiR.

 

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU

 

Program pn. „Inkubator Innowacyjności+” to przedsięwzięcie realizowane ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4). Założenia niniejszego projektu są realizowane przez konsorcjum naukowe pn. Life Science Innovation, którego członkami są:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Lider konsorcjum;
 • PLANTINOVA Sp. z o. o. – Członek  konsorcjum nr 1 (spółka celowa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich);
 • Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Członek konsorcjum nr 2.

Projekt "Inkubator Innowacyjności+" zakłada promocję osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Na ten cel projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 750 000,00 zł, w tym 3 000 000,00 zł ze środków EFRR.

Jednostką odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań w ramach Projektu: 31 styczeń 2019 r. Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy na stronę: Projekt ININ+.

 

NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w zakładce Fundusze Strukturalne/2014-2020/Programy.

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI DLA STUDENTÓW OSTATNICH LAT

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 co najmniej 450 studentów i studentek naszej Uczelni będzie mogło wziąć udział w zajęciach rozwijających ich umiejętności poszukiwane na rynku pracy. To już drugi Program Rozwoju Kompetencji, jaki będzie realizowany w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uzyskano go dzięki uwolnieniu dodatkowych środków finansowych na program.

Za przygotowanie projektu odpowiada Sekcja ds. Funduszy Strukturalnych. Projekt obejmie wsparciem co najmniej 450 osób z dziewięciu kierunków. Co istotne, udział wezmą wyłącznie studenci i studentki ostatnich roczników – ten warunek wynika z założeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Blisko 1 mln zł dofinansowania zostanie przeznaczony na certyfikowane szkolenia zawodowe, wizyty studyjne do pracodawców kluczowych na danym kierunku i kilkutygodniowe staże zawodowe. Osobno będzie można uczestniczyć w warsztatach rozwoju kompetencji miękkich i przedsiębiorczości, prowadzonych przez doświadczonych trenerów-praktyków biznesowych.

Projekt będzie realizowany na czterech wydziałach: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (kierunek Ogrodnictwo), Ekonomiczno-Społecznym (Ekonomia, Finanse i Rachunkowość), Hodowli i Biologii Zwierząt (Biologia, Zootechnika) oraz Rolnictwa i Bioinżynierii (Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Technika Rolna i Leśna, Biotechnologia).

Pilotaż kolejnego projektu (od października 2014 r. analogiczny projekt wsparcia kompetencji studentów jest realizowany na Wydziale Leśnym) z pewnością przygotuje nas do sięgania po środki w ramach Programu Rozwoju Kompetencji na działania skierowane do studentów innych wydziałów. Na podstawie wniosków z pilotażu programu rządowego, w którym uczestniczyć ma nasza uczelnia, powstanie docelowa formuła programu, finansowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w perspektywie finansowej 2014-2020. Planowany budżet tego programu to ponad miliard złotych.

 

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEŚNICTWO

 

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Wydziału Leśnego do udziału w Projekcie pt. „Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego”.

Powyższy Projekt ma na celu podniesienie kompetencji przyszłych absolwentów Leśnictwa. W ramach Projektu 56 studentów będzie mogło nieodpłatnie pozyskać praktyczne kompetencje zawodowe dzięki dodatkowym kursom zawodowym, takim jak: kurs arborystyczny, drwal-pilarz czy brakarz, a kolejne 24 osoby będą mogły wziąć udział w kursie AutoCAD. Dla pozostałych 40 osób chętnych poszerzyć wiedzę lingwistyczną przewiduje się przeprowadzenie 45-godzinnych zajęć specjalistycznego kursu języka angielskiego „English in forestry”. Każdy kurs kończy się egzaminem nabytych umiejętności potwierdzonych odpowiednim certyfikatem.

