Prace inżynierskie

2010 – 2011

 1. Waloryzacja przyrodnicza rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla celów rewitalizacji krajobrazu – Lidia Stranz Ochrona środowiska
 2. Inwentaryzacja rolniczych źródeł zanieczyszczeń na potrzeby działań pro-środowiskowych – Paulina Szmaglińska Ochrona środowiska
 3. Budowle do przechowywania nawozów naturalnych oraz gospodarka obornikiem i gnojówką w wybranych gospodarstwach rolnych – Hubert Kanafa Inżynieria środowiska, studia niestacjonarne

2011 – 2012

 1. Postępowanie ze ściekami na obszarach wiejskich wybranych regionów Wielkopolski – Aneta Kobusińska -  Ochrona środowiska
 2. Bioróżnorodność roślin i zwierząt w produkcji rolnej a estetyka krajobrazu – Mikołaj Frankowski -  Ochrona środowiska
 3. Inwentaryzacja zagrożeń dla środowiska wynikających z niewłaściwych praktyk w produkcji zwierzęcej – Sławomir Kaczmarek – Ochrona środowiska
 4. Kształtowanie przestrzeni rolniczej na potrzeby ochrony krajobrazu na terenach niezurbanizowanych – Małgorzata Baczyńska – Gospodarka przestrzenna
 5. Analiza przestrzenna użytków ekologicznych na wybranych obszarach o charakterze rolniczym – Jolanta Balińska – kierunek Gospodarka przestrzenna
 6. Analiza przestrzenna gospodarki rolnej i sposoby ograniczenia jej negatywnego wpływu na środowisko na obszarze wybranej zlewni – Katarzyna Kowalska – Gospodarka przestrzenna
 7. Zarządzanie przestrzenią w wybranym regionie dla zachowania zróżnicowanej struktury krajobrazu – Weronika Lewandowska – Gospodarka przestrzenna
 8. Zagospodarowanie przestrzenne gruntów wybranej zlewni rolniczej na potrzeby działań pro-środowiskowych – Julia Marciniak – Gospodarka przestrzenna
 9. Przegląd i analiza wybranych wskaźników krajobrazowych na przykładzie gminy Kutno – Anika Adamczyk -  Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne

2012 – 2013

 1. Projekt zmian w zakresie ograniczenia emisji metanu w wybranych gospodarstwach rolnych Wielkopolski – Bernadeta Majdzińska – Ochrona środowiska
 2. Zmiany struktury użytkowania gruntów wybranej gminy w strefie oddziaływania miasta Włocławek – Paulina Rosińska – Gospodarka przestrzenna
 3. Analiza przestrzenna zmian użytkowania gruntów w gminie Kępno – Natalia Wiśniewska – Gospodarka przestrzenna
 4. Gospodarowanie przestrzenią w duchu zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie agro-ekologicznym w Krępsku – Dominika Zaranek – Gospodarka przestrzenna
 5. Analiza przestrzenna zmian użytkowania gruntów w gminie Włocławek – Joanna Woźniak – Gospodarka przestrzenna
 6. Gospodarowanie przestrzenią na potrzeby turystyki w wybranej gminie na Mazurach – Katarzyna Olenkowicz – Gospodarka przestrzenna
 7. Gospodarowanie przestrzenią w kontekście rozwoju turystyki w gminie Dębno – Agata Koss – Gospodarka przestrzenna
 8. Analiza zmian zagospodarowania przestrzennego gruntów w gminie Chodzież – Robert Wota – Gospodarka przestrzenna
 9. Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w Zielonej Łące – Krzysztof Kaliński – Inżynieria środowiska

2013 – 2014

 1. Architektura krajobrazu wiejskiego na przykładzie wsi Dąbrówka – Katarzyna Król – Gospodarka przestrzenna
 2. Porównanie układów przestrzennych dwóch wsi – Władysławów i Grzegorzew – Justyna Łojewska – Gospodarka przestrzenna
 3. Porównanie układów przestrzennych dwóch wsi – Koziegłowy i Wierzchowo – Justyna Smoła – Gospodarka przestrzenna
 4. Bilans nawozowy w wybranych gospodarstwach rolnych w kontekście ochrony jakości wód – Emilia Leszczyńska – Ochrona środowiska
 5. Analiza walorów przyrodniczych oraz projekt turystycznego zagospodarowania Jeziora Jasnego – Małgorzata Sroka – Ochrona środowiska
 6. Inwentaryzacja źródeł emisji amoniaku w wybranych gospodarstwach rolnych – Tomasz Andrzejewski – Ochrona środowiska

2014 – 2015

 1. Inwentaryzacja zlewni rzeki Orli i projekt poprawy jakości krajobrazu – Ada Jakuszkowiak – Gospodarka przestrzenna
 2. Projekt zmian zagospodarowania przestrzennego w zlewni rzeki Orli – Anna Worobiec – Gospodarka przestrzenna
 3. Projekt zmian zagospodarowania przestrzennego w zlewni rzeki Rów Polski – Iwona Juchacz – Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne
 4. Anna Maria Paluszkiewicz – Inżynieria środowiska

