Projekty zrealizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w okresie programowania 2007-2013:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

"Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz
z wyposażeniem"

Przedmiotem projektu była budowa i wyposażenie nowoczesnego obiektu dydaktyczno-naukowego o kubaturze 45 299 m³ i powierzchni użytkowej 7560,2 m², zlokalizowanego na Tereni działki Uniwersytetu Przyrodniczego między ulicami Dojazd a Niestachowską w Poznaniu.

Nowo powstały obiekt składa z jednokondygnacyjnego budynku audytoryjnego oraz trzech trzykondygnacyjnych budynków dydaktycznych. Zostały w nim zapewnione niezbędne warunki dla osób niepełnosprawnych. Swoją siedzibę mają tu Katedra Biochemii i Biotechnologii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Katedra Agronomii oraz Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację zajęć dydaktycznych na kierunkach uznanych za priorytetowe.

W dniu 21 grudnia 2009 roku między Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Uniwersytetem Przyrodniczym w poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.05.01.00-30-008/09-00, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosłai 25 860 544,30 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 18 265 508,16 PLN, natomiast dofinansowanie w kwocie 1 746 448,00 zł to środki otrzymane z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie wkłady własnego.

W pierwszym półroczu 2012 roku nastąpiło zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu budowy Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Z dniem 10 lutego 2012 roku, po zatwierdzeniu końcowego protokołu odbioru robót, budynek został oddany do użytku i z początkiem semestru zimowego roku akademickiego 2011/2012 w nowo powstałym obiekcie rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne.

Unia Europejska
Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Tytuł Projektu

Działanie    

O Projekcie

Rozwój Kapitału Ludzkiego w firmach leśnych 2.1.1. POKL

Program unowocześniania kształcenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów 4.1.1 POKL 

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż. Inżynieria Środowiska

4.1.2 POKL 

Produkcja zwierzęca - dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb europejskiego rynku pracy 4.1.1 POKL

Zbuduj kompetencje i rozpocznij karierę! Program rozwoju dla Wydziału Leśnego 4.1.1 POKL

Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 4.1.1 POKL

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i pozostałe

Tytuł Projektu

Działanie

O Projekcie

Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze 1.3.1 POIG

Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement (1CE052P3 SALVERE) Central Europe Programme

Bakteriocyny - innowacyjne suplementy diet dla drobiu 1.3.1 POIG

Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę - (POLAPGEN) 1.3.1 POIG

Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników - 1.3.1 POIG

Mikro- i Nano- Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej 1.3.1 POIG

Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych - (IGRE) 1.3.1 POIG

Innowacyjne wykorzystanie Trichoderma w integrowanej uprawie warzyw i zagospodarowaniu odpadów 1.3.1 POIG

Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych 1.2.1 POIG
Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych 1.2.1 POIG
Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA 2.3 POIG
Business Innovation Opportunities - Life Improvement and Food for Elderly - (BIOLIFE) Creator, INTERREG IVC
Opracowanie transgenicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA - (Forseen POMERANIA) INTERREG IVA
The Strategic Project on Trans-national Commercial Activities in Research and Innovation, Clusters and In SME-Networks - (STARDUST) Baltic Sea Region Programme 2007-2013

Food To Waste To Food (F2W2F) CIP (Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013)
Baltic Landscape in change - innovative approaches towards sustainable forested landscapes (BALTIC LANDSCAPE)

Baltic Sea Region Programme               2007-2013

Improving eco-efficiency of bio-energy productions and supply in riparian areas of the Danube river basin and other floodplains in Central Europe (DANUBENERGY) Central Europe Programme

Superior bio-friendly systems of enhanced wood durability (DURAWOOD) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Adaptacja metadanych AGRO do Polskiej Bibliografii Naukowej i POL-indexu 2.3.2 POIG