Kolejną atrakcyjną ofertą dla określonej liczby studentów będzie możliwość wzięcia udziału w zajęciach zawodowych w terenie, prowadzonych przez praktyków spoza środowiska akademickiego. Ich atrakcyjną tematykę podyktowały potrzeby rynku pracy – będzie można nauczyć się geoinformacji (zajęcia prowadzone na nowych urządzeniach do nawigacji przestrzennej i z użyciem popularnych programów jak mLas i ForestNavi), marketingu i promocji kompleksów leśnych. Eksperci przeprowadzą też zajęcia z oceny i sprzedaży drewna. Osobno zaplanowano trzydniowe wyjazdy krajowe i czterodniowe zagraniczne, z zajęciami u pracodawców, w przedsiębiorstwach cenionych w branży leśnej.

W kolejnym etapie realizacji projektu zaplanowano pięć warsztatów rozwijających kompetencje przedsiębiorcze. Uczestnicy poznają swoje predyspozycje, nauczą się metody analizowania pomysłów pod kątem wymagań rynku i poznają metody tworzenia biznesplanów. Rozwiną też umiejętności przywódcze, zarządzania czasem i priorytetyzacji zadań. Na koniec każdego warsztatu, osoby, które go ukończą, zostaną zaproszone do udziału w konkursie na najlepsze pomysły biznesowe. Ocena niezależnej komisji i atrakcyjne nagrody dla trzech najlepszych pomysłów w każdej edycji, z pewnością zachęcą niejednego uczestnika do przeniesienia swojego pomysłu na prawdziwą firmę.

Studenci, którzy nie czują się na siłach uczestniczyć w warsztatach przedsiębiorczych, będą mogli diagnozować i rozwijać kompetencje interpersonalne i analityczne. Na 24-godzinnych warsztatach prowadzonych przez praktyków biznesu. Wśród zaplanowanych tematów znajdą się także: zarządzanie przedsięwzięciami metodą projektową, jak również negocjowanie, argumentowanie i prowadzenie dyskusji. Wszystko po to, by już od rozmowy kwalifikacyjnej o pracę móc przekonać pracodawcę o swoich zaletach i umiejętnościach współpracy. Z kolei warsztaty poświęcone wspomaganiu procesów podejmowania decyzji będą realizowane w wydziałowej pracowni przedsiębiorczości, jaka powstanie w ramach projektu i zostanie wyposażona w zestawy gier logicznych.

Ponadto Projekt przewiduje rozpocząć od marca 2015 roku program staży dla 144 studentów i absolwentów (rocznika 2014/2015) Leśnictwa, który potrwa aż do końca projektu, czyli do września 2015 r. W ramach tego zadania zostanie stworzona baza ofert staży, proponowanych przez przedsiębiorstwa leśne i innych pracodawców, dla których kompetencje zawodowe studentów leśnictwa są ważne i potrzebne. Staże potrwają od 6 do 10 tygodni. Każda oferta zostanie zweryfikowana przez uczelnię, co wpłynie pozytywnie na zakres tematyczny i jakość stażu. Co warte podkreślenia, dzięki dofinansowaniu Programu Rozwoju Kompetencji, staże będą odpłatne, co umożliwi studentom utrzymanie się w miejscu odbywania stażu.

WAŻNA INFORMACJA! We wszystkich zaplanowanych działaniach będą mogli uczestniczyć tylko i wyłącznie:

 • studenci siódmego semestru stacjonarnych studiów inżynierskich na kierunku Leśnictwo,
 • studenci drugiego oraz trzeciego semestru stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Leśnictwo,
 • studenci ostatnich dwóch semestrów niestacjonarnych studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku Leśnictwo.

Zainteresowanie planowanym programem jest duże, mimo, że pierwsze warsztaty i zajęcia zostaną uruchomione późną jesienią. Liczba miejsc na udział w poszczególnych zadaniach jest ograniczona, dlatego warto już dziś zastanowić się nad swoimi potrzebami i określić, z których działań chciałoby się skorzystać. Prosimy uważnie śledzić stronę Projektu, która jest regularnie aktualizowana.

