Doposażenie stacji doświadczalnej doskonalenia technologii w dziedzinie "żywność i zdrowie"

Projekt dotyczył Doposażenia Stacji Doświadczalnej Doskonalenia Technologii w Dziedzinie „Żywność i Zdrowie”. Założeniem projektu było doposażenie istniejącego już obiektu pilotowej stacji doświadczalnej działającej w strukturze Centrum Doskonałości „Biotechnologia Żywności” w aparaty i urządzenia produkcyjne o skali pół- lub ćwierćtechnicznej, pozwalające na prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz działalności usługowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wartość realizowanych inwestycji wynosiła 1.849.000 zł, z czego 34% finansowane było z krajowych środków publicznych, podczas gdy pozostałe 66% stanowiły środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W okresie sierpień 2007 - styczeń 2008 roku przeprowadzono procedury przetargowe na zakup aparatury i wyłoniono dostawców, a w ostatnich tygodniach maja 2008 r. odebrano oraz zainstalowano ostatnie urządzenia procesowe, zakupione w Wielkiej Brytanii i Holandii.

Unia  Europejska Unia Dla Przedsiębiorczych - Program Konkurencyjność