Recenzje:

 1. Kliny zieleni miasta Poznania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po 1995 roku – Adrianna Piasecka – Gospodarka przestrzenna

2015 – 2016

 1. Porównanie układów przestrzennych dwóch wsi – Głażewo i Łowyń – Agnieszka Bujak – Gospodarka przestrzenna
 2. Inwentaryzacja i waloryzacja przestrzeni wiejskiej w gminie Drezdenko – Dorota Kaczmarczyk – Gospodarka przestrzenna
 3. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do fermy wielkoprzemysłowej – Joanna Gąsiorowska – Gospodarka przestrzenna
 4. Architektura krajobrazu na przykładzie wsi Grzegorzew i propozycje zmian – Marcelina Nuszkiewicz – Gospodarka przestrzenna
 5. Analiza walorów przyrodniczo-infrastrukturalnych i projekt turystycznej rewitalizacji Jeziora Łoniewskiego – Agata Kulawinek – Ochrona Środowiska
 6. Inwentaryzacja krajobrazowa przestrzeni rolniczej i projekt poprawy struktury krajobrazu w wybranym regionie – Marta Szałata – Ochrona środowiska
 7. Projekt zmian strukturalnych w krajobrazie w zlewni rolniczej rzeki Meszna – Weronika Hoffman – Ochrona środowiska
 8. Analiza przestrzenno-kartograficzna krajobrazu Polski na podstawie piśmiennictwa historycznego – Marlena Wysocka – Gospodarka przestrzenna – studia niestacjonarne

Recenzje:

 1. Gospodarka przestrzenna na obszarze cybińskiego klina zieleni w Poznaniu w latach 1995-2013 – Paulina Poniedziałek – Gospodarka przestrzenna

2016 – 2017

 1. Analiza przestrzennego zróżnicowania wybranych parametrów gospodarstw rolnych zlokalizowanych w Wielkopolsce oraz opracowanie koncepcji obszarów problemowych – Andrzej Przepiórka – Gospodarka przestrzenna
 2. Analiza przestrzennego zróżnicowania wybranych parametrów gospodarstw rolnych zlokalizowanych w Wielkopolsce oraz opracowanie koncepcji obszarów problemowych – Monika Kasprzak – Gospodarka przestrzenna
 3. Projekt optymalizacji parametrów środowiskowych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego – Jan Wala – Inżynieria środowiska – studia niestacjonarne
 4. Analiza bieżąca i prospektywna (ex ante) działalności fermy drobiu na wybrane parametry wód powierzchniowych w jej otoczeniu – Magdalena Wrzesińska – Inżynieria środowiska – studia niestacjonarne
 5. Analiza bioróżnorodności zwierząt inwentarskich w krajobrazie rolniczym oraz opracowanie koncepcji możliwości rewitalizacji wiejskiej przestrzeni produkcyjnej – Ewelina Werdyn – Ochrona środowiska
 6. Analiza bioróżnorodności roślin uprawnych w krajobrazie rolniczym oraz opracowanie koncepcji potencjalnych możliwości rewitalizacji wiejskiej przestrzeni produkcyjnej  - Bartosz Zalas – Ochrona środowiska

2017-2018

 1. Analiza przestrzennego zróżnicowania wybranych parametrów gospodarstw rolnych oraz opracowanie koncepcji obszarów problemowych – Żaneta Brambor – Gospodarka przestrzenna

2018-2019

Inwentaryzacji gospodarstw rolnych z wykorzystaniem systemu szybkiej identyfikacji zagrożeń środowiska – Dominika Garbalska – Inżynieria środowiska
Analiza przestrzennego zróżnicowania wybranych gospodarstw rolnych na podstawie systemu szybkiej identyfikacji oraz opracowanie koncepcji obszarów problemowych – Przemysław Głąbik – Gospodarska przestrzenna
Innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowywania nawozów naturalnych w aspekcie ochrony wód – Mateusz Pińkowski – Inżynieria i gospodarka wodna

 1. Inwentaryzacji gospodarstw rolnych z wykorzystaniem systemu szybkiej identyfikacji zagrożeń środowiska – Dominika Garbalska – Inżynieria środowiska
 2. Analiza przestrzennego zróżnicowania wybranych gospodarstw rolnych na podstawie systemu szybkiej identyfikacji oraz opracowanie koncepcji obszarów problemowych – Przemysław Głąbik – Gospodarska przestrzenna
 3. Innowacyjne rozwiązania w zakresie przechowywania nawozów naturalnych w aspekcie ochrony wód – Mateusz Pińkowski – Inżynieria i gospodarka wodna
Liczniki