Projekt pod tytułem Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego będzie realizowany na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Ogłoszenie I konkursu w ramach Programu
"Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dniu 14 sierpnia ogłosił I konkurs w ramach Programu "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" - BIOSTRATEG.

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pięciu obszarach:

 1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 5. Leśnictwo i przemysł drzewny.

Program  ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.

Nabór wniosków jest prowadzony wyłącznie elektronicznym systemie OSF https://osf.opi.org.pl od 14 sierpnia do 13 października 2014 r. do godziny 16:00 (złożenie do Centrum wersji papierowej Wniosku nie jest wymagane). Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to aż 150 milionów PLN.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową na stronie NCBiR http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/aktualnosci/art,2880,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-w-ramach-programu-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html

 

 

OGŁOSZENIE NOWEGO KONKURSU W RAMACH 4.1.1 PO KL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kady Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w dniu 17 czerwca 2014 r. ogłosiło konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.

Projekty konkursowe obejmować będą zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN, z zaznaczeniem, iż ostateczna kwota konkursu zależy od dostępności alokacji.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową na stronie NCBiR  http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2785,konkurs-zamkniety-nr-1pokl4-1-12014.html

 

STRONA INTERNETOWA NOWEGO PROJEKTU POKL

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu „Produkcja zwierzęca – dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb europejskiego rynku pracy”. Strona znajduje się pod linkiem http://www.jay.up.poznan.pl/apm. Jest na nią przekierowanie również ze strony Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Strona zawiera informacje na temat projektu, współfinansowania go ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opis specjalności, partnerów zagranicznych i współpracy.


Będzie też zawierała bieżące informacje na temat działań prowadzonych w ramach projektu, zaproszenia do udziału w projekcie jako partner merytoryczny (prowadzenie zajęć dydaktycznych) bądź podwykonawca usług.

 

 

POZNAJ BIOCENTRUM!

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich organizowanych z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaprasza na zwiedzanie budynku BIOCENTRUM, który powstał dzięki dofinansowaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W programie Dni Otwartych zaplanowano zwiedzanie budynku, prezentacje i pokazy.

Data: 7 maja 2014 roku.

Wejście o każdej pełnej godzinie od 10.00 do 16.00.

Adres: BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dojazd 11, Poznań.

Zapraszamy!

 

Nowy portal do obsługi Programu Ramowego HORYZONT 2020

Ruszyła strona internetowa dotycząca unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020 - skierowanego przede wszystkim do badaczy, uczelni wyższych i przedsiębiorstw.Strona jest administrowana przez

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

 

 

Nowy program strategiczny NCBiR dla rolnictwa i leśnictwa!

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG to nowy program strategiczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego głównym założeniem jest wzrost   międzynarodowej   pozycji   Polski   w   badaniach   naukowych   i   pracach   rozwojowych  oraz  wypracowanie i transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań na rzecz środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa.
Opracowany przez Radę NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program obejmuje pięć strategicznych obszarów badawczych wynikających z Krajowego Programu Badań, tj.:

 • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • leśnictwo i przemysł drzewny.

Program BIOSTRATEG realizowany będzie do 2019 roku. Zakładany całkowity budżet programu wynosi ok. 500 mln. zł. O dofinansowanie będą mogły starać się konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z co najmniej trzech instytucji. Czas realizacji projektu to maksymalnie 36 miesięcy, a minimalna wartość projektu to 10 mln zł.

Ogłoszenie pierwszego konkursu przewidziane jest w drugiej połowie bieżącego roku.

 

ZMIANA ADRESU SEKCJI DS. FUNDUSZY STRUKTURALNYCH!

Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 15 stycznia zmianie uległa lokalizacja Biura Zastępcy Kanclerza ds. Funduszy Strukturalnych oraz Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych.

Teraz można nas znaleźć w Budynku Collegium Maximum, I piętro, pokój nr 171.

