Powitanie

————————————————————————————————————————————————–

Wykształcenie i rozwój kariery:

Dr inż. Jerzy Kupiec urodził się w 1975 r. w Rawiczu (woj. wielkopolskie). Ukończył czteroletnie studia w Lesznie w Filii byłej Akademii Rolniczej w Poznaniu, na kierunku Rolnictwo ze specjalnością Produkcja i Zarządzanie w Rolnictwie, zakończone złożeniem egzaminu inżynierskiego w 2000 r. Kontynuował studia na Wydziale Rolniczym AR w Poznaniu na specjalizacji Łąkarstwo. Dyplom magistra uzyskał w 2001 r. na Wydziale Rolnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracę doktorską realizował w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Zbierskiej. Tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska uzyskał na podstawie uchwały Rady Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniu 29 maja 2008 r.

W latach 2000-2001 pracował jako wolontariusz w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska, angażując się w badania dotyczące bioindykacji, hydromorfologii oraz oceny jakości wód. Od 2002 roku zatrudniony na etacie dydaktyczno-naukowym w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska UP w Poznaniu. W latach 2003-2005 uczestniczył w międzynarodowym projekcie „Standardisation of River Classifications” w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej. Od 2008 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Główne nurty zainteresowań dra inż. Jerzego Kupca to przede wszystkim zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, agroekologia, ochrona środowiska i krajobrazu rolniczego, hydromorfologia rzek oraz bioindykacja wód, w tym badania nad ekologią roślin wodnych takich jak Callitriche sp. czy Trapa Natans.

Do tej pory uczestniczył w 17 większych projektach, z czego w 3 międzynarodowych. Brał udział w 26 konferencjach, 9 kursach i wielu seminariach również międzynarodowych. Dr inż. Jerzy Kupiec do dnia dzisiejszego jest autorem bądź współautorem 35 prac oryginalnych, 9 popularnych, 6 prac konferencyjnych, 8 abstraktów, 4 opracowań niepublikowanych dla praktyki oraz jednego biuletynu. Współautor i konsultant wielu mniejszych opracowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko, jako ekspert w zakresie rolnictwa, chemii wód i krajobrazu. Uczestniczył również jako wykładowca w 8 szkoleniach dotyczących rolnictwa ekologicznego, bioindykacji i hydromorfologii.

Od 2002 r. prowadzi zajęcia związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną środowiska na kierunkach: Inżynieria środowiska, Gospodarka przestrzenna, Agronomia, Biologia stosowana, Ochrona środowiska. Prowadzi zajęcia z 16 przedmiotów na trzech wydziałach: Melioracji i Inżynierii Środowiska, Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Biologii i Hodowli Zwierząt. Z ważniejszych przedmiotów prowadzonych przez dra inż. Jerzego kupca można wymienić: Gospodarkę rolną, Standardy środowiskowe w rolnictwie, Proekologiczne systemy rolnictwa, Agroekologię, Ekologię i ochronę środowiska, Rolnicze podstawy kształtowania środowiska, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią. Za swoją pracę dydaktyczną i zaangażowanie dr inż. Jerzy Kupiec został wyróżniony w 2011 r. przez studentów Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska jako „najsympatyczniejszy wykładowca roku”.

Dr inż. Jerzy Kupiec jest promotorem 38 prac inżynierskich i 21 prac magisterskich.


Leave a Reply

Filled Under: HOME
Liczniki