MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Medal za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznany 28 listopada 2016 r. Uroczystość wręczenia odbyła się 17 listopada 2017 r.

Z poważaniem

dr inż. Jerzy Kupiec

Wszystkim Studentom serdecznie dziękuję za kolejne wyróżnienie, które daje mi jeszcze większą motywację do pracy :)

Z poważaniem

dr inż. Jerzy Kupiec

NAGRODA STUDENTÓW – ZŁOTA RURA W KATEGORII ZŁOTY KIEŁ (2016)

Wszystkim Studentom, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za “Złotą rurę”. Każda nagroda jest dla mnie dużym wyróżnieniem, tym bardziej jeśli przyznana jest przez samych Studentów. Jest to dla mnie sygnał, że jestem na dobrej drodze w kontaktach z Bracią Studencką :)

Z poważaniem

dr inż. Jerzy Kupiec

Filled Under: HOME

NAJSYMPATYCZNIEJSZY WYKŁADOWCA ROKU 2011

Wszystkim studentom, którzy głosowali na mnie, i dzięki którym otrzymałem statuetkę Najsympatyczniejszego Wykładowcy Roku 2011,  chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Jest mi niezmiernie miło, iż moja praca dydaktyczna i starania w zakresie kształcenia przyszłych specjalistów z różnych dziedzin, została doceniona. Jest to dla mnie duże wyróżnienie, a zarazem doping i mobilizacja do dalszej, wytężonej pracy. Życzę sobie i wszystkim studentom aby dobra atmosfera w kontaktach z kadrą dydaktyczną i naukową Uniwersytetu Przyrodniczego dawała satysfakcję i była motywacją do intensywniejszej nauki i samokształcenia.

Z poważaniem

dr inż. Jerzy Kupiec

Filled Under: HOME

Powitanie

————————————————————————————————————————————————–

Wykształcenie i rozwój kariery:

Dr inż. Jerzy Kupiec urodził się w 1975 r. w Rawiczu (woj. wielkopolskie). Ukończył czteroletnie studia w Lesznie w Filii byłej Akademii Rolniczej w Poznaniu, na kierunku Rolnictwo ze specjalnością Produkcja i Zarządzanie w Rolnictwie, zakończone złożeniem egzaminu inżynierskiego w 2000 r. Kontynuował studia na Wydziale Rolniczym AR w Poznaniu na specjalizacji Łąkarstwo. Dyplom magistra uzyskał w 2001 r. na Wydziale Rolnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracę doktorską realizował w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Zbierskiej. Tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska uzyskał na podstawie uchwały Rady Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniu 29 maja 2008 r.

W latach 2000-2001 pracował jako wolontariusz w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska, angażując się w badania dotyczące bioindykacji, hydromorfologii oraz oceny jakości wód. Od 2002 roku zatrudniony na etacie dydaktyczno-naukowym w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska UP w Poznaniu. W latach 2003-2005 uczestniczył w międzynarodowym projekcie „Standardisation of River Classifications” w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej. Od 2008 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Główne nurty zainteresowań dra inż. Jerzego Kupca to przede wszystkim zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, agroekologia, ochrona środowiska i krajobrazu rolniczego, hydromorfologia rzek oraz bioindykacja wód, w tym badania nad ekologią roślin wodnych takich jak Callitriche sp. czy Trapa Natans.

Do tej pory uczestniczył w 17 większych projektach, z czego w 3 międzynarodowych. Brał udział w 26 konferencjach, 9 kursach i wielu seminariach również międzynarodowych. Dr inż. Jerzy Kupiec do dnia dzisiejszego jest autorem bądź współautorem 35 prac oryginalnych, 9 popularnych, 6 prac konferencyjnych, 8 abstraktów, 4 opracowań niepublikowanych dla praktyki oraz jednego biuletynu. Współautor i konsultant wielu mniejszych opracowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko, jako ekspert w zakresie rolnictwa, chemii wód i krajobrazu. Uczestniczył również jako wykładowca w 8 szkoleniach dotyczących rolnictwa ekologicznego, bioindykacji i hydromorfologii.

Od 2002 r. prowadzi zajęcia związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną środowiska na kierunkach: Inżynieria środowiska, Gospodarka przestrzenna, Agronomia, Biologia stosowana, Ochrona środowiska. Prowadzi zajęcia z 16 przedmiotów na trzech wydziałach: Melioracji i Inżynierii Środowiska, Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Biologii i Hodowli Zwierząt. Z ważniejszych przedmiotów prowadzonych przez dra inż. Jerzego kupca można wymienić: Gospodarkę rolną, Standardy środowiskowe w rolnictwie, Proekologiczne systemy rolnictwa, Agroekologię, Ekologię i ochronę środowiska, Rolnicze podstawy kształtowania środowiska, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią. Za swoją pracę dydaktyczną i zaangażowanie dr inż. Jerzy Kupiec został wyróżniony w 2011 r. przez studentów Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska jako „najsympatyczniejszy wykładowca roku”.

Dr inż. Jerzy Kupiec jest promotorem 38 prac inżynierskich i 21 prac magisterskich.

Filled Under: HOME
Liczniki