 

NCBiR zakończyło ocenę formalną wniosków w ostatnim konkursie 4.1.1 POKL

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL, informuje, że w dniu 13 grudnia 2013 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 2/POKL/4.1.1/2013, na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mający na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

W odpowiedzi na konkurs 2/POKL/4.1.1/2013 wpłynęło 196 wniosków, z czego wnioskodawca wycofał 1 wniosek, w tym:

 • 171 wniosków uzyskało ocenę pozytywną,
 • 19 wniosków uzyskało ocenę negatywną,
 • 5 wniosków zostało skierowanych do korekty.

Pisma informujące Beneficjentów o wynikach oceny zostaną przesłane pocztą.

 

Ruszają konkursy w ramach Horyzontu 2020

11 grudnia 2013 roku Komisja Europejska ogłosiła pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji Horyzont 2020. Łączny budżet programu na najbliższe siedem lat to blisko 80 miliardów euro. Tylko do 2015 r. europejscy naukowcy i innowacyjne firmy mogą konkurować o 15 mld euro. Wśród 12 priorytetowych obszarów na lata 2014-2015 znalazły się między innymi: spersonalizowana opieka zdrowotna, bezpieczeństwo cyfrowe i inteligentne miasta.

Program Horyzont 2020 jest skierowany przede wszystkim do badaczy, uczelni wyższych i przedsiębiorstw.

Na najbliższe dwa lata zostały wybrane takie oto 3 główne filary programu Horyzont 2020:

 • Doskonałość w nauce (Excellence in science): ok. 3 mld euro, w tym 1,7 mld na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy oraz 800 mln euro na stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie
 • Wiodąca rola w przemyśle (Industrial leadership): 1,8 mld euro na ugruntowanie wiodącej pozycji Europy w takich branżach przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny;
 • Wyzwania społeczne (Societal challanges): 2,8 mld euro na innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych określonych w programie Horyzont 2020, dotyczących ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej i biogospodarki; energetyki, transportu, działań dotyczących klimatu, ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami; samoświadomych społeczeństw oraz bezpieczeństwa.

Możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020 określają programy prac publikowane na unijnym portalu dotyczącym finansowania badań, który, po niedawnej przebudowie, umożliwia szybsze przeprowadzanie procedur bez konieczności przedstawiania dokumentów w wersji papierowej. Uproszczono także samą architekturę programu i systemu finansowania, wprowadzając jednolity zestaw reguł i ułatwione zasady dotyczące kontroli finansowych i audytów.

Konkursy na projekty planowane w latach 2014-2015 przewidują kwotę 500 mln euro dla małych i średnich przedsiębiorstw, która zostanie rozdysponowana w ramach nowego instrumentu. Oczekuje się, że duża część zgłaszanych projektów będzie uwzględniać kwestie równych szans kobiet w nauce, przewidziano także fundusze na wsparcie debaty o roli nauki w społeczeństwie. W programie Horyzont 2020 wprowadzono także nowe zasady, zgodnie z którymi obowiązującym wymogiem będzie tzw. otwarty dostęp, dzięki czemu opublikowane wyniki projektów będą nieodpłatnie dostępne dla wszystkich.

Więcej informacji na stronie Programu HORYZONT 2020

H2020 Online Manual

Kontakt:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (+32 2 298 73 03)

 

Nabór ekspertów do nowego unijnego programu finansowania badań naukowych -  Horyzont 2020 !

Już w grudniu ogłoszone zostaną pierwsze konkursy w nowym programie ramowym finansowania badań w Unii Europejskiej Horyzont 2020. Komisja Europejska ogłosiła więc nabór ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską w realizacji nowego programu ramowego finansowania badań i innowacji w Europie – Horyzont 2020.

Pierwsze konkursy w ramach Horyzontu 2020 ruszą już 11 grudnia. Komisja Europejska poszukuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym  programie, ale także oceniać sam program oraz politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020. Oprócz naukowców różnych dziedzin i dyscyplin, KE chce pozyskać także ekspertów sektora gospodarki, biznesu, usług.

