Zadania sekcji

Do zadań Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych należy:

 1. poszukiwanie możliwości pozyskiwania przez Uczelnię środków finansowych na realizację projektów uczelnianych, w szczególności z takich źródeł jak środki pomocowe Unii Europejskiej,
 2. inicjowanie działań w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na realizację projektów oraz współpraca organizacyjna i merytoryczna z poszczególnymi jednostkami przygotowującymi projekty,
 3. udzielanie konsultacji w zakresie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie oraz pomoc w interpretacji wytycznych dotyczących opracowania i zarządzania projektem,
 4. przygotowywanie dokumentacji stanowiących załącznik do składanych wniosków o przyznanie środków pomocowych,
 5. weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej oraz składanie wniosków o dofinansowanie do podmiotów zewnętrznych uprawnionych do ich przyjmowania,
 6. podejmowanie działań mających na celu uruchomienie procedur realizacji projektu (otwarcie rachunku bankowego, powołanie Kierownika Projektu, współpraca z podmiotami zewnętrznymi),
 7. prowadzenie ewidencji zawartych umów o dofinansowanie ze środków UE,
 8. koordynowanie działań związanych z realizacją projektów,
 9. rozliczanie zadań realizowanych z funduszy pomocowych, sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań (dotyczy projektów inwestycyjnych Uczelni),
 10. opiniowanie dla władz Uczelni strategicznych dokumentów programowych (krajowych i regionalnych) oraz ich zgodności ze strategią rozwoju Uczelni,
 11. upowszechnianie informacji na temat konkursów, szkoleń, konferencji z zakresu funduszy strukturalnych.