Programy 2014-2020

Nowa perspektywa programowo-finansowa Unii Europejskiej jest przewidziana na lata 2014-2020. Nowe rozdanie środków unijnych będzie w znacznej części kontynuacją poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2007-2013, a zatem będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), we wsparcie przedsiębiorców, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji),  w ochronę środowiska i energetykę,  czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową, pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy oraz osobom 50+ w wydłużeniu swojej aktywność zawodowej.

Środki finansowe z ww. funduszy strukturalnych są aktualnie wdrażane w Polsce za pomocą następujących programów operacyjnych:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, zastępujący POIG - celem programu jest dofinansowanie działań w zakresie wspierania badań naukowych, innowacyjnych technologii, podnoszenia konkurencyjności MŚP.
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) zastępujący POKL - celem programu jest dofinansowanie działań w zakresie edukacji, szkolnictwa wyższego, włączania społecznego oraz zatrudnienia.
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, zastępujący POIŚ - celem programu jest dofinansowanie działań w zakresie m.in. sieci transportowej, infrastruktury ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony kultury, ochrony zdrowia.
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa - celem programu jest dofinansowanie działań w zakresie poszerzania dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój technologii IT, zwiększenie roli e-usług.
  • Programy Operacyjny Polska Wschodnia - celem programu jest dofinansowanie działań w zakresie podniesienia poziomu rozwoju województw z tzw. "ściany wschodniej".
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna - celem programu jest dofinansowanie działań w zakresie m.in. obsługi wdrażania pozostałych programów.
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - celem programu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych poza granicami Polski, z naciskiem na współpracę polskich beneficjentów z zagranicznymi partnerami.
  • Regionalne Programy Operacyjne (w przypadku naszego województwa Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO) - celem programów regionalnych jest dofinansowanie działań w zakresie wsparcia rozwoju regionu min. w obszarach: nowoczesnej gospodarki, konkurencyjności MŚP, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, transportu, regionalnego rynku pracy, wyłączenia społecznego, rewitalizacji i infrastruktury społecznej, zdrowotnej oraz edukacyjnej, rozwoju edukacji.

Ponadto, tak jak w poprzednich latach, w Polsce realizowany będzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Program Rybactwo i Morze.