Więcej informacji o współpracy z KE oraz zasadach rejestracji w roli eksperta jest dostępnych na stronie internetowej:  http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113

Udział najlepszych polskich ekspertów w dalszych pracach nad wdrożeniem programu ramowego pomoże polskim ośrodkom naukowym zdobyć doświadczenie w zakresie aplikowania o środki w programach międzynarodowych. Europejskie doświadczenia mogą być też pomocne w aplikowaniu o fundusze z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), który będzie komplementarny wobec „Horyzontu 2020" w zakresie powiązania badań i ich wdrożeń ze sferą gospodarki.

 

Zawieszenie konkursu otwartego nr 2/POKL/4.1.1/2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kady Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuje, że:

z dniem 6 grudnia 2013 r. zawieszony zostaje konkurs otwarty
nr
2/POKL/4.1.1/2013

na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mający na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone ewentualnie o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

Zgodnie z pkt II.2.2 Dokumentacji konkursowej do konkursu otwartego nr2/POKL/4.1.1/2013 Instytucja Organizująca Konkurs może zawiesić konkurs w przypadku przekroczenia przez łączną wartość wnioskowanego dofinansowania w złożonych wnioskach wartości 200% kwoty alokacji.

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 50 000 000 zł, a wartość dofinansowania wnioskowanego we wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs przekroczyła kwotę 100 000 000 zł.

W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie projektu w przedmiotowym konkursie można składać wyłącznie do jutra czyli do 6 grudnia 2013 r.

Więcej informacji oraz dokumenty konkursowe na stronie:http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2415,zawieszenie-konkursu-otwartego-nr-2pokl4-1-12013.html

 

Informacja o wynikach konkursu 1/POKL/4.1.1/PN/2013

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w wyniku zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 dotyczący wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni,  39 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, z czego tylko 26 przyznano dofinansowanie. Wśród nich znalazł się także projekt złożony przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Projekt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt pn. "Produkcja zwierzęca  - dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb europejskiego  rynku pracy" znalazł się na 15. miejscu listy rankingowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji oraz lista rankingowa na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2363,konkurs-otwarty-nr-2pokl4-1-12013.html

 

Nowy unijny program finansowania badań naukowych

-  HORYZONT 2020

Mimo, iż nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 nie weszła jeszcze w życie, 7 listopada Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wraz z unijną komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn zainaugurowały w Polsce nowy program finansowania badań naukowych w UE – Horyzont 2020. Budżet przewidziany na wspomniany projekt to ponad 70 mld euro. Nowy unijny program to największe tego typu przedsięwzięcie na świecie. Ma na celu podnieść konkurencyjność europejskiej nauki i wzmocnić jej pozycję w globalnym wyścigu. To, co wyróżnia program to spójny system finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, przez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Program oparty jest na trzech filarach:

 • finansowaniu pionierskich badań opartego o zasadę  doskonałości (excellence in science),
 • finansowaniu badań, które wzmacniają rolę UE w przemyśle (industrial leadership),
 • finansowaniu badań na rzecz wyzwań społecznych (societal challenges).

Polskim naukowcom w skutecznym konkurowaniu o fundusze z Horyzontu 2020 pomagać będzie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Trwają obecnie prace nad zmianą modelu jego funkcjonowania – wzmocnione zostaną elementy takie jak: mentoring, indywidualne konsultacje oraz bezpośrednie wsparcie przy konstruowaniu wniosków i ich rozliczaniu. Planowane jest też utrzymanie dotychczasowego programu „Granty na granty”, w ramach którego zostanie dodatkowo wprowadzona ewaluacja zgłaszanych wniosków przez doświadczonych ekspertów.

Pierwszy konkurs w "Horyzoncie 2020" zostanie ogłoszony już w połowie grudnia

Więcej szczegółów wkrótce.