Programy

Fundusze Strukturalne  są instrumentami realizacji Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej, ukierunkowanej na zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego najbiedniejszych i najbogatszych regionów państwa członkowskich, a przez to na osiągnięcie jak największej spójności gospodarczej i społecznej całej Wspólnoty.  Polskim dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-13, jest NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI (NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA).

Zgodnie z tym dokumentem środki z ww. funduszy strukturalnych są wdrażane w Polsce za pomocą następujących programów operacyjnych:

Uczelnia obecnie realizuje projekty z następujących programów:

  • Innowacyjna Gospodarka
  • Kapitał Ludzki
  • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Programme 2007-2013)
  • Program Współpracy Transgranicznej INTERREG IVA
  • Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC